Naslovnica Oglasi Prilika za posao: JP “VIK” prima dva radnika

Prilika za posao: JP “VIK” prima dva radnika

278
PODIJELI

Na osnovu člana 26. i 27 . Statuta JP „ViK“ d.o.o. Zenica, a u skladu sa Odlukom broj: 101- 2094/17MJ od 10.02.2017. godine, direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada na radno mjesto pod nazivom Blagajnik – 2 (dva) izvršioca.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat, koji se prijavljuje na oglas , treba da ispunjava i posebne uslove i to:
– da ima završenu ekonomsku, gimnaziju ili upravnu školu;
– da ima najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na na računovodstvenim ili blagajničkim poslovima;
– da poznaje rad na računaru, minimalno MS office;

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužani dostaviti:
– biografiju odnosno CV,
– svjedočanstvo o završenoj ekonomskoj školi, gimnaziji ili upravnoj školi, sa stečenim zvanjem ekonomskog tehničara, maturanta gimnazije ili upravnog tehničara;
– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru( ukoliko kandidat nema uvjerenja, u toku konkursnog postupka će se izvršiti provjera poznavanja rada na računaru);
– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu koja podrazumijeva naziv radnih mjesta na kojima je kandidat radio i periode rada na tim radnim mjestima;

Kandidati uz prijavu mogu dostaviti i druga dokazna dokumenta kojima mogu dokazati sposobnosti koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca da budu izabrani , preporuku prethodnog poslodavca, dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti i dr.

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa, dostaviti na adresu: Javno preduzeće »Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17 / Radakovo/, sa naznakom „Prijava na oglas“.

U postupku izbora kandidata izvršit će se provjera sposobnosti kandidata po referencama bitnim za poslodavca i radno mjesto. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz oglasa i predispoziciju da budu izabrani obaviće se intervju, a kandidati koji budu izabrani za prijem u radni odnos, podliježu obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku probnog rada, prestat će mu ugovor i radni odnos kod poslodavca, bez otkaznog roka i bez ikakvih obaveza poslodavca prema istom.

Sa podnosiocima prijava sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, odnosno koji se ne pozovu na intervju, mogu doći preuzeti svoju dokumentaciju.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.