Općinski sud Travnik/ Sedmica sudske nagodbe od 22. novembra do 3. decembra

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizira se aktivnost „Sedmica sudske nagodbe”.

Period implementacije aktivnosti je od 22. novembra do 3. decembra 2021. godine

Cilj organiziranja „Sedmice sudske nagodbe” jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s naglaskom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu s navedenim, pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred Sudom u Travniku, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite svoj predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informirate suca koji vodi vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud s prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak

Sudska nagodba je privilegirana s aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obvezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU