Objavljen je Javni poziv za prijem lica za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave.

Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem lica sa završenom VŠS – VI. stepen, VSS – VII. stepen stručne spreme, odnosno s visokim obrazovanjem prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema obrazovanja

II. Opći uvjeti

Na Javni poziv se može prijaviti kandidat koji ispunjava opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije VI. ili VII. stepena stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
– da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti (poštom ili direktno) na adresu:Vlada Srednjobosanskog kantona
Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem lica za stručno osposobljavanje
– Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web-stranici Vlade Srednjobosanskog kantona (računajući od posljednje objave).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.