REKLAMA - NASTAVITE ČITATI ISPOD OGLASA

Na osnovu  Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, čZakona o prostornom uređenju i Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja i Statuta Općine Travnik , Općinsko vijeće Općine Travnik na 16. sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine,donijelo je ZAKLJUČAK

1.Utvrđuje se Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju

2.Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik, sa Nacrtom Odluke o provođenju Plana stavlja se na javni uvid i javnu raspravu, u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti

3.Javni uvid će se obaviti u periodu od 30 dana u prostorijama Općine Travnik u Centru za pružanje usluga gradjanima – Centru za dozvole.

4.Javne rasprave održati će se u klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, na zborovima gradjana, na sastancima sa Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća… ) i ostalim zainteresovanim subjektima, a trajat će 15 dana tj. od 03.09.2018. do 20.09.2018. godine.

5.Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se 21.09.2018. u prostorijama zgrade Općine Travnik u 17,00 sati.

6.Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik, dostaviti će se u pisanoj formi Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, a najkasnije 7 dana nakon održane Javne rasprave.

7.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da dostavi Zapisnik sa javne rasprave i iznesene prijedloge, mišljenja, i sugestije Nosiocu izrade planske dokumentacije, koji je u obavezi ugraditi opravdane primjedbe, prijedloge i sugestije date u toku javnog uvida i javne rasprave i dostaviti odgovor na primjedbe koje nisu ugrađene.

8.Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove dužna je da pripremi i podnese Općinskom vijeću Travnik Prijedlog Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik, vodeći računa o prijedlozima iznesenim na javnoj raspravi.

9.U postupku donošenja rješenja o urbanističkoj saglasnosti, na području na kojem je izrada regulacionog plana, prvostepeni organ, može, po službenoj dužnosti, do usvajanja Plana, pribavlja stručno mišljenje Nosioca izrade Plana, u skladu sa usvojenom osnovom ili Nacrtom plana.

10.Ovaj Zaključak će biti dostavljen klubovima vijećnika Općinskog vijeća, radnim tijelima Općinskog vijeća, političkim partijama koje participiraju u Općinskom Vijeću, Javnim preduzećima (Elektroprivreda, Telecom, Komunalna preduzeća) i dr.

Komentari

avatar
  Prati komentare na ovaj članak  
Obavijest o