Naslovnica Vijesti Centralna OPĆINA TRAVNIK: Oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno...

OPĆINA TRAVNIK: Oglas za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

1325
PODIJELI

Na osnovu člana 23. do 26. i člana 37. i 38. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH” broj 49/05, člana 111. stav 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik (Prečišćeni tekst „Službene novine Općine Travnik”, broj 8/17) i člana 8. Pravilnika o radnim odnosima („Službene novine Općine Travnik”, broj 8/17), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

O G L A S

za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

oglasi

 

Naziv pozicije:

Pripravnik – SSS – IV stepen stručne spreme – geodetski tehničar – 1 izvršilac

Opći uvjeti:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete predviđene članom 24. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”,broj:29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), i to:

Da su državljani BiH,
Da su stariji od 18 godina,
Da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju,
Da kandidat nije obuhvaćen članom IX,1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti

Stečena diploma – SSS – IV stepen – geodetskog smijera
Poznavanje rada na računaru

Spisak potrebnih dokumenata
Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti slijedeću dokumentaciju:

Rodni list
Uvjerenje o državljanstvu
Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH
Diploma o završenom stepenu obrazovanja
Certifikat o poznavanju rada na računaru
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog oglasa.

Ostale napomene
Prijem pripravnika vrši se na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, odnosno u trajanju utvrđenom članom 37. stav 3. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad.

O izvršenom izboru za pripravnika svi kandidati će biti pismeno obavješteni.

Rok i mjesto za podnošenje prijave
Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, na osnovu liste kandidata koji ispunjavaju sve uslove javnog oglasa, a koju utvrđuje Komisije za izbor.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem pripravnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Javni oglas za prijem pripravnika – SSS IV stepen – ne otvarati!“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.s.r.