Javni poziv: Pravo sudjelovanja imaju jedinice lokalne samouprave i mjesne zajednice, javna poduzeća i neprofitne organizacije

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB u 2022. godini.

I. PREDMET POZIVA
Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje projekata u oblasti vodoprivrede i to:

A. Sufinanciranje projekata u oblast vodoprivrede i:

1) Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fodovima- poticaj vodoprivredi u ukupnom iznosu od 224.183,96 KM

2) Kapitalni transferi javnim poduzećima- poticaj vodoprivredi u ukupnom iznosu od 782.202,00 KM

B. Financiranje projekata u oblasti vodoprivrede:

1) Tekući transferi neprofitnim organizacijama- poticaj vordoprivredi u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM

Sredstva za ove namjene su predviđena Proračunom KSB za 2022. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i u skladu s Odlukom o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u 2022. godini broj 01-11.7-6100/2022 od 21.07.2022.

II. NAMJENA
Predviđena sredstva koristit će se za sufinanciranje i financiranje projekata na području KSB i to:

A-SUFINANCIRANJE
1. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za vodne objekte, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)- (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenja voda, vodni objekti za zaštitu voda, višenamjenski vodni objekti) na području općina Kantona
2. Sufinanciranje izgradnje vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenja voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,
3. Sufinanciranje održavanja vodnih objekata, odnosno za projekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za korištenja voda, vodni objekti za zaštitu voda) na području općina Kantona,
4. Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije projektovanje vodnih objekata, odnosno projekte od značaja za javno poduzeće i jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)
5. Sufinanciranje izgradnja vodnih objekata, od značaja za javno poduzeće i jedinice lokalne samouprave (JLS), i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)
6. Sufinanciranje održavanja vodnih objekata, od značaja za javno poduzeće i jedinice lokalne samouprave (JLS) i Mjesne samouprave (mjesne zajednice)

B-FINANCIRANJE

1. Financiranje svih investicijskih poslova i nadzora nad izgradnjom vodnih objekata iz programa razvoja vodoprivrede Kantona,
2. Financiranje studije o mogućnosti iskorištenja hidropotencijalana na području KSB
3. Financiranje istražnih radova te izrada investicijsko-tehničke dokumentacije.

III. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa iz oblasti vodoprivrede, te ostalih poslova i zadataka, imaju subjekti s područja KSB i to:
a) Jedinice lokalne samouprave i najniže jedinice lokalne samouprave (mjesne zajednice) koji će projekt realizirati na području Kantona;
b) Javna poduzeća;
c) Neprofitne organizacije.

 IV. SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE NA JAVNOM POZIVU

Zahtjev mora biti urađen sadržajno po traženim elementima i potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu i to: Naziv projekta, 1. Osnovni podaci podnositelja zahtjeva, 2. Podaci o projektu, 3. Period provedbe projekta, 4. Područje provedbe projekta, 5. Projekat financiranja, 6. Ekološki aspekti investicije, 7. Ostale aktivnosti.

Uz ovaj zahtjev potrebno je dostaviti i obavezne priloge:

1) Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj)
2) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu),
3) Uvjerenje od Porezne uprave Federacije BiH o izmirenju poreza i doprinosa (MIO i zdravstveno, s brojem ili popisom osiguranih osoba za obveznika)
4) Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu PDV-a (ukoliko je po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu)
5) Rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti
6) Potvrda nadležne institucije o izmirenim neporeznih prihoda koncesijskih i vodnih naknada
7) Kopija osobne iskaznice odgovorne osobe
8) Kopija aktivnog bankovnog računa/ potvrda iz banke.

1. Zahtjev za uključivanje u program
Pod pojmom Zahtjev za uključivanje u program podrazumijeva se uredno popunjen Obrazac „Zahtjev za uključivanje u program“.
Ukoliko Zahtjev za uključivanje u program nije ovjeren i potpisan od odgovorne osobe odbit će se i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva.

2. Obvezni prilozi
Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se traže od podnositelja prijave, kojima podnositelj prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obveze.

Prijave koje ne sadrže zahtijevanu dokumentaciju bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva.

Sva priložena dokumenta moraju biti izdana od strane nadležnih sudskih ili upravnih organa. Priložena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog poziva, izuzev rješenja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve priložene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadležnih upravnih organa ili notara.

 V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA

Povjerenstvo za razmatranje primljenih projekata na osnovu javnog poziva, vrjednovanja primljenih projekata i sačinjavanja prijedloga odluke o dodjeli sredstava izvršit će ocjenu prijava i vrjednovanje projekata na osnovu slijedećih kriterija:
OPĆI UVJETI – eliminatorni uvjeti
a) potvrdu mjerodavne institucije o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima ili sporazum s nadležnom institucijom;
b) da uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno zaključenih ugovora o financiranju iz proračunskih sredstava, ukoliko su isti zaključeni, odnosno da su izvršili povrat dodijeljenih sredstava ukoliko je to zatraženo od relevantnih institucija;
c) potvrda nadležne institucije o izmirenim vodnim i koncesijskim naknadama
d) ID- porezni broj;
e) rješenje o odavljanju djelatnosti;
f) broj aktivnog bankovnog računa- orginal potvrda banke računa;
g) pravovremeno dostavljen popunjen obrazac za prijavu programa- zahtjev
– Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u razmatranje i dalju obradu.
POSEBNI UVJETI – kriteriji za vrjednovanje projekata s bodovanjem
h) efekti koji se postižu realizacijom projekta……….bodova 30
i) stepen samofinanciranja……………………………….bodova 20
j) nova istraživanja………………………………………….bodova 20
k) stepen zaštite okoliša……………………………………bodova 30

 VI-POSTUPAK

Ministarstvo je dužno formirati Povjerenstvu za utvrđivanje javnog poziva.
Povjerenstvo je dužno programom dati zadatak, da obavi u roku koji nije duži od 20 dana od dana zatvaranja javnog poziva.
Na bazi prikupljenih zahtjeva te programom i ovim pozivom definiranim kriterjima,
povjerenstvo sastavlja prijedlog Odluke o dodjeli sredstava te uz izvješće o radu prijedlog podnosi ministru na dalje postupanje. Odluku o dodjeli sredstava donosi Vlada KSB i ona će biti objavljena u Službenim novinama KSB.
Broj prihvaćenih projekata programa, te visina sredstava koja će se dati na raspolaganje korisniku, ovisit će isključivo od broja zahtjeva i visine planiranih sredstava.

VII-PREUZIMANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE
Zahtjev za sudjelovanje na Javnom pozivu, pripremilo je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ista se može preuzeti elektronskim putem na web stranici Vlade KSB www.sbk-ksb.gov.ba ili u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Travniku, ulica Prnjavor 16A svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 sati.

VIII-PODNOŠENJE PRIJAVE
Prijave s odgovarajućom dokumentacijom šalju se osobno ili preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Stanična 43
72270 Travnik

s naznakom : „NE OTVARATI po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava ostvarenih od vodnih naknada iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB u 2022. godini“.
Rok za dostavu programa projekata je 20 (dvadeset dana) od dana objave javnog poziva.
Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.

IX-TROŠKOVI PROJEKTA PROGRAMA
U postupku javnog konkursa Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne snosi nikakve troškove sudionicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelomično ili je u potpunosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve prijave u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva neće snositi nikakvu odgovornost prema sudionicima poziva, niti je obvezno objasniti razloge takve odluke. Prispjela dokumentacija neće se vraćati.

X. REKAPITULACIJA

 Ministarstvo može vršiti preraspodjelu planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava između pojedinih projekata u okviru ukupno planiranih sredstava na pojedinu JLS ili javna poduzeća, ukoliko se za to ukaže opravdana potreba.

XI. OSTALE ODREDBE

S kandidatima čije se prijave prihvate, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će potpisati Ugovor o implementaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad trošenjem istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona broj 030/ 518 218 od 10,00 do 15,00 sati ili e-mail: mpvs@sbk-ksb.gov.ba .
Sve procedure imenovanja i nadzora definisani su u Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu.
Ovoj poziv je dio Programa i kriterija utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu.

Javni poziv

Obrazac 1

Obrazac 2

www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU