JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 m sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

Na osnovu Sporazuma projekat plasteničke proizvodnje broj 392/21 od 30.11.2021. godine potpisanog između Muslim Aid Association i općine Vitez i člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plasteniku” kojim su osigurana donatorska sredstva od strane nevladine organizacije “Muslim Aid Association” 40 %, općine Vitez 40 %, osigurana u Budžetu Općine Vitez za 2022.godinu i vlastitog učešća korisnika 20 %, a u cilju nabavke i dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom, na području općine Vitez, Općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 m sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom
Općina Vitez u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju općina Vitez, 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnik sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja općine Vitez koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika nemaju lica koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 3 godine. Pravo učešća nemaju lica koja u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova porodice imaju više od 100 m2 plastenika. Pravo učešća nemaju zaposlenici i članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Association i općine Vitez.

II USLOVI

Podnosilac prijave treba da ispunjava sljedeće uslove:

۰ da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba u dobi od 18 do 35 godina, sa prebivalištem na području općine Vitez,

 • da je nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata FBiH
 • da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korištenje ili u zakup i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju,
 • da postoji mogućnost navodnjavanja plastenika,
 • da u trenutku prijave za učešće u ovom projektu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
 • da će sufinansirati 20% (630,00 KM) od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom,
 • da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 • da u posljednje tri godine nije ostvarivao-la pravo na donaciju u mehanizaciji i opremi za poljoprivrednu proizvodnju, od općine/grada, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 • da će dodijeljeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja ugovora.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Aplikacijski formular za prijavu na Javni poziv preuzima se u šalter Sali Općine Vitez (možete skinuti i na dnu ove stranice)
 2. Potvrda o prebivalištu (CIPS prijava) ili ovjerena kopija lične karte.
 3. Ovjerena kućna lista,
 4. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice ili ovjerena izjava kojom se garantuje da je lice nezaposleno,
 5. Kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (RPG i RK) izdata od nadležne općinske službe ukoliko je kandidat upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko nije potrebno je dati izjavu da će se ukoliko ostvari pravo na donaciju upisati u što skorijem periodu.
 6. Potvrde iz škole/fakulteta (ovjera tekućeg semestra u indeksu ili potvrda o pohađanju za student; za učenike moguće kopija prve strane đačke knjižice) za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)
 7. Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
 8. Vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje plastenika (kopija ZK izvadka ili posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju parcele),
 9. Dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj),
 10. Dokaz da je podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug sl.) osoba sa invaliditetom (potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje da je član domaćinstva osoba sa invaliditetom),
 11. Ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva,
 12. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
 13. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od općine/grada, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija,
 14. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Potrebna izjava za uslove pod rednim brojevima 10,11.,12.,13 se podnosi na zajedničkom obrascu „IZJAVA“, koja se može preuzeti u šalter sali općine Vitez.
Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira za dodjelu plastenika
Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije ukoliko sumnja u vjerodostojnost dostavljenih dokumenata.

IV PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom imenuje Općinski Načelnik.

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika činenajmanje 3 člana od kojih su dva člana predstavnici Općine Vitez, a jedan član predstvanik Organizacije Muslim Aid Association.

Zadatak Komisije je:
– pregled prispjelih prijava,
– evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva,
– obavljanje uviđaja na licu mjesta,
– izrada zapisnika o radu i sačinjavanje rang liste korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje,

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči općine i službenoj web stranici općine Vitez i dostavlja Muslim Aid BiH na dalju proceduru.

Između NVO Muslim Aid Association, općine Vitez i odabranih korisnika zaključit će se tripartitni ugovori kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze učesnika u ovom Projektu.

NAPOMENA:

• Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika i opreme obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali općine Vitez i na službenoj web stranici www.opcinavitez.info zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol općine Vitez sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 kalendarskih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Vitez te na oglasnoj ploči općine Vitez.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj, Općine Vitez, , svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati i na kontakt telefon 030 718 255

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren do 05.08.2022. godine do 15:00 sati.

DOWNLOAD SEKCIJA:

1. Aplikacijski formular
2. Izjava podnosioca prijave
3. Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i kriterija

www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU