Na prostoru bivše kasarne u Travniku planira se izgradnja proizvodnih objekata i gradskog groblja

Općina Travnik prezentirala je materijal usvojenog Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi-Slimena”, Travnik (bivša kasarna Slimena).

Nacrt je usvojen na prethodnoj sjednici OV Travnik i stavljen je na javni uvid i javnu raspravu u skladu sa usvojenim Programom i planom aktivnosti.

Javni uvid će se obaviti u periodu od 45 dana, i to u prostorijama Općine Travnik – Centar za pružanje usluga građanima – Centar za dozvole.

Glavna javna rasprava sa uključivanjem javnosti održat će se u drugoj polovini mjeseca aprila 2024.godine, a javnost će biti blagovremeno obavještena o vremenu i lokaciji održavanja.

“Prijedlozi, primjedbe,mišljenja i sugestije na Nacrta Zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi-Slimena”, Travnik (bivša kasarna Slimena), mogu se dostaviti u pisanoj formi nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnje 8 dana od dana održavanja javne rasprave”, navode iz Općine.

Prostor koji je obuhvaćen Zoning planom nalazi se u urbanom području Travnika. Ukupna površina obuhvata plana je oko 9.5 ha, a obuhvata prostor nekadašnje kasarne Slimena. Danas se u prostorima bivše kasarne Slimena mogu pronaći različite institucije i organizacije, kao i neki privatni poslovni subjekti. Promjene koje su se desile u kasarni Slimena oslikavaju transformaciju grada i zajednice, javlja Akta.ba.

Predmetni obuhvat okružuju objekti različitih funkcija, djelatnosti i sadržaja, kao što su individualni objekti i groblje Slimena na istoku, proizvodni objekti na sjeveru, te neizgrađene površine južno i zapadno od ograda kompleksa bivše kasarne.

Zona Poslovno-proizvodnih sadržaja

Zona je namijenjena poslovno-proizvodnim sadržajima, raspoređenih u okviru 4 grupacije građevinskihparcela. U sastavu predmetne zone plniarno je zadržavanje postojećih objekata (uz mogućnost njihovedogradnje, rekonstrukcije i adaptacije) te izgradnje novih u okviru planom definisanih građevinskih linija i zadatih parametara (spratnost, koeficijent zauzetosti i koeficijent izgrađenosti). Planskim rješenjem za navedenu namjenu su definisane građevinske parcele površine od cca 1000 m2 pa do 3275 m2. 

Zona je namijenjena poslovnim sadržajima, raspoređenih u okviru 2 grupacije građevinskih parcela od po dvije parcele. U sastavu predmetne zone plniarno je zadržavanje postojećih objekata (uz mogućnost njihove dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije) te izgradnje novih u okviru planom definisanih građevinskih linija i zadatih parametara (spratnost, koeficijent zauzetosti i koeficijent izgrađenosti). Planskim rješenjem za navedenu namjenu su definisane građevinske parcele površine od cca 1900 m2 pa do 4325 m2. 

Zona je namijenjena za lociranje komunalnog preduzeća „Bašbunar“ i sadržaja koje na predmetnoj lokaciji koristi T.v.j. Travnik, te ostale javne službe i komunalna preduzeća. U sastavu predmetne zone planirano je zadržavanje postojećih objekata (uz mogućnost njihove dogradnje, rekonstrukcije i adaptacije) te izgradnje novih u okviru planom definisanih građevinskih linija i zadatih parametara (spratnost, koeficijent zauzetosti i koeficijent izgrađenosti). Planskim rješenjem je predviđeno da parcela komunalnog preduzeća Bašbunar bude 9807 m2, dok je površina građevinske parcele objekta T.v.j. Travnik i ostalih službi 1675 m2.

Zona Gradskog groblja

Zonu gradskog groblja čini jedinstvena parcela koju je moguće usitnjavati u zavisnosti od potrebe. Dopuštena namjena u okviru navedene zone je lociranje gradskog groblja i pratećih sadržaja (mrtvačnica, vjerski objekti različitih konfesija, objekti namijenjeni prodaji pogrebne opreme i cvijeća, pomoćni objekti i sl.). Unutar zone planirana su dva parking prosotra i dvije lokacije za izgradnju/rekonstrukciju objekata u službi groblja-

Pored navedenog u obuhvatu predmetnog plana se nalaze i 4 planirane montažno-betonske trafostanice koje sa svojim pripadajućim parcelama zauzimaju površinu od oko 0,5 % obuhvata Plana.

U skladu sa planiranim zonama predviđena je izradnja tri parking prostora kapaciteta 74 parking mjesta, čime je obezbjeđen dovoljan broj parking mjesta za funkcionisanje planiranih sadržaja u unutrašnjosti predmetnog obuhvata.

Izradi zoning plana pristupilo se nakon što je Općinsko vijeće Općine Travnik na sjednici održanoj 18. juna 2021. godine donijelo Odluku o pristupanju Zoning plana radno-poslovne zone “Heldovi – Slimena”, Travnik (bivša kasarna Slimena). 

Nosilac pripreme izrade Plana je Općinska služba za urbanizam, građenje, katastar i imovisnko-pravne poslove. Ugovor o izradi izmjene i dopune Zoning plana zaključen između naručioca Opštine Travnik i Urbis Centra Banja Luka kao izvršioca.

akta.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU