Održana 123. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona – Bug.ba

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu. Cilj ovog dokumenta jeste prikazati neophodne elemente i pokazatelje Bilansa energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu, uključujući energetske pokazatelje ostvarenja Bilansa energetskih potreba u prethodnoj, 2021. godini. Međutim, treba naglasiti da Bilans predstavlja parcijalnu energetsku analitiku koja ne prati potpune energetske tokove (primarna energija, energetske transformacije i finalna energetska potrošnja), jer se njegova izrada zasniva na bazi postojećih/ raspoloživih podataka koje dostavljaju energetski subjekti za snabdjevanje energije/ energentima.
– Odluka o raspodjeli sredstava privrednom društvu „Poljorad“ d.o.o. Turbe – Travnik, za sufinansiranje troškova učešća na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM sa pozivije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima i izložbama“ Budžeta SBK za 2022. godinu.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluka o usvajanju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2022. godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i načinu finansiranja mjera iz Budžeta Srednjobosanskog kantona. Sredstva predviđena ovim Pogramom osigurana su u Budžetu SBK, i to:
– na stavci Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) iznos od 10.000,00 KM.
– na stavci Subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) iznos od 119.577,00 KM.
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja u 2022.godini za epizootiološko područje Srednjobosanskog kantona i načinu financiranja mjera. Sredstva predviđena ovim Pogramom osigurana su u Budžetu SBK, i to:
– na stavci Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) planiran je iznos od 30.000,00 KM,
– te Odlukom Vlade SBK razgraničeni namjenski prihodi iz prethodne godine u
iznosu od 22.491,48 KM.
– na stavci Tekući transferi pojedincima – poticaji veterinarstvu (zakonske obaveze) planiran je iznos od 30.000,00 KM,
– te Odlukom Vlade SBK razgraničeni namjenski prihodi iz prethodne godine u iznosu od 80.000,00 KM.
– Odluku o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu (primarna poljoprivredna proizvodnja).

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade Policijske stanice Donji Vakuf. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 58.109,61 KM, u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade. Iznos od 58.109,61 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.
– Odluka o izdvajanju sredstava u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade Policijske stanice Kreševo. Odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 42.481,53 KM, u svrhu izvođenja dodatnih radova na izgradnji zgrade. Iznos od 42.581,53 KM iz ove odluke doznačit će se firmi “SIGMA-SK” d.o.o. Zenica.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK Odluku o raspodjeli sredstva Biciklističkom klubu Travnik za realizaciju projekta „Edukacija djece u predškolskom i školskom uzrastu iz oblasti prometne kulture i poznavanje prometnih propisa“ u iznosu od 3.000,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih glazbenih i muzičkih škola u iznosu od 183.332,00 KM, za maj i juni 2022. godine. Sredstva će se raspodijeliti u mjesečnim obrocima kako slijedi:
– Osnovna muzička škola Travnik izdvaja se iznos od 18.333,20 KM,
– Osnovna muzička škola Bugojno izdvaja se iznos od 17.416,54 KM,
– Osnovna muzička škola Novi Travnik izdvaja se iznos od 13.199,90 KM,
– Osnovna glazbena škola „Jakov Gotovac“, Novi Travnik izdvaja se iznos od 42.716,36 KM (Područni odjeli: Jajce, Nova Bila, Vitez i Busovača).

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara na stambeno-poslovnom objektu u vlasništvu Fatime Meštrovac u iznosu od 2.500,00 KM.
– Odluka o izdvajanju sredstava općini Jajce za saniranje štete od požara na stambeno objektu u vlasništvu Pave Jagodina u iznosu od 3.500,00 KM.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaj načelnika općine Travnik o utrošku doniranih sredstava za saniranje štete od požara na stambenim objektima u vlasništvu Melise Imširović, Muje Čelebić i Nermina Maglića.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrnjih poslova za nabavku funkcionalne podrške za aplikaciju Kadrovske evidencije u vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnosti Uredu za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu za pokretanje procedure javne nabavke eko kontejnera za Projekt eko škole, procijenjena vrijednosti nabavke iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a.

Vlada SBK je prihvatila Financijski izvještaj Turističke zajednice SBK za 2021. godinu. Revizija bilance stanja TZ SBK na dan 31. 12. 2021. godine i bilance uspjeha za godinu koja se završava na taj dan izvršena je u skladu sa Međunarodnim standardima revizije.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Saglasnost na Anex 4. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Koričanske stijene“, općina Travnik, zaključen sa poduzećem „PROPIS LIM“ d.o.o. Vrbanja, Bugojno. Navedenim Anexom mijenja se članak 15 Ugovora o koncesiji koji glasi: „ Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Koričanske stijene“ zaključeno sa danom 16. 3. 2024. godine.“
– Saglasnost na Anex 12. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Željeznica 4“, općina Fojnica, zaključen sa poduzećem „EURO POWER“ d.o.o. Tešanj. Navedenim Anexom mijenja se članak 16 Ugovora o koncesiji koji glasi: „ Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Željeznica 4“ na rijeci Željeznici, na području općina Fojnica, zaključeno sa danom 27. 2. 2023. godine.“
– Saglasnost na Anex 2. Ugovora o koncesiji za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Ušće“, općina Vitez, zaključen sa poduzećem „S INVESTING“ d.o.o. Vitez.
Navedenim Anexom mijenja se članak 15 Ugovora o koncesiji koji glasi: „ Koncesionaru se produžava rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad MHE „Ušće“, na području općina Vitez, zaključeno sa danom 4. 4. 2024. godine.“

Donesene su i slijedeće odluke na prijedlog istog ministarstva:
– Odluka o davanju saglasnosti za prijenos prava na koncesiju iz Ugovora za projektiranje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Obarnica“ sa dosadašnjeg koncesionara „JESS“ d.o.o. Busovača na novog koncesionara „Hydro – E“ d.o.o. Busovača.
– Odluka o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, preradu i korištenje vode u gospodarske svrhe (proizvodnja flaširane vode, sokova i drugih bezalkoholnih pića), te sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta – bunara „Požarna“, u količini do 15 l/s na lokalitetu Tovarište, općina Fojnica. Koncesija s dodjeljuje poduzeću „Sa – SARA“ d.o.o. Fojnica uz naknadu od 2,00 KM/m3 za korištenje vode u gospodarske svrhe odnosno 0,05KM/m3 za eksploataciju i korištenje sanitarne i tehnološke vode.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vode iz rijeke Vrbas u tehnološke svrhe u procesu proizvodnje Si – metala u količini do 16 l /s na području općine Jajce.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi – interventna sredstva u ukupnom iznosu od 12.000,00 KM koja će se raspodijeliti kako slijedi:
• Udruga poljoprivrednika i stočara „Karaula – Vlašić“ iznos od 10.000,00 KM.
• Kinološki klub „Biseri Plive“ Jajce iznos od 2.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Zaključak kojim će osigurati sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za sufinansiranje projekta Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila“, za utopljavanje zgrade i uštede energije apliciranog kod Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Data je Saglasnost za produženje zdravstvenih usluga i za produžetak roka za kupovinu premija u 2022. godini. Vlada SBK nalaže svim zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje SBK, da osiguranim osobama Zavoda pružaju zdravstvenu zaštitu bez obzira da li je zdravstvena iskaznica ovjerena i da li je uplaćena premija-sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona. Osiguranim osobama koje nisu izvršile uplatu premije- sudjelovanje osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na području SBK za 2021. godinu do 31. 3. 2021. godine, utvrđuje se novi rok za uplatu počev od 1. 4. do 30. 6. 2022. godine.


bug.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU