Održana 4.sjednica Vlade SBK


40. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna održana je ponedjeljak, 8. travnja 2024. godine u prostorijama Vlade Kantona Središnja Bosna u Travniku.

Na sjednici su donesene sljedeće odluke:

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela sljedeće odluke:
• Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike. Ranijim Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike kao jedan uvjeta za obavljanje poslova inspektora socijalne zaštite bio je fakultet političkih nauka, smjer socijalni rad ili politologija. S obzirom na to da smjer socijali rad i srodni smjerovi postoje pri filozofskom i drugim fakultetima potrebno je izvršiti izmjenu Pravilnika u dijelu koji se odnosi na uvjete za obavljanje poslova inspektora socijalne zaštite.
• Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike u ukupnom iznosu od 3.562,60 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „HART“ d.o.o. Vitez.

Vlada SBK je prihvatila Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB za 2023. godinu, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela sljedeće odluke:
• Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o sistematskom pregledu radnika u osnovnim i srednjim školama u SBK.
• Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobrenju „Programa za financiranje školskih natjecanja u osnovnim i srednjim školama za školsku 2023/24. godinu“, kojom se navedeni Program dopunjuje natjecanjem iz matematike koje će se održati u OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf Uskoplje.
• Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (školska lektira) za potrebe OŠ „Gromiljak“, Gromiljak u iznosu od 998,00 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču T.P „GILGAMEŠ“ Visoko.
• Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe SŠ „Busovača“, Busovača u iznosu od 1.132,56 KM, nabavka opreme-Influentna mašina za kabinet fizike. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „ŠKOLSKA NAKLADA“ d.o.o. Mostar.
• Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MSŠ „Gimnazija“, Bugojno u iznosu od 3.999,40 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču „MAS POINT“ d.o.o. Tuzla za nabavku knjiga za biblioteku škole.
• Odluka o raspodjeli sredstava s Tekuće rezerve Vlade SBK za 2024. godinu za oblast sporta, za neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 36.000,00 KM. Sredstva će se raspodijeliti kako slijedi:
• Udruženje sportskih ribolovaca Kiseljak, izdvaja se iznos od 8.000,00 KM;
• Društvo „Leipzig“ Travnik, izdvaja se iznos od 20.000,00 KM;
• Udruženje sportskih ribolovaca Busovača, izdvaja se iznos od 8.000,00 KM;
• Odluka o davanju suglasnosti osnovnim školama za provođenje postupka i zaključivanje ugovora o prijevozu učenika.
• Odluka o davanju suglasnost nižim potrošačkim jedinicama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta, za nabavku roba i usluga kako slijedi:
• SŠ „Busovača“ Busovača, predmet: usluge reprezentacije; procijenjena vrijednost nabavke: 2.500,00 KM bez PDV-a;
• OŠ „Karaula“ Karaula, predmet: izdaci za telefon i telefaks; procijenjena vrijednost nabavke: 837,60 KM bez PDV-a; predmet: izdaci za Internet; procijenjena vrijednost nabavke: 786,32 KM bez PDV-a; predmet: komunalne usluge, voda i kanalizacija; procijenjena vrijednost nabavke: 1.282,05 KM bez PDV-a; predmet: poštanske usluge; procijenjena vrijednost nabavke: 384,61 KM bez PDV-a; predmet: usluge nabavke električne energije za Centralnu školu, PŠ „Gradina“ i PŠ „Hamamdžići“; procijenjena vrijednost nabavke: 4.316,23 KM bez PDV-a;
• Odluka o davanju suglasnost Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta za nabavku roba i usluga (putem direktnog sporazuma) kako slijedi:
1. Usluge građevinskog savjetovanja;
2. Usluge tehničkog projektiranja u oblasti strojarstva;
3. Usluge razvoja programske podrške za uređivanje WEB stranice održavanje internetske stranice;
4. Održavanje računarske opreme;
5. Usluge dezinfekcije i deratizacije;
6. Usluge projektiranja u arhitekturi;
7. Usluge građevinskog nadzora;
8. Usluge nadzora u području strojarstva;
9. Usluge printanja;
10. Nabava kancelarijskog namještaja;
11. Nabava računarske opreme i ostalo;
12. Konzultantske usluge vezene za pripremu obrazovnih priručnika;
13. Nabavka električne energije;
14. Nabavka auto guma;
15. Nabavka telefonskih, internetskih, telekomunikacijskih usluga;
16. Usluge osiguranja vozila koja nisu planirana po Okvirnom sporazumu;
17. Usluge održavanja u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta;
18. Usluge održavanja vozila u Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta;
19. Savjetodavne usluge u području energetske učinkovitosti;
20. Savjetodavne usluge u oblasti izrade studija primjene ESCO modela financiranja OŠ i SŠ Srednjobosanskog kantona;

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva financija donijela sljedeće odluke:
• Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općine Novi Travnik u iznosu 28.217,00 KM Srednjoj glazbenoj školi „Jakova Gotovca“ Novi Travnik.
• Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2024. godinu, kojom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Općine Travnik i Novi Travnik osnovnim školama u iznosu 4.863,00 KM. Sredstava iz ove Odluke, dodjeljuju se korisnicima, kako slijedi:
• Osnovna škola „Safet-beg Bašagić“ Novi Travnik na stavku „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 100,00 KM,
• Osnovna škola „Dolac“ Dolac n/L na stavku „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 1.837,25 KM,
• Osnovna škola „Mehurići “ Mehurići na stavku „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 1.700,00 KM,
• Osnovna škola „Vitovlje “ Vitovlje na stavku „Nabavka materijala i sitnog inventara“ iznos od 450,00 KM.

Prihvaćeni su i sljedeći izvještaji, a na prijedlog istog ministarstva:
• Godišnji izvještaj za budžete općina SBK, prezentirano kroz propisane obrasce za period 1. 1. -31. 12. 2023.g.
• Izvještaj o obavljenim unutrašnjim revizijama za četvrti kvartal 2023. godine kako slijedi:
1. Revizija plaća i naknada troškova profesionalnih zastupnika i savjetnika u Skupštini SBK;
2. Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Stručnoj službi Skupštine SBK;
3. Revizija nabavke opreme u svim stručnim službama i uredima koje je osnovala Vlada SBK;
4. Revizija nabavke opreme u svim upravama i zavodima Vlade SBK;
5. Revizija nabavke računarske opreme u Skupštini SBK, u Stručnoj službi Skupštine SBK i svim ministarstvima SBK;
6. Revizija internih kontrola blagajničkog poslovanja u Ministarstvu financija SBK;
Zadužuju se revidirani subjekti da postupe po preporukama Odjela za unutrašnju reviziju i da o poduzetim mjerama izvijeste Odjel za unutrašnju reviziju i Vladu Kantona.
• Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutrašnju reviziju za prvi kvartal 2024. godine kako slijedi:
1. Revizija unutrašnjih kontrola između Ministarstva pravosuđa i prave i sedam korisnika razdjela 13 (Općinski sud Travnik, Općinski sud Bugojno, Općinski sud Jajce, Općinski sud Kiseljak, Kantonalni sud Novi Travnik, Kantonalno tužilaštvo Travnik i Kantonalno pravobranilaštvo Vitez) u Ministarstvu pravosuđa i uprave, broj revizije: 01-IR-KBI/23;
2. Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Općinskom sudu u Bugojnu;
3. Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Općinskom sudu u Travniku;
4. Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Općinskom sudu u Jajcu;
5. Revizija plaća i naknada troškova zaposlenih u Općinskom sudu u Kiseljaku;
Zadužuju se revidirani subjekti da nastave s aktivnostima na realizaciji preporuka Odjela za unutarnju reviziju.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave donijela sljedeće odluke:
• Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2024. godinu za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku za nabavku nadzornih kamera u Kantonalnom sudu u Novom Travniku u iznosu od 2.333,45 KM. Sredstva će se doznačiti dobavljaču Agencija „Kamir“ d.o.o. Široki Brijeg.
• Odluka o davanju suglasnost za provođenje procedure javne nabavke za potrebe Općinskog sudu u Jajcu, predmet nabavke Instalacija sistema grijanja, procijenjena vrijednosti nabavke bez PDV-a iznosi 49.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, za nabavku opreme u procijenjenoj vrijednosti od 4.000,00 KM s PDV-om.

Donesene su i sljedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova:
• Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku trakastih zavjesa u procijenjenoj vrijednosti od 5.999,00 KM bez PDV-a.
• Odluka o davanju suglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za pokretanje procedure javne nabavke za nabavku usluge analize krvi i urina u procijenjenoj vrijednosti od 10.000,00 KM bez PDV-a.
• Odluka o davanju suglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za rashodovanje i prodaju motornih vozila s pripadajućim gumama u vlasništvu MUP-a SBK. Sredstva ostvarenom prodajom dodijelit će se Ministarstvu unutarnjih poslova za nabavku opreme za policiju.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu projekta apliciranog od strane Općine Kreševo, a financiranog od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za koji su Odlukom Vlade SBK izdvojena sredstva u iznosu od 10.000,00 KM. Umjesto projekta „Rekonstrukcija potpornih zidova u koritu rijeke u naseljenom mjestu Crnići“, dodijeljena sredstva prenamijenit će se za financiranje projekta “Rekonstrukcija potpornih zidova u mjestu Gunjani“. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da sklopi Anex ugovora, u dijelu koji se odnosi na predmet ugovora.

Na prijedlog Ureda za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu, Vlada SBK je zadužila rukovoditelje svih kantonalnih tijela uprave da u suradnji s Predstavnikom rukovodstva za kvalitete pri Uredu za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SBK planiraju i usuglase program internih audita za 2024. godinu. Odlukom se ovlašćuje Predstavnik rukovodstva za kvalitetu za izdavanje naloga za provođenje pojedinačnih internih audita. Zadužuju se rukovoditelji svih kantonalnih tijela uprave da izvrše anketiranje zadovoljstva zainteresiranih strana (korisnika usluga, dobavljača, internih korisnika i uposlenika), najkasnije do 31. 5. 2024. godine. Anketiranje je potrebno izvršiti putem obrazaca anketnih upitnika, a to su: OB-912-00-01 (anketni upitnik o zadovoljstvu korisnika usluga); OB-912-00-02 (anketni upitnik o zadovoljstvu dobavljača); OB-912-00-03 (anketni upitnik o zadovoljstvu internih usluga); OB-720-00-06 (anketni upitnik o zadovoljstvu zaposlenih).
Sumirane rezultate anketa dostaviti Uredu za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu SBK radi daljeg procesuiranja.

Vlada SBK je prihvatila Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu mart 2024. godine Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva privrede.


centralna.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU