Oglas za posao: Direktor privatne predškolske ustanove Obdanište GS Kids

Oglas za posao

Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK, odredaba Statuta ustanove, te Odluke Upravnog odbora privatne predškolske ustanove Obdaništa GS KIDS raspisuje se:

KONKURS

za izbor i imenovanje Direktora privatne predškolske ustanove Obdaništa GS-KIDS na period od četiri godine.

I USLOVI ZA IZBOR

1. Opšti uslovi:

 • da je državljanjin Bosne i Hercegovine;
 • da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora ustanove;
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

2. Posebni uslovi:

 • visoko obrazovanje iz oblasti predškolskoga odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije ili drugih društvenih znanosti;
 • najmanje pet godina radnoga iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima nakon diplomiranja;
 • položen stručni ispit za obavljanje odgojno-obrazovnog rada;
 • da govori engleski jezik;
 • prednost imaju kandidati koji poznaju Montessori pedagogiju.

Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako i na muški i na ženski rod.

II   SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

 • prijava na konkurs;
 • kraća biografija;
 • diploma o stečenoj stručnoj spremi;
 • potvrda o radnom iskustvu (potvrda/uvjerenje obavezno mora da sadrži dio koji se odnosi na rad u odgojnim ustanovama);
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad.

III    NAPOMENA

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata koji ne ispunajvaju uslove konkursa neće se uzeti u razmatranje.

IV   DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA

Prijavu sa traženim dokazima, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE OBDANIŠTE GS KIDS” dostaviti poštom preporučeno ili lično na sljedeću adresu:
                       

GS-Tvornica mašina Travnik d.o.o. Travnik,

Slimena bb, 72270 Travnik

Bosna i Hercegovina

V   NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

VI   KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU