OPĆINA TRAVNIK / Obuka građana za ličnu i kolektivnu zaštitu

Lična zaštita i kolektivna zaštita predstavljaju jedan od elemenata civilne zaštite, shodno Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (”Službene novine Federacije BiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Lična i kolektivna zaštita mogu se provoditi samo pod uslovom da građani i uposlenici imaju odgovarajuća zaštitna sredstva koja osiguravaju zaštitu ljudi od radioaktivnog, hemijskog i biološkog oružja i raznih vrsta povreda izazvanih prirodnim i drugim nesrećama.

Građani-etažni vlasnici i građani vlasnici stambenih zgrada, odnosno kuća dužni su za potrebe zaštite i spašavanja svoje porodice i imovine nabaviti i držati u funkcionalnom stanju sljedeća sredstva i opremu, i to:

 1. komplet za pružanje prve medicinske pomoći, koji sadrži:

individualni prvi zavoj (10 cm x 5 m) sa jednim jastučetom (12 cm x 10 cm),

kaliko zavoj (8 cm x 5 m),

sterilna gaza po ¼ m-pojedinačno pakovanje (80 cm x 25 cm),

sterilna kompresa od gaze-pojedinačno pakovanje ( 20 cm x 20 cm),

hansaplast, tosamaplast ili sličan (10 cm x 8 cm),

ljepljivi flaster ( 1 cm x 1 m),

trougla marama veličine 100 cm x 100 cm x 140 cm i gustoće 20x 19,

igla sigurnica,

nožić za brijanje sa jahačem za paranje odijela i polivinski rukavac – kesa ( 70 cm x 40 cm),

vazelinske gaze,

gumena poveska ( 1,25 x 60 cm),

jod (povidon) i jednokratne rukavice,

2. dezinfekciona sredstva:

 • 2 dcl alkohola 70%,

3. priručna sredstva za dekontaminaciju:

 • soda bikarbona 1 kutija,

4. aparat za gašenje početnih požara (S-6 ili minimalno sprej za gašenje početnih požara),

5. komplet alata koji obuhvata:

 • lopatu, kramp ili motiku i brifer (ispitivač napona).

Obaveza nabavke sredstava:

 • Sredstva pod tačkom: 1., 2., 3., dužni su nabaviti svi građani,
 • Sredstvo pod tačkom 4. (aparat), dužni su nabaviti građani vlasnici stambene zgrade, odnosno kuće, koji koriste plin, mazut, lož-ulje i sl., a prema vlastitoj odluci taj aparata mogu nabaviti i drugi građani,
 • Sredstva iz tačke 5. (alat), građani koji žive u vlastitim kućama na periferiji grada i u seoskim naseljima.

Za potrebe kolektivne zaštite u stambenim zgradama koje se u skladu sa zakonom, nalaze u etažnom vlasništvu građana, a koje imaju najmanje dva ili više spratova, moraju se nabaviti sljedeća sredstva i oprema za zaštitu, i to:

 1. komplet alata iz tačke 5. i
 2. vatrogasni aparat (najmanje po jedan za svaka dva sprata, odnosno u skladu sa propisima o zaštiti od požara).

Nabavljena sredstva i opremu potrebno je:

 • držati na vidnom, suhom mjestu i pogodnom mjestu,
 • čuvati i održavati u funkcionalnom i ispravnom stanju,
 • sredstva i oprema namjenski upotrijebljena ili im je istekao rok trajanja, ista je potrebno odmah zamijeniti,
 • ako se radi o upotrijebljenom protivpožarnom aparatu, ili je punjenju istekao rok trajanja, treba odmah pozvati nadležno pravno lice da se aparat dovede u ispravno stanje,
 • ukoliko se radi o alatu koji je upotrijebljen, isti treba oprati, osušiti i podmazati. Ako je alat nazubljen, isti treba naoštriti, a ukoliko su popravke nemoguće, potrebno ih je zanoviti.

Općina Travnik

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU