Sutra 34.sjednica Vlade SBKNa osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 prečišćeni tekst),


S A Z I V A M
34. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 22. 2. 2024. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 33. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona sekretar Vlade
2. Izvještaji o radu ministarstava za 2023. godinu
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo finansija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu uprava i upravnih organizacija za 2023. godinu
a) Kantonalna uprava za branioce
b) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za puteve
4. Izvještaji o radu ureda i službi za 2023. godinu
a) Stručna služba Vlade
b) Služba za zajedničke poslove
c) Ured za zakonodavstvo Vlade
d) Kabinet premijera Kantona
e) Ured za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK/KSB
f) Ured za evropske integracije, fondove odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
5. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Vlade Kantona za sprječavanje korupcije i radu Tima Vlade Kantona za sprječavanje korupcije za 2023. godinu Koordinator Tima za sprječavanje korupcije
6. Program rada Agencije za privatizaciju za 2024. godinu Agencija za privatizaciju
7. Plan aktivnosti na sprovođenju Zakona o javno-privatnom partnerstvu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu Ministarstvo privrede
8. Mišljenje o inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezima Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona Služba za zapošljavanje
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) Služba za zapošljavanje
11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona (saglasnost) Služba za zapošljavanje
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama REZ-u“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima poticaji privredi“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za podršku razvoju preduzetničkih zona“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima za javno privatno partnerstvo“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede
16. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacija“ za 2024. godinu Ministarstvo privrede
17. Prijedlog odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele ostvarenih od naknada za tehničke preglede vozila za 2024. godinu Ministarstvo privrede
18. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama akademijama“ za 2024. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi za mlade“ za 2024. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa pozicije „Tekući transferi pojedincima za naučne radove“ za 2024. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
21. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2024. godinu Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (MSTŠ „Travnik“ Travnik i drugi) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta za školsku 2023/24. godinu (OŠ „Kaonik“ Busovača i drugi) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
25. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2024. godinu Ministarstvo finansija
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku mobilnog uređaja Skupština Kantona
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku diskova za server sa konfiguracijom Ministarstvo unutrašnjih poslova
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe OŠ „Drvetine“, Bugojno Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku slušalica Ministarstvo privrede
30. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za izradu projekta zgrade PS Fojnica
b) za izradu izvedbenog projekta zgrade PS Fojnica
c) za veterinarske usluge
d) za održavanje vozila van garantnog roka
e) za izmještanje podzemnog električnog kabla
f) za održavanje prijenosa signala za video nadzor grada Viteza
g) za održavanje i popravku računarske opreme
h) za korištenje sportske dvorane
i) za reviziju projekta PS Busovača
j) za nabavku rezervnih dijelova za računarsku opremu
k) za nabavku usnika za alkometre
l) za nabavku potrošnog materijala za foto printer
m) za nabavku materijala
n) za nabavku filtera za gas maske
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku uredskog namještaja Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku električne energije za Kantonalni sud u Novom Travniku Ministarstvo pravosuđa i uprave
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku policijskih uniformi Ministarstvo unutrašnjih poslova
34. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
35. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ureda za javne nabavke Ured za javne nabavke
a) za nabavku licenci za Microsoftove proizvode i usluge
b) za usluge ispisa i upravljanja sistemom ispisa
36. Saglasnost na Odluku o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH Ministarstvo pravosuđa i uprave
37. Saglasnost za prenamjenu sredstava dodijeljenih Domu zdravlja Busovača Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
38. Saglasnost za plaćanje računa za nabavku plina za potrebe MUP-a Ministarstvo unutrašnjih poslova
39. Saglasnost za plaćanje računa za štampanje Službenih novina SBK/KSB Stručna služba Vlade
40. Saglasnost na Sporazum o poslovnoj saradnji između Vlade Kantona i Internacionalnog Univerziteta Travnik i Saobraćajnog fakulteta Travnik Kabinet premijera Kantona
41. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu Ministarstvo finansija
42. Izvještaj Općine Vitez o utrošku doniranih sredstava za oblast civile zaštite Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo dipl. ing.

centralna.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU