Vlada TK: Kantonalni akumulirani deficit smanjen na manje od 1,8 miliona KM

Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat – godišnji suficit u iznosu od 23.499.692,48 KM, čime je akumulirani deficit Tuzlanskog kantona smanjen na 1.796.469,76 KM, kratak je sažetak Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period od 01.01.-31.12.2019. godine i Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za isti period, koje je danas prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona.

Prema ovim dokumentima, prihodi, primici i finasiranje u protekloj godini su ostvareni u iznosu od 378.904.509 KM, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 355.404.816 KM. Na ovakav rezultat poseban utjecaj ima kvalitetno upravljanje budžetskim sredstvima, putem plana novčanih tokova, u trećem i četvrtom kvartalu 2019. godine.

Podsjećamo u trećem kvartalu prošle godine Vlada je uradila reviziju programa usvojenih od strane prethodne Vlade. Također, činjenice da je većina programa realizirana upravo u trećem i četvrtom kvartalu, kao i da je Vlada upravo u ovom periodu po prvi puta uspjela da u potpunosti isplati poticaje za primarnu poljoprivrednu govori u prilog veličini ostvarenog finansijskog rezultata.

Ostvareni suficit iskorišten je kako bi se značajnim dijelom pokrio akumulirani deficit Tuzlanskog kantona, a koji nakon protekle fiskalne godine smanjen na 1.796.469,76 KM. Međutim, i pored ovako dobrog rezultata kojim je okončana 2019. godina, prvi mjeseci 2020. godine bilježe značajan pad prihoda, što je uzrokovano pandemijom korona virusa. Ilustracije radi, u drugoj polovici mjeseca marta i mjesecu aprilu 2020. godine prikupljeno je za oko 17 miliona KM manje prihoda nego u istom periodu 2019.godine.

Podrška privrednicima u prevazilaženju posljedica pandemije

Budući da su se korisnici kreditne linije, uslijed otežanog poslovanja uzrokovanog nepovoljnom epidemiološkom situacijom, obratili Sparkasse banci sa najavom mogućeg kašnjenja u redovnom izmirivanju kreditnih obaveza Vlada je današnjim Zaključkom podržala mjere Banke, a koje će pomoći u poslovanju privrednih subjekata. Naime, radi se o kreditnoj liniji koju je Vlada Tuzlanskog kantona plasirala u prethodnim godinama u saradnji sa Sparkasse bankom. Ovim Zaključkom Vlada je danas izrazila suglasnost sa primjenjivanjem Odluke o privremenim mjerama koje Banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“.

Bolja naplata koncesionih naknada

Također, Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva privrede o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva za 2019. godinu. Prema Informaciji, zaključno sa 31.12.2019. godine Ministarstvo privrede imalo je 25 zaključenih ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina za koje je nadležna Vlada Tuzlanskog kantona. U periodu od 01.07.2002. godine, kada su zaključeni prvi ugovori o koncesijama, pa do 31.12.2019. godine ukupno je fakturisano 56.815.856,32 KM za eksploatisane količine predmeta koncesije. Za isti period po osnovu koncesione naknade naplaćeno je 44.125.881,90 KM što predstavlja 77,66% od ukupno fakturisanih koncesionih naknada. Prema Zakonu o koncesijama 80% ovih sredstava pripada općinama/gradovima, a 20% Kantonu. U 2019. godini po osnovu koncesione naknade fakturisano je 4.697.876,38 KM, što je za cca 2% manje u odnosu na 2018. godinu. U 2019. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionara iz nadležnosti Ministarstva privrede, naplaćeno je 5.071.971,91 KM što je za 1.968.503,76 KM ili 37 % više u odnosu na 2018. godini, kada je naplaćeno 3.103.468,15 KM. Jedan od osnovnog razloga povećanja stepen naplate u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je taj što su Rudnici uglja „Kreka“ u 2019. godini po osnovu koncesione naknade iz ranijeg perioda uplatili 1.840.368,00 KM dok su u 2018. godini uplatili samo 573.500,00 KM. Osim Rudnika „Kreka“ u 2019. godini značajno povećanje naplate koncesione naknade zabilježeno je i kod Rudnika „Đurđevik“ koji je u 2019. godini uplatio 633.347,54 KM dok je u 2018. godini uplatio iznos od 3.500,00 KM.

Dugovanja koncesionara sa 31.12.2019. godine iznose 12.689.974,42 KM. Kao i ranijih godina najveći dio dugovanja odnosi se na Rudnike „Kreka“ koji duguju 11.221.036,55 KM, što predstavlja cca 87 % od ukupnog duga. Rudnici „Kreka“ su uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona iz decembra 2019. godine, u januaru 2020. godine zaključili Aneska VI Ugovora o koncesiji, kojim je osnovni Ugovor produžen do 31.12.2019. godine, čime su se stekli uslovi za fakturisanje koncesione naknade za 2019. godinu. Treba naglasiti da je najveći dio duga Rudnika „Kreka“ obuhvaćen reprogramiran i ako se nastavi sa dinamikom plaćanja iz 2019. godine realno je očekivat da se naplati ovo dugovanje. Isti slučaj je i sa Rudnikom „Đurđevik“ koji plaća dugovanje po potpisanim reprogramima.

Ostale odluke

Na j sjednici Vlada je usvojila Akcioni plan Tuzlanskog kantona za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „Covid 19“. U cilju sprječavanja zloupotreba sa elementima koruptivnih radnji za vrijeme opasnosti od širenja zaraznih bolesti na području Tuzlanskog kantona, Tim za prevenciju korupcije Vlade TK je, na preporuku Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, identifikovao rizike koje ovakvo stanje nosi sa sobom, u različitim oblastima, te je pripremio akcioni plan sa mjerama za sprječavanje nastanka negativnih posljedica.

Vlada je prihvatila Izvještaj Kantonalne uprave civilne zaštite o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2019. godini. Tokom 2019. godine na transkacijski račun su uplaćene 34.586,47 KM naknade za zaštitu od požara, a utrošeno je 8.750,00 KM. Imajući u vidu i prenesena sredstva iz 2018. godine (86.974,10 KM), ukupno prenesena sredstva u 2020. godinu iznose 112.810,57 KM. Utrošena sredstva odnose se na tekuće transfere neprofitnim organizacijama, odnosno dobrovoljnim vatrogasnim društvima Tuzla i Srebrenik na ime obuke i osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za dobrovoljnog vatrogasca.

Data je saglasnost na tekst Protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla. Ovim dokumentom reprogramiraju se obaveze Rudnika po osnovu obračunate, a neuplaćene koncesione naknade za ugalj lignit, zaključno sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, u ukupnom iznosu od 9.959.000,55 KM. Protokolom je predviđeno da se zaduženi iznos isplati na 44 mjesečne rate.

Vlada je Zaključkom zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede da izvrše unos sredstava u iznosu od 15.000.000,00 KM, u aplikakaciju eBudget budžetski ciklus „Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, a koja se odnose na prenamjenu namjenskih sredstva u skladu sa Zakonskom o prestanku primjene propisa na nivou Tuzlanskog kantona i Zakonom o ublažavanju negativnih“ ekonomskih posljedica.

Na sjednici Vlada je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2020. godinu. Za ove namjene planirano je 10.000 KM, čime će se podržat realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delinkvencije za područje Tuzlanskog kantona za period 2020-2023. godine.

Vlada je prihvatila Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Osnovna muzička škola Gračanica i proslijedila ga Skupštini Tuzlanskog kantona na usvajanje. Elaborat je dostavila JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica, a radi se o izdavanju odjeljenja paralelne osnovne muzičke škole iz sastava JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica i osnivanju škole za muzički odgoj i obrazovanje kao javne ustanove. Elaborat sadrži podatke o društvenim potrebama za osnivanje škole, podatke o obezbjeđenosti finansijskih sredstava potrebnih za osnivanje i rad škole, podatke o ispunjenosti uslova za osnivanje škole u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, kao i druge relevantne podatke koji se tiču osnivanja škole.

Također, na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, o sufinansiranju troškova električne energije u 2020. godini. Odlukom Ministarstva utvrđeno je ostvarivanje prava na sufinansiranje troškova električne energije u 2020. godini raseljenim licima smještenim u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica. Ukupno planirana sredstva u Kantonalnom budđetu iznose 94.800,00 KM, a troškovi električne energije u 2020. godini sufinansirat će u mjesečnom iznosu od 25,00 KM sa uračunatim PDV-om po domaćinstvu za cijelu sezonu. Pravo na ovaj vid pomoći imaju raseljene osobe, čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 14% prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu iz prethodne godine, a smještene su u izbjegličkim naseljima rekonstruisanim i adaptiranim za potrebe raseljenih lica: Mrdići i Ježevac –Banovići, Doborovci –Gračanica, Mihatovići – Tuzla, Višća i Karaula – Živinice, Špionica – Srebrenik, Plane – Kladanj, kućama holandske Vlade: Jezero, Bagremik i Stražbenica –Banovići, Drafnići, Rašljeva, Donja Orahovica, Gornja Lohinja, Lukavica, Lendići i Miričina –Gračanica, Solina, Slavinovići i Lipnica –Tuzla, Barice, Brnjica, Donja Višća, Gornje Živinice, Kovači, Odorovići, Repuh, Sjever I, Šarenjak, Kuljani i Šerići –Živinice, Gornja Potpeć, Luka, Kuge, Seona, Srebrenik II, Šahmeri, Sladna, Tinja Gornja, Špionica, Podorašje, Pušine, Brezje – Srebrenik, Stupari, Kladanj, Ravne, Starić, Brateljevići i Tuholj –Kladanj, Nezuk i Sapna – Sapna, Malinjak, Huskići, Naselje Sida i Dom kulture IRC – Lukavac, Požarike – Grad Gradačac, Brane – Teočak, Klokotnica i Brijesnica Mala – Doboj Istok, Brnjik, Čelić i Šibošnica – Čelić, Jeginov Lug, Markovići, Centar i škola u Memićima – Kalesija.

Odobreno je usmjeravanje dijela transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. U svrhu realizacije projekta „Američki kutak“, za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla 14.319,00 KM je dodijelila Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Također, u svrhu realizacije projekta „Stručno usavršavanje bibliotekara“ JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla 689,00 KM je dodijelila Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo.

Radi boljeg preciziranja prethodno donesene odluke, Vlada je dopunila Odluku o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načinu finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu.

Sa zadatkom da provede postupak ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja za Visoku školu računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA Tuzla, Vlada je danas imenovala Komisiju za ispitivanje uslova za početak rada i obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala i saglasnost na isplatu naknade domaćim i međunarodnim stručnjacima imenovanim za ocjenu i obavljanje revizije kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove Visoka škola IPIA Tuzla.

Donesena je Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona.

Data je saglasnost Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da putem internog oglašavanja izvrši prijem namještenika, višeg samostalnog referenta za ekonomsko-finansijske poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU