Utorak, 3 kolovoza, 2021

Dom naroda nije odobrio izvještaj o izvršenju budžeta FBiH

 Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sednici u Sarajevu, nisu dali većinsku podršku izvještaju o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2018. godinu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U izvještaju koji je prezentirala ministrica finansija Jelka Milićević je navedeno da je on urađen na bazi podataka iz Glavne knjige Trezora i da je u 2018. ostvaren negativan finansijski rezultat (deficit), odnosno da su ukupni prihodi, primici i finansiranja manji od ukupnih rashoda i izdataka za 8,4 miliona KM.

– Važno je istaći da i pored navedenog deficita, na kraju 2018. godine, akumulirani suficit iznosi 114,2 miliona KM – navedeno je također.

Rebalansom budžeta za  2018., podsjetila je ministrica, po osnovu prihoda, primitaka i finansiranja, planirana su sredstva u iznosu od 2.989,7 miliona KM. Od ukupno planiranih, ostvareno je 2.412,9 miliona KM, što je 81 posto.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Od ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i finansiranja, prihodi od poreza (porez na dobit, prihodi od indirektnih poreza) ostvareni su u iznosu od 1.662,7 miliona KM, ‘to je 68,9 posto ukupno ostvarenih prihoda, zatim neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne…) ostvareni su u iznosu od 495,3 miliona KM, što je 20,5 posto ukupno ostvarenih prihoda, dok su prihodi po osnovu finansiranja budžeta ostvareni u iznosu od 254,8 miliona KM, s udjelom od 10,6 posto u ukupnom ostvarenju.

U odnosu na 2017. godinu, ostvareni prihodi, primici i finansiranje manji su za 5 posto ili u apsolutnom iznosu za 117,1 miliona KM, na što je direktno utjecalo sljedeće: primitak od sukcesije u iznosu od 120 miliona KM (klirinški dug bivšeg SSSR-a) koji je ostvaren u septembru 2017. godine; prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) bilježe značajan pad od 33 posto, odnosno manji su za 92,1 miliona KM.

Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 24,3 miliona KM, a odnose se na sredstva uplaćena od Union banke d.d. Sarajevo po Ugovoru o preuzimanju kreditnog portfolija

Naknade i takse i prihodi ad pružanja javnih usluga također bilježe pad od 27 posto ili – manji su za 28 miliona KM.

Za razliku od  navedenih kategorija koje su manje u odnosu na prethodnu godinu, prihodi od poreza na dobit sa ostvarenjem od 85 miliona KM bilježe rast od 12 posto, odnosno 9,4 miliona KM. Takoder, prihodi od indirektnih poreza koji su ostvareni u iznosu od 1.577,7 miliona KM veći su za 3 posto odnosno za 53,2 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.662,7 miliona KM, što je 100 posto u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta za 2018. godinu. U odnosu na prethodnu godinu, porezni prihodi bilježe porast od 4 posto, odnosno veći su za  62,6 miliona KM.

Strukturu poreznih prihoda čine:

– prihodi od indirektnih poreza kao najznačajnija stavka, s udjelom od 65,4 posto u ukupno ostvarenim prihodima, primicima i finansiranju, iznose 1.577,7 miliona KM, a odnose se na: prihode koji pripadaju federalnom budžetu u iznosu od 971,8 miliona KM, što je za 9 posto veće ostvarenje nego u prethodnoj godini; prihode na ime finansiranja vanjskog duga Federacije BiH u iznosu od 605,8 miliona KM, što je za 5 posto manje u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini;

– prihodi od poreza na dobit ostvareni su u iznosu od 85,0 miliona KM, što je za 26 posto veće ostvarenje u odnosu na planirana sredstva prema Izmjenama i dopunama Budžeta za 2018. godinu. Takoder u odnosu na prethodnu godinu, porez na dobit u 2018. godini veći je za 12 posto, odnosno za 9,4 miliona KM.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Posmatrano analitički, najveći udio u porezu na dobit bilježe prihodi od poreza na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija koji su ostvareni u iznosu od 32,2 miliona KM, porez po odbitku 20,4 miliona KM, porez na dobit pravnih osoba iz oblasti igara na sreću 10,7 miliona KM, porez na dobit društava za osiguranje imovine i lica 6,1 miliona KM, porez na dobit društava za reosiguranje imovine i lica 1,6 miliona KM, porez na dobit pravnih lica iz oblasti pošte i telekomunikacija 6,1 miliona KM te ostali porezi na dobit pojedinaca i preduzeća 4 miliona KM.

Neporezni prihodi (prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine, naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) ostvareni u iznosu od 495,3 miliona KM i bilježe pad od 5 posto posto u odnosu na prethodnu godinu te pad od 8 posto u odnosu na plan budžeta za 2018.

Ostvarenje neporeznih prihoda po glavnim kategorijama izgleda ovako: prihodi od poduzetniekih aktivnosti i imovine 388,1 miliona KM; naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 93,7 miliona KM i novčane kazne 13,4 miliona KM.

Najznačajnija stavka (39,7 posto) u okviru neporeznih prihoda jesu prihodi od dividende koji iznose 196,9 miliona KM, a odnose se na uplate BH Telecoma u iznosu od 99,2 miliona KM, JP Elektroprivrede BiH 63 miliona KM, JP Medunarodni aerodrom Sarajevo 31,5 miliona KM, Unisa Ginex Goražde 2,6 miliona KM te Igmana Konjic 0,6 miliona KM.

Također, značajno mjesto (37,3 posto) u okviru neporeznih prihoda čine prihodi od povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) po čijem osnovu je uplaćeno 184,8 miliona KM.

Po osnovu finansiranja budžeta Federacije BiH, na Jedinstveni račun Trezora doznačena su sredstva u iznosu od 254,8 miliona KM, a odnose se na: zaduženje od MMF-a 97,2 miliona KM; zaduženje od IBRD-a 97,2 miliona KM; zaduženje putem emisije trezorskih zapisa 40,0 miliona KM; zaduženje putem emisije dugoročnih obveznica 20 miliona KM; primitak od prodaje motornih vozila 162 hiljade KM i primitak od inostranog zaduženja (direktne obaveze) 309 hiljada KM.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2018. godinu iznose 2.421,3 miliona KM, što je 81posto planiranog prema lzmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 2.297,9 miliona KM, tto je 95 posto ukupno obračnatih rashoda i izdataka.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupni rashodi i izdaci bilježe isti nivo izvrtenja. Međutim, ukoliko se posmatra izvršenje na pojedinim kategorijama rashoda, evidentno je da su kapitalni transferi u značajnom porastu u odnosu na prethodnu godinu. Na poziciji „Kapitalni transferi javnim preduzeoima” izvršenje je  veće za 6 posto, ili u apsolutnom iznosu  za 129,1 miliona KM.

Najveći uticaj na navedeni porast imao je kapitalni transfer za javna preduzeća „za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 153,0 miliona KM,  realizovan na osnovu odluke Vlade Federacije BiH.

Delegati Doma naroda su na današnjoj sjednici upoznati s informacijom o unutrašnjem i vanjskom dugu FBiH.

Prema riječima ministrice Milićević , na dan 31. marta 2019., unutrašnji dug iznosin 699.734.445 KM, a vanjski 4.727.237.478 KM.

Milićević je također informirala Dom naroda da si ciljevi Strategije za upravljanje dugm FBiH za period 2019-2021. godina osiguranje novca za finansiranje vladinih potreba servisiranje obaveza postojećeg duga i finansiranje razvojnih projekata uz prihvatljive troškve i rizike u drednjem i dugom roku, kao i razvoj dmaćeg tržišta vrijednosnih papira.

(FENA) M.B.


- Tekst se nastavlja nakon oglasa -
- Oglašavanje -

Vijesti danas