Javni poziv: „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u općini Vitez“

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH (“Službene novine FBiH, broj 49/06), člana 13. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj: 5/08), odredbi Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u Bosni i Hercegovini Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, – Prečišćeni tekst broj: 01-39-2937-1/13 od 14.01.2014. godine i Ugovora o korištenju grant sredstava između Općine Vitez i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na projektu “Rekonstrukcija, sanacija i legalizacija individualnih kuća u romskim naseljima Sofa i Očice, općina Vitez” broj: 01-1-24-2-4343/23 od 27.12.2023., a na prijedlog Općinske komisije za odabir kandidata korisnika projekta iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma u BiH na području općine Vitez, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za rekonstrukciju/sanaciju i legalizaciju stambenih jedinica za romske porodice sa prebivalištem na teritoriji općine Vitez po projektu „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja

u općini Vitez“

I OPĆE ODREDBE

Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta “Rekonstrukcija, sanacija i legalizacija individualnih kuća u romskim naseljima Sofa i Očice, općina Vitez“, u okviru programa podrške implementaciji Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Cilj Projekta je poboljšanje uslova stanovanja i socijalne inkluzije Roma u BiH putem rekonstrukcije/sanacije do 10 stambenih jedinica za socijalno najugroženije romske porodice na području općine Vitez, kao i legalizacija do 7 stambenih jedinica za koje postoje uslovi za izdavanje građevinske dozvole.

II KORISNICI PROJEKTA

LOT 1. Rekonstrukcija i sanacija postojećih stambenih objekata

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, koji imaju prebivalište na području općine Vitez i nemaju riješeno stambeno pitanje ili žive u neuslovnim stambenim jedinicama.

Prijavu za dodjelu pomoći mogu podnositi nosioci romskog domaćinstava i/ili njen punoljetni član koji:

– nisu ranije koristili pomoć za izgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova,

– koji nisu korisnici socijalnog stana koji ispunjava minimum uslova u skladu sa standardima za obnovu i izgradnju,

– koji nemaju stambenu jedinicu na teritoriji Bosne i Hercegovine uslovnu za stanovanje,

– koji imaju prebivalište na području općine Vitez.

Pomoć se može dodijeliti romskoj porodici (u daljem tekstu korisniku) uz ispunjavanje osnovnih i posebnih kriterija.

OSNOVNI KRITERIJI – POTREBNA DOKUMENTACIJA

  1. Broj članova i starosna dob članova zajedničkog domaćinstva

Dokaz:

– Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (Kućna lista – Općina Vitez);

– CIPS obrasci o prebivalištu za sve punoljetne osobe sa kućne liste, ne stariji od 6 mjeseci

– Ovjerena fotokopija lične karte za punoljetne članove;

– Izvod iz Matične knjige rođenih za maloljetne članove zajedničkog domaćinstva, ne stariji od 6 mjeseci (izdaje Matični ured)

2. Dužina boravka u mjestu prebivališta:

– Mjesto prebivališta do 1992. godine

– Mjesto prebivališta od 1992. do 2002. godine

– Mjesto prebivališta nakon 2002. godine

Dokaz:

Uvjerenje o kretanju samo za podnosioca zahtjeva, ne starije od 6 mjeseci (izdaje Policijska stanica Vitez)

3. Zdravstveni status korisnika i članova njegovog domaćinstva

A) Osobe sa tjelesnim i/ili mentalnim invaliditetom/onesposobljenjem i civilna žrtva rata

Dokaz:

Rješenje ili uvjerenje nadležnog organa ne starije od 6 mjeseci

B) Zdravstveno stanje (hronična oboljenja)

Dokaz:

Medicinski nalaz specijaliste ne stariji od 6 mjeseci ili nalaz nadležne Komisije

4. Pripadnost ranjivim skupinama u stanju socijalne potrebe za podnosioca ili članove zajedničkog domaćinstva

A) Korisnici socijalnih davanja kao i šehidske porodice, porodice poginulih boraca, nestalih osoba, bivših logoraša)

B) Samohrani roditelji i staratelji ili hraniteljske porodice

C) Nezaposlene osobe

D) Penzioneri

Dokaz:

  1. Rješenje ili Uvjerenje Centra za socijalni rad ili nadležne Službe boračko-invalidske zaštite, Instituta za nestale osobe i druge nadležne institucije ne starije od 6 mjeseci
  2. Uvjerenje Centra za socijalni rad
  3. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Vitez ili uvjerenje Porezne uprave o radno-pravnom statusu

D) Posljednji ček od penzije

LOT 2. Legalizacija postojećih stambenih objekata

Pravo na legalizaciju stambenih objekata imaju osobe romske nacionalnosti koje ispunjavaju i dostave slijedeće dokumente:

  • Posjedovni list na ime vlasnika objekta (izdaje Služba za imovinsko-pravne poslove Općine Vitez),
  • Kopija katastarskog plana (izdaje Služba za imovinsko-pravne poslove Općine Vitez)
  • Zemljišno-knjižni izvadak (izdaje Zemljišno-knjižna kancelarija – Gruntovnica, Općinski sud Travnik),
  • Urbanistička saglasnost, AKO POSTOJI (nije obavezna).

U okviru implementacije gore navedenog projekta Općina Vitez preuzima ostale obaveze i troškove za izdavanje urbanističke saglasnosti, elektro saglasnosti, izradu Glavnog projekta i poljoprivrednih saglasnosti.

Kandidati se mogu prijaviti samo na jedan od LOT-ova!

POSEBNI KRITERIJI POTREBNA DOKUMENTACIJA

Stambeni status potencijalnih korisnika pomoći obavezno se provjerava na licu mjesta uvidom u stvarnu situaciju na terenu, te im se dodjeljuju bodovi po utvrđenim kriterijima po težini stambene situacije kako slijedi:

U svrhu poboljšanja uslova stanovanja (rekonstrukcija/sanacija):

– I kategorija oštećenja – manja ulaganja do 15%

– II kategorija oštećenja – znatna ulaganja 15-40%

– III kategorija oštećenja – veća ulaganja 40-60%

– IV kategorija oštećenja – obimna ulaganja 60-80%

Dokaz:

– zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 6 mjeseci

– Notarski obrađena izjava (saglasnost) za planiranu rekonstrukciju/sanaciju svih suvlasnika u slučaju suvlasništva nad objektom.

Ostali potrebni dokumenti:

1. ovjerena izjava da korisnik nije ranije koristio pomoć za izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica dovoljnu za dovođenje stambenih jedinica u minimum stambenih uslova.

2. ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ili član njegovog zajedničkog domaćinstva nema stambenu jedinicu uslovnu za stanovanje na teritoriji BiH.

3. Opis stanja objekta za koji se traži rekonstrukcija ili sanacija.

III PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Odabir i bodovanje korisnika će se izvršiti na osnovu Uputstva o načinu dodjele pomoći, odabira korisnika i realizaciji projekata za stambeno zbrinjavanje Roma u BiH – Prečišćeni tekst Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH broj: 01-39-2937-1/13 od 14.01.2014. godine.

Odabir i bodovanje korisnika izvršit će Komisija za odabir korisnika pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma imenovana rješenjem Općinskog načelnika.

Nakon provedene procedure odabira i bodovanja korisnika formirat će se preliminarna rang lista korisnika.

Predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH učestvuju u radu Komisije u svojstvu posmatrača.

IV OBJAVLJIVANJE RANG LISTE

Rang lista bit će objavljena na oglasnim pločama općine Vitez, JU Centar za socijalni rad Vitez i web stranici općine Vitez www.opcinavitez.info.

V ROK I NAČIN PRIJAVE

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici Općine Vitez.

Prijave na propisanom obrascu mogu se preuzeti na info-pultu Centra za pružanje usluga građanima općine Vitez, u prostorijama JU ”Centar za socijalni rad” Vitez i na internet stranici www.opcinavitez.info

Prijave sa dokazima o ispunjavanju svih općih i posebnih kriterija dostaviti Komisiji, putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Vitez, u zatvorenoj koverti, ili poštom na adresu:

OPĆINA VITEZ

STJEPANA RADIĆA 1, 72250 VITEZ

KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA

sa naznakom

JAVNI POZIV ZA ODABIR KORISNIKA PROJEKTA

RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTI STAMBENOG ZBRINJAVANJA U OPĆINI VITEZ”

NE OTVARAJ

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                       

                                                                                  

IZVOR: www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU