Javni poziv za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova obaveza doprinosa za obrte u poljoprivredi

Na osnovu Programa mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje  u 2022. godini  na području Grada Zenica broj: 01-45-4078/22 od 22.02.2022. godine, Grad Zenica,  putem Službe za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova obaveza doprinosa za obrte u poljoprivredi

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava za poljoprivredne proizvođače s područja Grada Zenice, koji su tokom 2022. godine registrovali poljoprivrednu djelatnost kao osnovno  zanimanje u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima.

II           NAMJENA I IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVAPodsticajna sredstva su namjenjena za refundaciju troškova obaveza doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) za vlasnike obrta u poljoprivredi, registrovanih u 2022. godini.
Ukupan iznos javnog poziva je 3.000,00 KM.

III         PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće za odobravanje sredstava za refundaciju troškova obaveza doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) imaju vlasnici registrovanih obrta u oblasti  poljoprivrede:

–   registrovanih u 2022. godini

–   čiji je obrt upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata,

–  koji se bave jednom od dolje navedenih poljoprivrednih proizvodnji,  te  u istoj  proizvodnji
posjeduju:

·         minimalno 2 muzne krave

·         minimalno 5 grla tovnih junadi

·         minimalno 50 ovaca

·         minimalno 25 koza

·         minimalno 5.000 tovnih pilića

·         minimalno 500 koka nosilica

·         minimalno 5 rasplodnih krmača

·         minimalno 30 tovnih prasadi

·         minimalno 30 pčelinjih društava

·         minimalno 200m2  plastenika ili staklenika

·         minimalno 2 dunuma pod jagodičastim voćem

·         minimalno 3 dunuma intenzivnih zasada visokostablašica (jabučasto, koštičavo i jezgrasto voće).

Podsticajna sredstva za refundaciju gore navedenih doprinosa će se realizovati u naredne tri godine pri čemu se u prvoj, odnosno 2021. godini refundiraju troškovi u iznosu od 100%, u drugoj godini 50% i trećoj 25% od ukupnog iznosa troškova doprinosa. Podsticajna sredstva za refundaciju troškova doprinosa će biti uplaćivani sukcesivno na kraju svakog mjeseca, nakon dostavljenog obrasca na kojem su vidljive uplate obaveznih doprinosa.

 IV             OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev za podsticaj podnosioci trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.       Ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji djelatnosti – poljoprivreda (osnovna  djelatnost)

2.       Uvjerenje  da pravni subjekt (Farma,Obrt,itd) nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa za tekuću godinu (original ili ovjerena kopija)

3.       Ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva da će odobrena novčana sredstva namjenski utrošiti i registrovanu djelatnost održavati minimalno 36 mjeseci

4.       Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti (izdato od strane Federalnog zavoda za statistiku – Kantonalni ured Zenica) 

5.       Potvrdu o otvorenom aktivnom računu

 V              PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati Gradonačelnik. Komisija će sačiniti preliminarnu listu svih prispjelih prijava  korisnika , na osnovu priložene  dokumentacije i provjere liste korištenja iz  RPG i RK. Ista će biti objavljena na oglasnoj ploči Grada Zenica i web stranici Grada Zenica.

 Podnosilac prijave  može uložiti pisani prigovor Gradonačelniku na preliminarnu listu s rokom podnošenja prigovora od 8 dana od dana objave preliminarne liste na oglasnoj ploči Grada Zenica i na web stranici Grada Zenica, a radi razmatranja i preispitivanja odluke o ocjeni prijava, a da se po rješenju prigovora objavi konačna lista putem  oglasne ploče Grada Zenica i web stranice Grada Zenica.

Grad Zenica će sa odabranim kandidatima zaključiti ugovor o dodjeli podsticajnih sredstava kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze. Nepotpune i ne blagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. 

NAPOMENA:


Vlasnici poljoprivrednih obrta, koji ostvare pravo na podsticaj  za refundaciju troškova obaveznih doprinosa (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti), ne mogu ostvariti podsticaju proširenju proizvodnje u oblasti poljoprivrede.

VI            NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Obrasci zahtjeva za prijavu na Javni poziv se mogu preuzeti na info pultu Grada Zenica. Zahtjev sa obaveznom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom za „Javni poziv za refundaciju troškova obaveznih doprinosa“ na protokol Grada Zenica. Rok za podnošenje zahtjeva je 30  dana, od dana objavljivanja javnog poziva  na  web stranici Grada.Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom se mogu dobiti u Službi za privredu,gradsku imovinu i upravljanje razvojem Grada Zenica,  na brojeve telefona 032/447-706 i 032/447-708, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati.

Javni poziv za refundaciju troškova doprinosa u 2022. godini

Zahtjev za dodjelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova obaveznih doprinosa

IZJAVA za refundaciju troškova PIO

The post Javni poziv za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova obaveza doprinosa za obrte u poljoprivredi appeared first on zenicainfo.ba.

zenicainfo.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU