Kantonima, gradovima i općinama finansijska pomoć od 239 miliona KM

Vlada Federacije BiH donijela je danas tri odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama u FBiH, u ukupnom iznosu od 239 miliona KM.

Prvom odlukom su utvrđeni kriteriji raspodjele budžetskih sredstava za 2022. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima – KANTONI” u iznosu od 200.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi   finansiranje i sufinansiranje infrastrukturnih projekata od značaja za Federaciju BiH, u omjeru 50 posto naprema 50.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton.

Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Druge dvije odluke, u ukupnom iznosu od 39 miliona KM, odnose se na općine i gradove.

Jednom od njih je iznos od 29 miliona KM namijenjen općinama i gradovima s pozicije kapitalnih transfera.

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave.

Riječ je o projekatima, zahtjevima i inicijativama koje se odnose na oblasti putne infrastrukture (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.), te komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.).

Također se odnose na objekte obrazovnog sportskog i kulturnog karaktera (predškolski i školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.), na  ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture,  društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.), kao i na finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Vlada FBiH će stupanjem na snagu ove odluke objaviti javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava, u kojem će biti utvrđeni i kriteriji, a koji će biti objavljen na web stranici Vlade FBiH i u dnevnim novinama.

Vlada će utvrditi konačne iznose sredstava koji će se doznačiti pojedinim općinama i gradovima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Druga odlukom, vrijednom 10.000.000 KM, utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH na poziciji  „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONİ I OPĆINE” općinama i gradovima.

Ova sredstva će biti dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetu u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-1 9. Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Nacionalnom parku Una 500.000 KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila Program utroška 500.000 KM utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH kao transfer za JP Nacionalni park Una.

Sredstva su namijenjena za finansiranje troškova za rad i funkcioniranje ovog javnog preduzeća, s kojim će Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopiti ugovor o njihovom namjenskom prijenosu na transakcijski račun JP Nacionalni park Una.

Nacionalni park će dodijeljena sredstva utrošiti u skladu s Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Sredstva Zraku d.d. Sarajevo

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH privrednom društvu Zrak d.d. Sarajevo.

Ovom Odlukom Vlada, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrava da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda ove banke, otvorenog kod Centralne banke BiH, budu doznačena sredstva Zraku d.d. Sarajevo u iznosu Od 250.000 KM

Sredstva su namijenjena za obaveze prema radnicima po osnovu neisplaćenih plaća od 135.734,39 KM, za dio duga prema JP Elektroprivreda BiH Sarajevo od 40.000 KM, obaveze po odluci Vlade FBiH od 68.265,61 KM, te za zaštitarsku agenciju 6.000 KM te

Sredstva će RB FBiH uplatiti na transakcijski račun Zraka, nakon što Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i ovo privredno društvo potpišu ugovor o realizaciji dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Prihvaćena inicijativa za kredit od 11,5 miliona

eura za izgradnju KSC u Mostaru

Vlada Federacije BiH danas je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke vijeća Evrope (CEB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta „Izgradnja kulturno-sportskog centra u Mostaru”, u ukupnom iznosu do 11.500.000 eura.

Prihvaćena je i informacija o kreditu CEB-a za realizaciju ovog projekta kao osnova za vođenje pregovora.

Federalno ministarstvo financija i Grad Mostar zaduženi su da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa CEB-om s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja, po kojem je krajnji dužnik Grad Mostar.

 Federalno ministarstvo financija će Vladi dostaviti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i CEB-a, a današnje zaključke uputiti Ministarstvu financija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Ostale odluke, zaključci i izvještaji

Na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada FBiH je donijela Uredbu o prestanku važena Uredbe o vezanim i posebnim obrtima. Kako je obrazloženo, u trenutno važećem zakonu iz ove oblasti ukinuta je podjela obrta na vezane i posebne, a obavezno posjedovanje odgovarajuće stručne spreme propisano je samo ako to propisuje i poseban zakon koji reguliše materiju iz djelatnosti koja se želi registrovati kao obrt.

Vlada FBiH se danas upoznala sa izvještajem o dugu za prvi kvartal 2022. godine, koji će biti dostavljen Parlamentu FBiH i objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija, te je prihvatila izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2021. godinu.

Danas se Vlada upoznala da su korisnici sredstava financijske pomoći sektoru aerodroma ispunili obavezu i dostavili lzvještaje koja se tiču Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede u Federaciji BiH u okolnostima pandemije COVID-19.

Donesena su dva rješenja kojima Općini Kiseljak, kao korisniku izvlaštenja, dozvoljava ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ove općine.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za imenovanje Avdije Numanovića za člana Uprave ovog društva, na period do isteka mandata članova Uprave koji su imenovani prilikom imenovanja cijele Uprave.

Za učešće u radu i odlučivanju a skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Jadranko Puljić (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Adnan Mahmutović (Zrak d.d. Sarajevo) i Jakub Mušinbegović (BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik).

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU