-2.3 C
Sarajevo
Srijeda, 1 prosinca, 2021
Još

  Na sjednici Vlade FBiH prihvaćena informacija o stanju u prehrambenoj industriji

  ()

  – Vlada FBiH je, po okončanom javnom natječaju, utvrdila listu korisnika i raspodjelu prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću koji su pripali Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Od dijela prihoda uplaćenih u Budžet Federacije BiH u 2018. godini, iznos od 144.849,20 KM je odobren za finansiranje programa i projekata promocije tehničke kulture.

  Za projekt „Promocija tehničke kulture“ na javni konkurs se prijavilo 47 udruženja, dok za projekt „Udruženja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja“ nije bilo prijava. Od ukupnog broja prijava 21 udruženje je uvršteno na rang-listu korisnika sredstava, do iznosa raspoloživih sredstava.

  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su sredstva dodijeljena. Obaveza korisnika je da najkasnije do 31.12.2019. godine ovom ministarstvu dostave izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će najkasnije do 1. marta 2020. godine, dostaviti informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.

  O REVIZIJI VERIFIKACIJE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

  Vlada FBiH prihvatila je Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacije stare devizne štednje za 2018. godinu. Verifikacija predstavlja neophodan postupak kojim se identificiraju tražioci, vrši provjera iznosa računa stare devizne štednje svakog tražioca i registriraju sva potraživanja po osnovu ovih računa.

  Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje u 2018. godini je obradila 603 predmeta i odobrila 215 zahtjeva za verifikaciju u iznosu od 4.104.909 KM.

  Procijenjene obaveze Federacije BiH po osnovu svih potraživanja su oko 1.150.000.000 KM, a tačan iznos će biti utvrđen nakon postupka verifikacije potraživanja.

  Do 31.12.2018. godine u bazi su evidentirana 108.884 zahtjeva za verifikaciju od strane vlasnika računa stare devizne štednje. U toku postupka verifikacije izdato je ukupno 83.440 potvrda o verifikaciji i isplaćeno 1.037.955.659,76 KM.

  IZVJEŠTAJ O AUKCIJI OBVEZNICA

  Federalna vlada je usvojila izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije obveznica od 9.7.2019. godine koji će uputiti Parlamentu FBiH.

  FBiH je ponudila 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od 10 godina, putem metode višestruke cijene.

  Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,5360 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,849 posto na godišnjem nivou.

  Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije obveznica je 29.860.785 KM i dospijevaju na naplatu 10.7.2029. godine.

  Kompletnu emisiju otkupio je bankarski sektor.

  PRIHVAĆENA INFORMACIJA O STANJU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U 2018. GODINI

  Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2018. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH.

  U informaciji je navedeno da prehrambena industrija u FBiH ima potencijal koji nije dovoljno iskorišten. Bez obzira što je svake godine sve veći asortiman izvoznih prehrambenih proizvoda, kao i tržišta na koja se plasiraju ti proizvodi, uvoz skoro svih prehrambenih proizvoda je mnogostruko veći od izvoza. Jedine grane prehrambene industrije gdje je izvoz veći od uvoza su industrija mlijeka (mlijeko i pavlaka) i  mlinska industrija (pšenično brašno).

  Iskorištenost kapaciteta je u blagom padu u 2018. godini u odnosu na prethodnu. Proizvodnja prehrambenih proizvoda je neznatno manja, dok je proizvodnja pića neznatno povećana. Veliki pad je evidentan u proizvodnji duhanskih proizvoda i to čak više od 30 posto, a samih cigareta za čak 45 posto.

  Ukupna proizvodnja mesa i mesnih preradevina u 2018. ostala je skoro na istom nivou kao i u 2017. godini. Proizvodnja mlijeka i proizvoda od mlijeka je za oko jedan posto veća u odnosu na 2017. godinu. Proizvodnja brašna i proizvoda na bazi brašna je smanjena za šest posto u odnosu na 2017. godinu, dok je proizvodnja čokolade i ostalih konditorskih proizvoda povećana za tri posto.

  Proizvodnja proizvoda od voća i povrća u 2018. godini je tri i po puta veća u odnosu na 2017. godinu.

  Ukupna proizvodnja alkoholnih pića, vina i piva je smanjena za 30 posto, a prirodne mineralne i prirodne izvorske vode, gazirane i negazirane vode i osvježavajućih bezalkoholnih pića je povećana za oko tri posto u odnosu na 2017. godinu.

  Izvezeno je poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 396.644.646 KM, što je za 32.064.447 KM ili 7,5  posto manje nego u 2017. godini, dok je uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bio 1.944.777.401 KM, što je za 69.646.590 KM, odnosno 3,7  posto više nego u prethodnoj godini.

  Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. godini je iznosila 59,83 posto, dok je za poljoprivredno-prehrambene proizvode iznosila samo 20,4 posto, što je za 2,5  posto manje nego u prethodnoj godini, navedeno je u ovoj informaciji.

  USVOJEN IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE O VANSUDSKIM NAGODBAMA

  Na prijedlog radne grupe Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Uputstvo za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi s državnim službenicima i namještenicima u FBiH.

  Rukovodioci federalnih organa i institucija su ovlašteni da, po prijemu zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe, potpisuju ugovore o vansudskoj nagodbi kako je propisano uputstvom i da postupaju po njemu prilikom oglašavanja, zaključenja i izvršenja.

  Zaduženi su i da Uredu premijera i Federalnom ministarstvu finansija dostavljaju mjesečne izvjestaje o zaključenim ugovorima o vansudskoj nagodbi, a prema uputstvu koje će im nakon objavljivanja javnog poziva za zaključenje vansudske nagodbe dostaviti Ured premijera FBiH.

  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

  Vlada FBiH odobrila je izdvajanje 400.000 KM iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku 300 kompleta uniformi za opremanje kadeta na Policijskoj akademiji.

  Vlada FBiH se upoznala sa izvještajem Nezavisnog odbora o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije koji obavlja dužnost direktora policije za prvi kvartal 2019.godine.

  Ovaj odbor je prihvatio izvještaj o radu zamjenika direktora Federalne uprave policije Ensada Kormana koji obavlja dužnost direktora Federalne uprave policije za period od 8.2. 2019. do 30.3.2019. godine.

  Članovi Nezavisnog odbora su podržali dosadašnji rad zamjenika direktora Federalne uprave policije i dali mu punu podršku u budućem radu, kao i radu Federalne uprave policije.

  Odobreno je izdvajanje 30.000 KM iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta za sufinansiranje 10. jubilarne Međunarodne investicijske konferencije – Sarajevo Business Forum 2019.

  Usvojen je Program utroška sredstava za finansiranje aktivnosti na razvoju Informacionog sistema šumarstva u Federaciji BiH za šta je osigurano 90.000 KM iz namjenskih sredstava po osnovu naknada i prihoda za korištenje šuma.

  Ovaj sistem uspostavlja se s ciljem ustanovljavanja stabilne osnove za plansko gospodarenje šumama u Federaciji BiH, kontinuirano praćenje realizacije planiranih aktivnosti u oblasti šumarstva i povećanja kvaliteta u donošenju razvojnih odluka.

  Data je saglasnost Općini Hadžići da nekretnine u bivšoj kasarni „Žunovnica“ u Hadžićima može ustupiti trećim licima na korištenje, bez naknade.

  Pozivajući se na Ugovor o privremenom korištenju kasarne „Žunovica”, Općina Hadžići je zatražila saglasnosti za ustupanje objekata trećim licima i ustupanje dijela lokacije za potrebe Kluba za praktično streljaštvo i taktički trening „Point” za potrebe izgradnje strelišta.

  Usvojen je Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera, za period 1.1. – 30.06.2019. godine koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH.

  Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu.

  Vlada FBiH se upoznala sa Izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave, federalnih upravnih organizacija i federalnih institucija za period april – juni 2019. godine, koji je pripremljen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

  Također se upoznala i sa informacijom o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period januar – juni 2019. godine.

  Prihvaćen je Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1  do 30. 6. 2019. godine koji će biti upućen Parlamentu FBiH.

  Nakon što je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada Federacije BiH se upoznala sa izvještajima o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH za 2018. godinu koje će biti upućen Parlamentu FBiH.

  Uz izvještaj o radu Fonda, razmatrano je i izvršenje Finansijskog plana za prošlu godinu, te izvještaji Upravnog i Nadzornog odbora.

  Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom o održanom 3. sastanku Pododbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj, a koji je održan 13. decembra 2018. godine, prihvatila Preporuke Europske unije i Dalje aktivnosti, te zadužila nadležne institucije na nivou Federacije BiH da započnu aktivnosti na njihovom ispunjavanju.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  U Komisiju za Program javnih investicija FBiH su imenovani za predsjednika Tihomir Ćurak, za zamjenika Rijad Kovač i članove Stipo Buljan, Mirsad Ibrović i Zdravko Buljeta, kao i dva člana, istaknuta stručnjaka, Azra Zaimović i Adnan Rovčanin. Komisija je imenovana na period od četiri godine.

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici imenovala radnu grupu za izradu Prednacrta zakona o informacionoj sigurnosti i sigurnosti mrežnih i informacionih sistema koju čine predsjednik Vahidin Munjić i članovi Edina Vuk, Ervin Hodžić, Saša Petrović, Enes Saletović, Amra Polimac-Karamović, Mirsad Hajdarević, Kenan Osmanagić, Emir Kremić, Adi Kantardžić, Adis Omerović, Alen Ćatić i Vahidin Đaltur.

  Danas je Muamer Ćulum opunomoćen da zastupa Vladu  FBiH na Skupštini Privrednog društva Energoinvest – Comet d.d. Sarajevo, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

  (FENA)


  Koliko je koristan ovaj tekst?

  Prosjek ocjena / 5. Broj glasova:

  Članak još nema ocjena. Neka tvoja bude prva!

  Žao nam je što vam se članak nije svidio. Trudimo se da budemo bolji!

  Pomozite nam da unaprijedimo sadržaje!

  Recite nam kako možemo poboljšati sajt?

  NAJNOVIJE VIJESTI
  Možda vas zanima I OVO