Odobren vam je moratorij: Da li znate da vas čeka otplata kamate na glavnicu?

Ukoliko ste se odlučili za moratorij na otplatu kredita, onda trebate znati da vas nakon završetka moratorija očekuju dospjele kamate na glavnicu. Naime, iznos glavnice zajedno sa obračunatom kamatom, dospijeva po isteku odgode otplate, a onda se u dogovoru sa bankom raspoređuje na preostale rate do kraja perioda otplate kredita.

Bankari imaju jasan stav kažu postupit će u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica, piše Akta.

MORATORIJ – OLAKŠAVAJUĆE ILI OTEŽAVAJUĆE RJEŠENJE?

Ovo su nam potvrdili i u NLB Bank d.d. Sarajevo koja će uskladu sa navedenom Odlukom klijentima obračunavati ali neće naplaćivati kamatu za vrijeme trajanja moratorija uz produženje krajnjeg roka otplate kredita.

Klijente i UniCredit Bank čeka isto, o čemu su kako kažu putem dostupnih kanala komunikacije, prezentirane odgovarajuće opcije.

„Opcije se odnose na moratorij na kredite u otplati u trajanju od tri mjeseca uz obračun kamate u toku moratorija i prolongaciju roka otplate kredita za period moratorija ili moratorij na kredite po karticama u trajanju od tri mjeseca uz prolongaciju roka otplate za period moratorija, a čime se odgađa terećenje tekućeg računa za tri mjeseca po osnovu rata kredita po karticama. Kod odobrenih moratorija na revolving kreditne kartice, kamata se obračunava i naplaćuje po redovnoj kamatnoj stopi za vrijeme trajanja moratorija ili moratorij na leasing u otplati u trajanju od tri mjeseca uz obračun kamate u tijeku moratorija“, kazali su u UniCredit Bank uz pojašnjenje da se za vrijeme trajanja moratorija obračunava redovna kamata.

„Obračunata redovna kamata iz perioda moratorija se naplaćuje kroz preostale rate kredita do momenta otplate kredita. Za vrijeme moratorija nema obračuna zatezne kamate“, pojasnili su iz ove Banke.

Iz Sparkasse Banke su nam rekli kako banke mogu primjenjivati više mjera koje su propisale entitetske Agencije za bankarstvo sa ciljem olakšavanja korisnicima kredita da prevaziđu poteškoće u otplati uzrokovane pandemijom COVID -19, između ostalog i moratorij. Po definiciji, navode da ova mjera ne znači beskamatno kreditiranje, nego odgodu otplate glavnice i kamate na kredit. Pri tome, navode tokom moratorija banka ne obračunava zatezne kamate, ali redovna kamata na dug u mirovanju se obračunava, samo ne dospijeva.

„Iznos glavnice zajedno sa obračunatom kamatom, dospijeva po isteku odgode otplate, a onda se raspoređuje na preostale rate do kraja perioda otplate kredita, a kako bi se rasporedilo i finansijsko opterećenje za klijenta kroz vrijeme, umjesto izmirenja kompletne dospjele obaveze odjednom“, kažu iz Sparkasse Banke. Ovo bi značilo da povećanje rate nakon isteka moratorija nema veze samo sa obračunom kamate, nego sa tim da je otplata ukupne kreditne obaveze bila privremeno odgođena i onda jednostavno dospije.

„Ako je period otplate odnosno broj rata kredita ostao isti, logično je da će taj odgođeni dug povećati iznos preostalih rata. Međutim, regulator je uz moratorij ili grejs period, predvidio i mjeru produženja roka otplate kredita. Kombiniranjem ove mjere sa odgodom otplate, može se izbjeći povećanje rate po isteku olakšice. Na primjer, ako se otplata kredita odgodi na šest mjeseci, a istovremeno produži u period otplate za isti broj mjeseci, onda je logično da raspoređivanje ‘kumuliranog’ duga neće dovesti do povećanja rate za klijenta“, kažu u ovoj Banci, navodeći kako upravo zato Sparkasse Bank primjenjuje modalitet kombinacije odgode otplate i produženja roka otplate kredita u svim slučajevima gdje je to moguće, odnosno gdje ne postoje druga ograničenja utemeljena važećim propisima ili procedurama banke.

Ukratko, kažu da Sparkasse Bank nastoji primjenjivati propisane mjere tako što će za svoje klijente odrediti i ponuditi primjerene modalitete olakšica bazirane na detaljnim analizama njihovih individualnih uslova ili karakteristika portfolija, a uvažavajući sve prethodno navedene okolnosti i druge važeće propise.

„Vjerujemo da će sa takvim pristupom, primjena ovih privremenih mjera ispuniti i svoju suštinsku svrhu, a to je olakšavanje klijentima da na najbolji način prevaziđu poteškoće u otplati kredita i izazove u periodu koji je pred nama“, kažu u Sparkasse Bank.

NAKON MORATORIJA, KAMATA DOSPIJEVA

U toku privremenog moratorija Raiffeisen banka zaustavlja obračun dospjeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Navedeno nije u suprotnosti sa odlukama regulatornih tijela prema kojima moratorij odgađa dospijeće ali ne i obračun kamate koja je ugovorena između banke i klijenta. Iznos zatezne kamate se u periodu privremenog moratorija neće obračunavati niti naplaćivati. Nakon isteka privremenog moratorija sva glavnica i obračunata kamata dospijeva.

„Kada je riječ o otplati obaveza po završetku stanja ‘prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH klijent može s Bankom dogovoriti modalitet posebnih mjera ukoliko mu budu potrebne olakšice. Tada će biti uzete u obzir sve obaveze koje klijent nije bio u obavezi plaćati tokom privremenog moratorija. U ovom slučaju kamatna stopa će biti ista kao što je bila definisana postojećim ugovorom. Nakon kreditne analize izvršene na osnovu dostavljene dokumentacije Banka može klijentu ponuditi jednu ili kombinaciju više mjera“, kažu iz Raiffeisen banke, pojašnjavajući kako se njihove mjere odnose na moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno šest mjeseci (ne računajući privremeni moratorij), uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže šest mjeseci, produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću, produženje roka dospijeća limita po tekućem računu na period od najduže šest mjeseci, pri čemu klijent tokom tog perioda može koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije, te druge mjere koje banka poduzima u cilju olakšanja servisiranja klijentovih kreditnih obaveza.

„Ukoliko po završetku stanja nesreće klijent ne bude želio olakšice, a može se uklopiti u odrednice Zakona o izvršnom postupku vezane za plaćanja obaveza, po isteku privremenog moratorija će mu se uvećati anuitet pri čemu će rok otplate ostati isti kako je prvobitno ugovoreno.“

Ovaj stav bankara je opravdan i sa stanovišta Agenciji za bankarstvo FBiH. Pojašnjavaju kako je Odlukom o privremenim mjerama koje banka primjenjuje za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem ” COVID-19″ definisano da prilikom primjene posebnih mjera, kamatna stopa za modificirane izloženosti ne može biti veća nego što je bila definisana postojećim ugovorom, odnosno prilikom ugovaranja posebnih mjera banka ne može naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade povezane sa modifikacijom izloženosti. Također, Odlukom je definisano da u toku trajanja moratorija, banka ne obračunava zateznu kamatu na iznos dospjelih potraživanja.

„Banka za period trajanja moratorija produžava anuitetni plan za period za koliko je odobren moratorij, odnosno obaveze iz moratorija linearno raspoređuju na ostale anuitete ili neki drugi model koji je primjeren klijentovoj kreditnoj sposobnosti, a sve u cilju uspostavljanja održivog modela otplate za klijenta. U praksi kod banaka prisutni su različiti slučajevi koji podrazumijevaju ili produženje anuitetnog plana za period za koji je odobren moratorij ili linearno raspoređivanje kroz mjesečne anuitete. Za vrijeme trajanja moratorija, odgađa se plaćanje glavnice i kamate. U toku trajanja moratorija banka ima pravo da obračunava redovnu kamatu, dok po prestanku moratorija banka vrši naplatu iste od klijenata s tim da se način otplate obaveza prema banci treba dogovoriti sa klijentom u zavisnosti od njegovih mogućnosti za otplatu“, pojašnjavaju iz Agencije, navodeći da Banka ugovara otplatu obaveza (dospjela glavnica i kamata prije moratorija, kao i kamata u toku moratorija), pri čemu se ne može obračunavati kamata na kamatu, vodeći se principima iz Odluke da taj model bude primjeren za klijenta, da mu je svrha održivost poslovnog modela i uredno izmirenje obaveza.

Agencija je u prethodnom periodu, kako navode zaprimila određeni broj pritužbi klijenata, a koji se najvećim dijelom odnose na vrijeme koje je potrebno bankama za analizu i odobravanje moratorija.

ONI KOJI MORAJU, PRIHVATIT ĆE MORATORIJ

Zbog svega navedenog, mnogi građani odlučuju se snalaziti na razne načine kako bi otplatili kredit kako ne bi morali koristiti moratorij na otplatu kredita, što je potvrdila i jedna od naših sagovornica, koja je rekla da će se snaći jer ne želi plaćati veću ratu kredita narednih osam godina.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU