Poziv poreznim obveznicima koji obavljaju građevinsku djelatnost

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji obavljaju građevinsku djelatnost na području Federacije Bosne i Hercegovine da će počevši od 17. jula 2019. godine koristeći sve ljudske i materijalne resurse, svakodnevno, u vremenu od 08-20 sati, vršiti inspekcijski nadzor u predmetu:

• otkrivanja neprijavljenih radnika -„rad na crno“;
• otkrivanja rada bez odobrenja – „rad na crno“ i
• neevidentiranja prometa i neizdavanja računa.

Kako ne bi bili izloženi dodatnim troškovima, sankcijama i pečaćenju objekata, porezni obveznici se pozivaju da, ukoliko to već nisu, svoje poslovanje bez odlaganja usklade sa važećim zakonskim propisima.

U svim slučajevima u kojima se utvrdi nepoštivanje zakonskih propisa Porezna uprava Federacije BiH će primijeniti sankcije propisane zakonom, i to:

 za zapošljavanje neprijavljenih radnika, sankcije propisane Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, i to za pravno lice propisanu novčanu kaznu u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM i za odgovorno lice u pravnom licu kaznu u iznosu od 3.000,00 do 20.000,00 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM.
Pored ovih novčanih kazni, počiniocu prekršaja može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti do 6 mjeseci, a u određenim slučajevima počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju;
 za rad bez odobrenja, pored novčanog sankcionisanja i pečaćenja objekta u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, počinioci bi mogli biti izloženi i krivičnom procesuiranju,
 za neizdavanje računa ili neposjedovanje fiskalnog uređaja ili njegovo nestavljanje u funkciju evidentiranja prometa u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima, za pravno lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.500,00 do 20.000,00 KM i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 KM, odnosno za obrtnika u iznosu od 3.000,00 do 10.000,00 KM. Također, obveznicima kod kojih se utvrdi da su u posljednje dvije godine dva puta počinili prekršaj, pored novčane kazne može se izreći i zabrana obavljanja djelatnosti od 6 mjeseci do godinu dana, a počinioci bi mogli i krivično odgovarati u skladu s odredbama Krivičnog zakona Federacije BiH.

Porezna uprava Federacije BiH poziva sve radnike koji rade “na crno”, da o tome obavijeste Poreznu upravu Federacije BiH. Samo prijavom na obavezne fondove moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja Vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.
Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da Vam pomognu. Porezna uprava Federacije BiH je odlučna da vam pomogne! Da li ste vi odlučni da pomognete sebi?

Prijave se mogu dostaviti uz potpunu diskreciju putem:

 e-maila: sivaekonomija@fpu.gov.ba i primjedbe@fpu.gov.ba,
 putem SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,
 putem besplatnog poziva 080 020 333, i
 putem pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU