Prezentirana publikacija o prvoj regionalnoj reviziji učinka u oblasti rodne ravnopravnosti

U okviru regionalnog projekta “Transformativno finansiranje za unapređenje rodne ravnopravnosti: Ka transparentinijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na zapadnom Balkanu”, koji provodi UN Women, a podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, danas je prezentirana publikacija o prvoj regionalnoj paralelnoj reviziji učinka u oblasti Cilja održivog razvoja 5 – rodna ravnopravnost.

Paralena revizija učinka u oblasti rodne ravnopravnosti je implementirana 2023. godine. Revizijom je ispitana efikasnost ključnih mjera i aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, a koje se tiču rodno odgovrnog budžetiranja, sprječavanja nasilja nad ženama i unapređenja revnopravnosti u javnom, političkom i ekonomskom životu, te je institucijama upućeno 40 preporuka za unaprijeđenje u ovoj oblasti. Ovaj zajednički poduhvat vrhovnih revizijskih institucija u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, uz podršku UN Women, svjedoči o zajedničkoj predanosti u postizanju Cilja održivog razvoja 5 – ostvarivanja rodne revnopravnosti i osnaživanja svih žena i djevojčica.

Generalni revizor Ureda za reviziju institucija u FBiH Dževad Nekić kazao je da je taj Ured radio izvještaj glavne revizije te da je došao do značajnih nalaza.

– Ovaj izvještaj je urađen baš u periodu i vremenu kada se u FBiH dešavalo određeno nasilje nad ženama. Bili smo svjesni i aktuelnosti teme i akutnosti problema. Sve ono što je konstovano dobrim dijelom to je opće poznato kada je u pitanju nasilje nad ženama. Međutom, ipak kada se to uradi kroz određene dokumente može potaknuti nadležne istitucije da poduzmu određene korake u cilju sprječavanja takvih pojava – kazao je Nekić.

Naveo je da je Ured za reviziju u FBiH obuhvatio 44 subjekta, te da su date određene preporuke kada su u pitanju nepravilnosti utvrđene u tom izvještaju, a ono što je najvažnije pokazalo se da ne postoji adekvatna pravna regulativa koja reguliše to pitanje i da naležne komisije takođe nisu poduzimale aktivnosti koje su trebale kada je u pitanju rodna ravnopravnost, onoga što im je nadležnost.

– Tako da sam izvještaj obiluje peporukama institucijama koje trebaju da preduzmu određene korake i ovo bi trebalo da bude izvršnoj vlasti agenda kako i na koji način dalje postupati sa ciljem da pravljanje boljeg ambijenta za sve građane u FBiH, pogotovo za osobe slabijeg pola, koje su inače izložene određenom nasilju – kazao je Nekić.

Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Jovo Radukić kazao je da je revizija dala odgovr na pitanje da li postoji dugoročna održivost ravnopravnosti polova u institucijama Republike Srpske.

– Revizija je potvrdila da ona u potpunosti ne pokazuje dugoročnu održivost i da na neki način postoji prostor za redefinisanje mjera aktivnosti u narednom periodu u institucijama RS, kako bismo na neki način postigli dugoročnu održivost – kazao je Radukić.

Programska specijalistkinja za rodno odgovorno budžetiranje UN Women Ermira Lubani kazala je da je revizija rađena na regionalnom nivou u koju su bile uključene vrhovne revizirske institucije Srbije, Crne Gore i BiH.

– Smatram da su vrhovne revizorske kuće ključne institucije po pitanju same rodne revnopravnosti i rodno odgovornog budžetiranja. Ovaj projekt je finasiran od strane SIDE. Smatram da vrhovene revizirske institucije imaju veoma važnu ulogu u postizanju ciljeva održivog razvoja broj 5. Također smatram da će ovaj izvješta biti dobra polazna tačka za vlasti u BiH kako bi pratile napredak – istakla je Lubani.

www.tvsa.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU