Saglasnost na produženje zabrane izvoza određenih drvnih sortimenata

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila mišljenje kojim je saglasna s Prijedlogom odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata, a koju je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavilo 26.1.2023. godine.

Ovom odlukom, čija primjena je predložena do 31.5.2023. godine, privremeno se zabranjuje izvoz određenih šumskih drvnih sortimenata s ciljem osiguravanja neophodnih količina za prerađivačku industriju i otklanjanja prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u Bosni i Hercegovini.

Privremena zabrana se odnosi na izvoz šumskih drvnih sortimenata svrstanih u jedanaest tarifnih oznaka, a koje uključuju neobrađeno drvo.

Kako je obrazložilo ovo državno ministarstvo prijedlog ove odluke je izrađen na osnovu konsultacija i sastanaka s nadležnim entitetskim institucijama.

Odlukom je predloženo da njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih sortimenata i proizvoda od drveta koja je u primjeni bila do 31.1.2023. godine. Tom odlukom je, također privremeno, bio zabranjen izvoz istih drvnih sortimenata. Dakle, donošenjem nove Odluke privremena zabrana izvoza za ove sortimente bila bi produžena do kraja maja 2023. godine.

U obrazloženju novopredložene odluke također je navedeno da BiH ima razvijenu drvoprerađivačku industriju koja zapošljava veliki broj radnika, a čiji opstanak zavisi od urednog snabdijevanja određenim drvnim sortimentima. Stoga, šumski drvni sortimenti predstavljaju esencijalnu i stratešku robu za BiH. Pri tome je posebno bitno da bude osigurano ekološki i ekonomski održivo upravljanje šumskim resursima.

Manja naknada za pokrivanje telekomunikacijskim signalom

na dionicama autoceste i brzih cesta

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH.

Izmjenom je propisana da se visina naknade za pokrivanje telekomunikacijskim signalom za telekom operatere u tunelima na dionicama autoceste utvrđuje mjesečno u konvertibilnim markama po dužnom metru samozračećeg kabla za radio signal, te da ova naknada za autoceste sada iznosi 0,05 KM, a za brze ceste 0,03 KM po dužnom metru.

Kako je obrazloženo, primjena Uredbe u proteklom periodu je pokazala da visina naknada za pokrivanje telekomunikacijskim signalom samozračećeg kabla za radio signal za telekom operatere u tunelima na dionicama autoceste zbog visine nije pokazala interes telekom operatera. S obzirom da oni nisu prihvatili korištenje telekomunikacijske opreme u tunelima po dosad utvrđenim visinama naknade, odredba člana 15. Uredbe je izmijenjena.

Izmjenom Uredbe, visina naknade je korigovana i učinjena prihvatljivom telekom operaterima. Ujedno, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar će moći ostvarivati prihod od ove usluge, što do sada nije bio slučaj, a korisnicima autoceste će biti pružena veća sigurnost i bolje usluge.

DATA SAGLASNOST NA FINANSIJSKI PLAN

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH ZA 2023. GODINU

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, dala saglasnost na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2023. godinu, u iznosu od 74.710.259 KM. Program je urađen u skladu sa Strategijom zaštite okoliša FBiH 2022-2032., Strategijom upravljanja vodama 2010-2022., Federalnim planom upravljanja otpadom 2012-2017., NEAP-om (Akcionim planom za zaštitu okoliša BiH), te drugim relevantnim propisima. Federalna strategija zaštite okoliša primarno je bazirana na načelu održivog razvoja i smjernicama pravnih stečevina Evropske unije.

Planiranim ulaganjima Fond osigurava uslove za poboljšanje stanja okoliša, razvoj domaćeg tržišta za finansiranje projekata zaštite okoliša, energijske efikasnosti, kao i osiguranje dodatnih sredstava za ulaganje u područja koja imaju posebno značenje za održivi privredni razvoj.

Kako je istaknuto u finansijskom planu, Fond u 2023. godini planira izdvojiti sredstava za plasmane po osnovu tekućih transfera za programe i projekte. U planu su i trasferi kantonima za ove namjene, a po osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i Uredbe o upravljanju otpadom.

Također, kako se navodi u planu, saradnja Fonda s domaćim i međunarodnim finansijskim institucijama i tijelima s ciljem pribavljanja dodatnih sredstava radi zajedničkog ulaganja u projekte i programe iz oblasti rada Fonda, jedan je od prioritetnih zadataka u narednom periodu. Uz projekte od značaja za FBiH donesene po odlukama Vlade FBiH, između ostaloga, izdvajaju se ulaganja u programe sufinansiranja projekata sa međunarodnim institucijama, a među kojima je i povećanje ulaganja u javne objekte s niskom stopom emisije ugljika u BiH.

Finansijski plan za 2023. godinu s procjenom od 2024. do 2026. godine, temelji se na propisanim izvorima finansiranja iz naknada koje naplaćuje Fond na osnovu Zakona o Fondu za zaštitu okoliša FBiH, Zakona o vodama, Zakona o upravljanju otpadom i podzakonskim aktima, a uzimajući prije svega u obzir već preuzete obaveze na osnovu zaključenih ugovora i odobrenih sredstava s korisnicima.

Kako je obrazloženo, prikupljanje vanbudžetskih prihoda po principu “zagađivač plaća”, u skladu sa zakonima, podzakonskim aktima i pravilnicima, osnovni je cilj Fonda, jer se njihovim ostvarenjem omogućava sufinansiranje programa i projekata zaštite okoliša i sprečavanje daljeg zagađenja, sanaciju postojećih zagađenja, te održivo korištenje prirodnih resursa. Ostvarenje ovih ciljeva realizuje se u saradnji s federalnim ministarstvima okoliša i turizma, zatim poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, te prostornog uređenja, kao i kantonalnim ministarstvima i inspekcijama nadležnim za okoliš.

IZJAŠNJENJA, uredba I IZVJEŠTAJI

Vlada FBiH je danas, na prijedlog federalnih ministarstava finansija i pravde, utvrdila mišljenja i izjašnjenja o prijedlozima i inicijativama za izmjenama i dopunama zakona koje su podnijeli poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Riječ je o mišljenjima na predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, koje su predložili Admir Čavalić i Irfan Durić, te o izjašnjenju na inicijativu Kenele Zuko za dopunu Prijedloga zakona o porezu na dohodak u FBiH. Vlada je utvrdila i izjašnjenje o inicijativi Irfana Čengića za izmjene i dopune Zakona o stvarnim pravima.

Danas je donesena Uredba o Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Vlada Federacije BiH se upoznala sa informacijom Radne grupe koja je imala zadatak da izvrši analizu Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Usvojeni su izvještaji o radu za prošlu godinu Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Policijskog odbora za policijske službenike FBiH.

Također je usvojen završni izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine 2018-2022. u Federaciji BiH.

Vlada je potvrdila i da je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavila izvještaj o radu Nadzornog odbora ovog privrednog društva za IV kvartal 2022. godine.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, te za imenovanje na ovu dužnost Mirsada Dučića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je doneseno Rješenje kojim se Ensad Korman, glavni inspektor, ovlašćuje da rukovodi radom Federalne uprave policije u sastavu FMUP-a, u trajanju od tri mjeseca od dana donošenja ovog rješenja, koliko je potrebno za provođenje postupka i imenovanje direktora Federalne uprave policije.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU