Usvojena Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.

Usvojena Federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije BiH danas je usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša (2022-2032).

Strategija obuhvata sedam tematskih oblasti: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, biodiverzitet i zaštitu prirode, zatim kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju, kao i hemijsku sigurnost i buku, te održivo upravljanje resursima (uključujući poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i rudarske aktivnosti) i upravljanje okolišem (kao horizontalnu politiku).

Federalnom strategijom su utvrđeni prioriteti i mjere s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja uticaja klime i jačanja otpornosti na klimatske promjene i bolje usaglašenosti propisa sa propisima Evropske unije i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša. Također,  ciljevi su i efikasnije upravljanje sektorom okoliša u BiH, osiguranje boljih javnih usluga u oblastima kao što su upravljanje vodom i otpadom, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva.

S obzirom na to da je okoliš jedno od pitanja o kojima će BiH pregovarati sa EU, u skladu sa Poglavljem 27. (Okoliš i klimatske promjene), s ciljem provođenja politike i propisa u skladu s pravnom stečevinom EU u oblasti okoliša, uzimajući u obzir obaveze svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i zahtjev EU, Federalna strategija zaštite okoliša će predstavljati dio sveobuhvatne strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine 2022-2032. (ESAP BiH). To je četverokomponentna strategije koja će se sastojati od strategije za nivo Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i sadržavati pregled stanja okoliša i sveobuhvatne strateške ciljeve zaštite okoliša, te prioritete i mjere za postizanje utvrđenih ciljeva u narednoj deceniji.

Cjelokupni proces izrade Federalne strategije zaštite okoliša bio je zasnovan na participativnom pristupu i proveden uz koordinaciju, saradnju i učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH (svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora), uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti.

Danas je Generalni Sekretarijat Vlade FBiH zadužen da Strategiju zaštite okoliša 2022-2032., zajedno sa Strategijom upravljanja vodama FBiH 2022.-2032., kao njenim sastavnim dijelom, dostavi Parlamentu FBiH radi razmatranja i donošenja. Vlada je dala saglasnost da Strategija okoliša BiH (2022-2032.) bude usvojena na Vijeću ministara BiH.

Za 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite više od 1,8 miliona KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Odluku kojom odobrava  raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.849.585,57 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2021. godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priredivanje igara na sreću. Ovim odlukom obuhvaćeno je 96 programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite.

Ud ukupnog iznosa, 1.409.413,61 KM raspodijeljen je za finansiranje 85 programa i projekata koji se odnose na poboljšanje životnih uslova i rada organizacija osoba sa invaliditetom.

Daljnjih 88.380 KM namijenjeno je finansiranju tri programa i projekata koji se odnose na smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), dok je iznos od 351.791,96 KM raspodijeljen na osam programa i projekata koji se odnose na rad javnih kuhinja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije u roku od 30 dana, sa svim korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava. Korisnici su obavezni, najkasnije do 31.12.2022. godine, ovom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, uz vjerodostojnu dokumentaciju na osnovu koja to dokazuje.

Korisnici koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj ili sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima dužni su vratiti dodijeljena sredstava u Budžet FBiH, te ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije do 1.3.2023. godine, dostaviti Vladi sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.

Sredstva za ”Dječiju nedjelju”

Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2022. godine na teritoriji Federacije BiH za ”Dječiju nedjelju”.

Tako će po jedan posto biti naplaćivano na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev na pošiljke novina i časopisa, zatim na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, kao i na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, kantonalna ministarstva finansija će, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi načine naplate novčanih iznosa i njihovog raspoređivanja.

Nadležna kantonalna ministarstva dužna su da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike najdalje do 31. decembra tekuće godine dostave izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima.

Cilj ovakve odluke je podsticanje društvene brige i svijesti javnosti o pravima i potrebama djece, posebno o položaju djece bez roditeljskog staranja i drugih osjetljivih skupina.

Prikupljena sredstva su namijenjena za podsticanje i organizovanje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci, kao i poduzimanju drugih mjera i akcija za unapredenje društvene brige o djeci u FBiH.

O izvozu opasnog otpada

Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o izvozu opasnog otpada iz Federacije BiH za 2021. godinuusvojena federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.

Ovaj zaključak će, s propratnom dokumentacijom, biti dostavljen Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kao centralnom kontakt mjestu za Bazelsku konvenciju u Bosni i Hercegovini.

U informaciji je, uz ostalo, navedeno da, na osnovu zakonske regulative, na području Federacije BiH postoje ovlašteni subjekti za prikupljanje i izvoz opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, a to su C.I.A.K. d.o.o. Grude, KEMEKO-BH d.o.o. Lukavac, Kemokop d.o.o. Tuzla i Modernizacija d.o.o. Gradačac.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, u skladu s važećim propisima, u ime privrednih subjekata, nadležnim institucijama podnijelo 23 zahtjeva (prethodne saglasnosti) za prekogranični promet otpada u državama uvoza i za tranzit u državama tranzita.

Nakon što su privredni subjekti dobili saglasnosti, Federalno ministarstvo je izdalo konačne saglasnosti za izvoz opasnog otpada iz BiH/FBiH, te usvojena federalna strategija zaštite okoliša 2022-2032.su na osnovu toga privredni subjekti u 2021. godini prikupili i izvezli 7.883,34 tona opasnog otpada. Ove količine su, i pored izazova sa kojim su se privredni subjekti susretali u 2021. godini, veće nego u 2020. godini, kada je izvezeno 5.710,75 tona.

U Sloveniju je izvezeno 2.602,81 tona, u Srbiju 2.528, Hrvatsku 1.424,83, Austriju 808,57, Njemačku 454,42, Belgiju 40,78 i u Makedoniju 23,89 tona opasnog otpada.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je u 2021. godini odobrilo tranzit 670 tona opasnog otpada kroz Federaciju BiH, a koji je izvezen iz Republike Crne Gore u zemlje Evropske unije na konačno zbrinjavanje.

ODLUKE, ZAKLJUČCI I IZVJEŠTAJI

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je donijela dvije odluke o prestanku važenja ranijih odluka o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o statusu Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša FBiH u okviru projekta Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u FBiH – WATSAN FBiH.  Fond za zaštitu okoliša Vlada je zadužila da produži period raspoloživosti preostalih sredstava u iznosu 987.259,61 KM kojim se sufinansiraju troškovi centralnog nadzora iznad tri posto od ugovorenih/realiziranih građevinskih radova u svakoj općini učesnici Projekta do 31.12.2022. godine, odnosno do kraja trajanja WATSAN FBiH projekta.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je za današnju sjednici dostavilo, a Vlada FBiH prihvatila izvještaj o funkcionisanju informacionog sistema SOTAC u FBiH za 2021. godinu. Federalno ministarstvo je zaduženo da, u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast socijalne i dječije zaštite, nastavi kontinuirano praćenje funkcionisanja informacionog sistema SOTAC, te da usvojeni izvještaj dostavi kantonalnim vladama i Savezu općina i gradova FBiH.

Vlada je dala saglasnost na izvještaj GREVIO komiteta za BiH o zakonodavnim i drugim mjerama poduzetim za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija). Ovaj zaključak bit će dostavljen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH je izmijenila Rješenje o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog Štaba civilne zaštite, te u ovo tijelo imenovala pomoćnik direktora u Federalnoj upravi civilne zaštite Murata Baručiju.

Nakon što se upoznala i razmatrala dostavljenu listu kandidata, Vlada FBiH danas nije imenovala direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, jer ni jedan kandidat nije dobio podršku.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Kenan Osmanagić (Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Halko Balavac (BH Gas d.o.o. Sarajevo), Stipo Buljan (UNIS Group d.o.o.), Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo).

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU