Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO).

Predloženim pravnim rješenjima otklanjaju se problemi u tretiranju podnesenih zahtjeva parova kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i različito tumačenje normi, a naročito različit obim planiranih sredstava, što bitno utiče na konačni iznos pokrića troškova za BMPO za pojedinačne slučajeve. Razlike između kantona su značajne u pogledu finansiranja prava na BMPO, zbog njihove različite finansijske moći. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona smanjit će se nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima, odnosno ujednačit će se prava za sve parove kojima je ova usluga indicirana na području Federacije BiH.

Novim modelom finansiranja prava i usluge BMPO u iznosu od 100 posto bit će finansirane iz Budžeta Federacije BiH (umjesto iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje putem kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja), te dostupne na jednak način za sve parove koji boluju od steriliteta u Federaciji BiH, a u obimu kako je to propisano članom 29. Zakona. U skladu sa procjenama, za provođenje ovog zakona potrebna su finansijska sredstva u iznosu od 10 miliona KM za svaku fiskalnu godinu. Na taj način se postiže cilj predloženih izmjena i dopuna Zakona, a to je smanjenje nejednakosti u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima.

Na osnovu danas utvrđenih izmjena i dopune ovog zakona, pravo na liječenje BMPO-om na teret sredstava budžeta Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici.  Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, sukladno medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja vantjelesne oplodnje.

BMPO se finansira iz sredstava budžeta FBiH, a putem Transfera Vlade FBiH za finansiranje ovog postupka koji se doznačava Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, o čemu odluku donosi Vlada za svaku fiskalnu godinu. Ova sredstva se knjigovodstveno i materijalno vode odvojeno od sredstava Federalnog fonda solidarnosti.

Opseg prava na BMPO iz sredstava budžeta FBiH, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga bitna pitanja, na prijedlog Komisije (koju formira federalni ministar kao stručno i savjetodavno tijelo pri Federalnom ministarstvu zdravstva) i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, bliže se uređuju posebnim propisom koji donosi federalni ministar zdravstva u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

S ciljem osiguranja transparentnosti rada, te blagovremeno dostupnih informacija pacijentima, Komisija donosi uputstvo o postupanju pri provedbi svojih zadataka, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva, a koji se objavljuju na web stranici Ministarstva.

Zahtjevi koji se pokrenu prije početka primjene ovog zakona obavit će se i finansirati na način kako je to bilo predviđeno po propisima koji su do tada bili na snazi. Postupci biomedicinski pomognute oplodnje koji su finansirani iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa ovim zakonom do dana početka njegove primjene ubrajaju se u ukupan broj postupaka iz članka 29. ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a njegova primjena počinje od 1.1.2023. godine, dok su za njegovu provedbu potrebna finansijska sredstva od oko 10.000.000 KM za svaku fiskalnu godinu.

USVOJENI INFORMACIJA I ZAKLJUČCI O

ZAŠTITI ŽIVOTA I ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA FBiH

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o zaštiti života i zdravlja stanovništva u Federaciji BiH u svjetlu aktuelnih ratnih događanja u Ukrajini. 

Svi doneseni zaključci isključivo su preventivnog karaktera.

Vlada je, tim povodom, naložila svim federalnim organima uprave i federalnim tijelima, posebno Federalnoj upravi civilne zaštite, da imaju u vidu obavezu postupanja saglasno Državnom akcionom planu o hitnim slučajevima zaštite stanovništva od ionizirujućeg zračenja u slučaju vanrednog događaja, nuklearnog udesa ili nastanka nuklearne štete, kao i propisima iz svojih nadležnosti.

Zaključeno je da će Federalna vlada uputiti akt vladama kantona da imaju u vidu obavezu postupanja saglasno Državnom akcionom planu i propisima iz svojih nadležnosti.

Federalnoj upravi civilne zaštite i Federalnom štabu civilne zaštite Vlada je naložila da razmotre mogućnosti nabavke opreme za Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH – Centar za zaštitu od zračenja, a prema preporukama i procjenama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, iz sredstava Godišnjeg finansijskog plana sredstava posebne naknade za 2022. godinu, a koja su namijenjena za finansiranje Službe za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu.

Zaduženi su Federalna uprava civilne zaštite i Zavod za javno zdravstvo FBiH da revidiraju Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Službe za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu, koji će uključiti esencijalne aktivnosti kontinuiranog monitoringa ionizirajućeg zračenja u vazduhu, vodi i tlu, kao i ispitivanja u slučaju incidentnih situacija.

Ostalim zaključcima donesenim na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, koji se, uz ostalo, odnose na preventivne aktivnosti,  data su zaduženja i resornim federalnim organima uprave i institucijama, koja će o poduzetom informirati Vladu.

OSIGURATI SMJEŠTAJ ZA IZBJEGLICE IZ UKRAJINE

Vlada FBiH zadužila je danas Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom da stavi na raspolaganje 40 kreveta na jednom spratu u hotelu „Walter”, uz eventualno dodatnih još 40 kreveta na još jednom spratu, ako bude potrebno, a kojim upravlja ova agencija, i to za smještaj izbjeglica iz Ukrajine.

Finansijska sredstva potrebna za smještaj izbjeglica bit će obezbijeđena od novčanih sredstava deponovanih na računu za posebne namjene kojima upravlja Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, a koja su pravosnažnim presudama utvrđena kao imovina Federacije BiH.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da donese instrukciju o načinu postupanja i knjigovodstvenom tretiranju ovih finansijskih sredstava.

Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, te Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

Vlada FBiH upućuje zahtjev Vijeću ministara BiH da se građanima Ukrajine, koji se nalaze na teritoriji Federacije BiH i tu namjeravaju ostati, u skladu sa zakonima omogući hitno dobijanje izbjegličkog statusa.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU