Utvrđen Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjedici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

Ovaj propis uređuje djelatnost i korisnike usluga ustanova socijalne zaštite FBiH, osnovne i posebne standarde u pogledu obavljanja njihove propisane djelatnosti i zaštite prava smještenih korisnika, tijela upravljanja, nadzora i rukovođenja, finansiranje, nadzor nad radom, te druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje ustanova socijalne zaštite.

U obrazloženju je navedeno da predloženi tekst Zakona predstavlja kvalitetan pravni okvir za transformiranje postojećeg oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite kojima je osnivač FBiH, posebno u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava.

Predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema u pogledu uspostavljanja i provođenja minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga njihovim korisnicima.

Nadalje, značajno se profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, uvodi se interni, te se poboljšava stručni i inspekcijski nadzor, dok se u odnosu na postojeći obezbjeđuje adekvatniji modalitet finansiranja njihove djelatnosti.

Kako je definirano, Federalne ustanove socijalne zaštite su Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Drin, Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Ljubuški, Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić i Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo

Ove ustanove su sljednici zavoda čija je prava i obaveze osnivača preuzeo Parlament FBiH Zakonom o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH.

Socijalno zbrinjavanje, u smislu ovoga zakona, predstavlja institucionalno i organizovano zadovoljavanje osnovnih životnih potreba pojedinca u pogledu stanovanja, ishrane, održavanja lične higijene i slično, uz obezbjeđenje adekvatnih materijalno-tehničkih i prostornih uslova.

Usluga socijalnog zbrinjavanja pruža se kao kontinuirani dugotrajni smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak, povremeni smještaj ili organizovano stanovanje u zajednici.

Kantonalni ministar nadležan za odgoj i obrazovanje s područja na kojemu federalna ustanova socijalne zaštite ima sjedište će, u saradnji s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke, propisati minimalne standarde, odnosno opšte i posebne uslove koje moraju ispunjavati federalne ustanove socijalne zaštite u pogledu prostora, opreme i kadra za provođenje programa osposobljavanja, a prema djelatnosti federalnih ustanova socijalne zaštite za koju su registrovane.

Zdravstvena zaštita, u smislu ovoga zakona, obavlja se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o zdravstvenom osiguranju, te obuhvata pružanje usluga i provođenje aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, kao i blagovremeno liječenje i rehabilitaciju.

U obavljanju svoje propisane djelatnosti, federalne ustanove socijalne zaštite, odnosno njihovi zaposlenici dužni su se pridržavati načela humanizma, te poštivati ljudsko dostojanstvo smještene osobe na način da joj se pruža sveobuhvatna zaštita i podrška uz uvažavanje njenog fizičkog, spolnog, ekonomskog i duševnog digniteta i integriteta, kao i moralnih, kulturnih i vjerskih uvjerenja, u skladu sa osnovnim ljudskim pravima i slobodama. Zabranjen je bilo koji oblik ili akt prisile prema smještenim osobama, osim u slučajevima i na način propisan ovim zakonom i propisima o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru usvajanja po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju..

Dopunama ovog zakona uređen je status osiguranika i obaveznika uplate osiguranika za doprinose iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za roditelje njegovatelje u Federaciji BiH, u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH, a koji se finansiraju iz Budžeta FBiH. U konkretnom slučaju, to znači vršenje funkcija federalne vlasti, a ustavni osnov za dopune ovog zakona je sadržan i u odredbi člana IV.A.20. (1) d) Ustava FBiH, prema kojoj je Parlament FBiH nadležan za donošenje zakona o obnašanju dužnosti federalne vlasti.

U Prijedlogu zakona je roditelju njegovatelju priznat status osiguranika u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, ukoliko je neuposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko nije na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, a nije osigurana osoba u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Status osiguranika po ovom osnovu traje dok traje i status roditelja njegovatelja.

Dodana je i nova tačka i član 86. te su sada i centri za socijalni rad, odnosno općinske službe za socijalnu zaštitu – za roditelja njegovatelja obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za roditelje njegovatelje. Riječ je o sredstvima iz federalnog budžeta za finansiranje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje roditelju njegovatelju u skladu sa odredbama Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH i propisima donesenim na osnovu tog zakona.

U obrazloženju je navedeno da je federalni ministar rada i socijalne politike, u skladu sa ovim zakonom, donio Uputstvo o dokumentaciji kojom se dokazuje status roditelja njegovatelja u FBiH i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidancije o roditeljima njegovateljima.

Također posebno je istaknuto da su u Budžetu FBiH za 2022. godinu i Zakonu o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu predviđena sredstva u okviru Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – provođenje Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH, u iznosu od 17.541.857 KM.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama FBiH, a bit će primjenjivan u skladu s propisima o budžetima u FBiH i o njegovom izvršavanju.

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku. Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo pravde, jedan od raloga je što izmjene i dopune ovog zakona u značajnoj mjeri doprinose modernizaciji rada organa uprave i samog procesa upravnog odlučivanja, što je samo jedan od nekoliko ključnih segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH. Ovaj proces predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za uspješnu integraciju naše zemlje u Europsku uniju, a svakako je i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju naše zemlje sa EU.

Među novopredloženim rješenjima je dužnost organa uprave da po službenoj dužnosti u upravnom postupku pribavljaju dokumente koji se vode po službenoj dužnosti.

Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka, stranci je omogućeno da na jedinstvenom upravnom mjestu u organu uprave podnese sve zahtjeve, koji će se po službenoj dužnosti i bez odgađanja dostaviti nadležnim organima. Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresirane osobe mogu dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti organa uprave.

Izmjenama i dopunama Zakona uvedena je nova mogućnost u načinu komunikacije između organa uprave i stranaka u postupku u vidu elektronske pošte, što je zapravo suštinska izmjena ovoga zakona. Na ovaj način, ubuduće će organi uprave i stranke u upravnom postupku imati mogućnost međusobnog komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava komunikacije, što podrazumijeva uštedu vremena i materijalnih resursa kako stranaka u upravnom postupku tako i organa uprave.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU
[td_block_7 modules_on_row="" show_date="none" show_com="none" show_review="none" show_excerpt="none" show_audio="none" show_btn="none" show_cat="none" show_author="none" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiNTAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ==" sort="" category_id="_related_cat" modules_gap="5" all_modules_space="15" image_floated="" video_popup="" show_vid_t="none" excl_show="none" meta_info_align="" art_btn="10px 0px 0px 0px" modules_category="image" hide_audio="yes" pag_space="15" f_title_font_size="20" f_title_font_line_height="1.2" f_title_font_weight="500" mc1_tl="12" m6f_title_font_size="eyJwaG9uZSI6IjE3IiwiYWxsIjoiMTYifQ==" m6f_title_font_line_height="eyJwaG9uZSI6IjEuMiIsImFsbCI6IjEuMiJ9" m6f_title_font_weight="eyJwaG9uZSI6IjcwMCJ9" time_ago_txt_pos="yes" time_ago_add_txt="prije" limit="6" time_ago="yes"]