Vlada FBiH/ Iz Budžeta 15 miliona za kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanje

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donijela Odluku kojom se odobrava kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima iz sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 15.000.000 KM. Ova sredstva odobravaju se Union banci na kreditnoj osnovi s rokom dospijeća od 25 godina, te fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje.

Sredstva će se koristit za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Ovo će u značajnoj mjeri doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva, što će utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, kao i jačanju kreditnog potencijala Union banke i mogućnost ponude dugoročnih kredita stanovništvu.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je od pokretanja linije stambenih kredita za mlade 2018. godine, ukupno odobreno 1.128 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosa od 110.031.162,81 KM, a prosječna starosna dob korisnika je 32 godine, od kojih je 57 posto s visokom i višom stručnom spremom, a 17 posto ima magistarsko i doktorsko zvanje. Korisnici stambenih kredita dolaze iz 50 gradova u FBiH. Ukupan iznos odobrenih kreditnih zahtjeva finansiran je od Vlade Federacije BiH sa 55 miliona KM i učešća Union banke sa 55.031.162 KM.

Također, po osnovu kredita iz 2021. godine, koji je trenutno operativan radi kasnijeg početka uslovljenog epidemiološkom situacijom, formiran je kreditni portfolio za fizička lica. Rezultati su, između ostalog, 243 odobrena i realizovana kreditna zahtjeva u ukupnom iznosa od 25.409.217,60 KM, a nakon procesiranja zahtjeva u obradi očekuje se ukupno 269 odobrenih i realizovanih kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 28.470.217,60 KM. Prosječan iznos kredita je 105.150,28 KM, dok je prosječna starosna dob korisnika kredita 30 godina, od kojih 56 posto s visokom i višom stručnom spremom, a 13,6 posto ima magistarsko i doktorsko zvanje. Korisnici stambenih kredita dolaze iz 39 gradova u FBiH.

Federalno ministarstvo finansija ovlašteno je da uime Vlade FBiH zaključi Ugovor o kreditu po subordiniranim uslovima sa Union bankom, a za potpisivanje ovog ugovora ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Za transfere pripadnicima braniteljskih populacija 3.730.000 KM

Vlada FBiH danas je usvojila osam programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 3.730.000 KM.

Jednim od usvojenih programa je za pomoć u liječenju boraca – branitelja planirano 1.500.000 KM. Sredstva će biti odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za demobilizirane branioce za vlastito liječenje i članove uže porodice demobiliziranih branilaca, porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca. Pod članom uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca.

Program koji se odnosi na tekući transfer neprofitnim organizacijama vrijedan je 390.000 KM, a njegov cilj je pružanje potpore i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo sa 273.000 KM i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar sa 117.000 KM. Od ovih iznosa je 90 posto namijenjeno za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, a deset posto za sufinansiranje tekućih troškova Fondacije i Zaklade.

Programom, u ukupnom iznosu od 180.000 KM, omogućeni su transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH od 40.000 KM, te 60.000 KM za IDA – istraživačko-dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava svjedoka genocida. Izuzetno, za člana porodice koje je odlukom nadležnog organa proglašen nesposobnim za privređivanje podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na novčanu pomoć za plaćanje troškova njegovog liječenja neovisno da li član porodice živi u zajedničkom domaćinstvu s podnosiocem zahtjeva.

Sredstva od  800.000 KM planirana su kroz transfer za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija. Ona će biti odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za članove uže porodice demobiliziranog branioca s kojim je umrli demobilizirani branilac živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti. Također će biti odobravan za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, odnosno ratne vojne invalide, članove uže porodice šehida i poginulih branitelja, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove njihovih porodica, demobilizirane branioce za slučaj smrti članova njihove uže porodice.

Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja iznosi 100.000 KM. Pravo prijave na korištenje ovih mogu ostvariti udruženja koja okupljaju boračku populaciju, institucije i vjerske zajednice, s razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava.

Program namijenjen Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju iznosi 200.000 KM, dok je za tekući transfer neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma planiran je iznos od 200.000 KM.

Osmi danas usvojeni program odnosi se na transfer udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog/domovinskog rata, a njegov iznos je 360.000 KM. Od ovoga se 290.000 KM raspoređuje za sufinansiranje programa rada udruženja/saveza registrovanih na federalnom ili na nivou BiH, a koji okupljaju najmanje 60 posto svojih članica registrovanih na nivou kantona sa istim baznim nazivom saveza uz dodatak naziva kantona u kojem su registrovani. Preostalih 70.000 KM su interventna sredstva za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni javnim pozivom.

Uredba o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava

Federalna vlada je donijela Uredbu o postupku izdavanja saglasnosti za uvoz i odobrenja za unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava (FFS). Cilj ove uredbe, koja se primjenjuje na prostoru Federacije BiH, jeste kontrola uvoza i stavljanja na tržište FFS-a.

Na osnovu ove uredbe, resorno federalno ministarstvo će izdavati rješenje kojim daje saglasnost za uvoz fitofarmaceutskih sredstava i rješenje kojim, na period do pet godina ukupno, odobrava unutrašnji promet fitofarmaceutskih sredstava. Uredba propisuje uspostavu Liste fitofarmaceutskih sredstava koja imaju odobren unutrašnji promet u FBiH, a koja bi bila postavljena na web stranicu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i uvijek dostupna uvoznicima, distributerima, korisnicima-poljoprivrednicima i cjelokupnoj zainteresovanoj javnosti.

Ministarstvo je obrazložilo da se razlog za donošenje Uredbe ogleda u tome što od donošenja državnog Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima 2004. godine nikad nije uspostavljena Jedinstvena registracija fitofarmaceutskih sredstava na nivou BiH, koju je trebala uspostaviti i voditi Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja BiH. U međuvremenu je u Republici Srpskoj 2009. godine donesen Zakon o sredstvima za zaštitu bilja i uspostavljena registracija sredstava za zaštitu bilja na nivou RS.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva također je istaklo da se u svim poslovima koji se tiču fitofarmaceutskih sredstava primjenjuje u potpunosti Zakon o FFS Bosne i Hercegovine, osim u dijelu koji se odnosi na donošenje rješenja kojima se daje saglasnost za uvoz i odobrenje za stavljanje u unutrašnji promet FFS, kada primjenjuje Zakon SFRJ o zaštiti bilja od bolesti i štetočina koje ugrožavaju cijelu zemlju koji se u skladu s članom IX 5. (1) Ustava Federacije BiH primjenjuju kao federalni propisi, a sve to zbog nepostojanja Jedinstvenog registra FFS na nivou države BiH.

Sa druge strane, kako su obrazložili iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uvoznici i distributeri u RS imaju povlašteniji položaj u odnosu na FBiH s obzirom na to da se fitofarmaceutska sredstva registruju na period od nekoliko  godina i uvoznici uvoze takva sredstva tokom trajanja registracije bez ikakvih prepreka. Uvoznici u FBiH za svaki uvoz podnose dodatno i zahtjev za unutrašnji promet koji može važiti najduže godinu dana od donošenja, što prouzrokuje dodatne troškove i uvoznicima i administraciji. Iz ovih razloga pojedini strani proizvođači FFS odlučuju se za saradnju sa uvoznicima registrovanim u Republici Srpskoj (gdje postoji uspostavljen Registar FFS) i takva sredstva se mogu slobodno distribuirati i na područje cijele BiH. S obzirom da fitofarmaceutska sredstva predstavljaju vrlo osjetljivu oblast, jer se radi o  hemikalijama – otrovima, nužna je uspostava Liste fitofarmaceutskih sredstava koja imaju odobren unutrašnji promet u FBiH kako bi u potpunosti bila stavljena pod kontrolu, što je upravo glavni cilj Uredbe.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU