Vlada FBiH usvojila programe utroška sredstava: Za podršku povratnicima 45,4 miliona KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, donijela odluke kojima je usvojila četiri programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele budžetskih sredstava za 2022. godinu namijenjenih za podršku povratnicima, u ukupnom iznosu od 45,4 miliona KM.

 Tako je Program utroška sredstava u iznosu od 25.400.000 KM namijenjen za raseljene osobe i povratnike. Od ovoga je 4.800.000 KM namijenjeno rekonstrukciji i obnovi individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, stambenom zbrinjavanje mladih povratničkih porodica, te sanaciji stambenih objekata usljed elementarnih nepogoda. Iznos od 15.500.000 KM planiran je za pomoć u obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Također je predviđen i kao pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, te za podršku programima obavljanja pripravničkog staža sa ili bez zasnivanja radnog odnosa.

Za humanitarne, zdravstvene, psihosocijalne, informativne obrazovno-edukativne, te projekte za poboljšanje ekonomsko-socijalnog stanja povratnika, sufinansiranje troškova prevoza za učenike srednjih škola – povratnika s područja RS-a i učenika osnovnih škola u centrima za instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi i Vrbanjcima, finansijska pomoć učenicima osnovnih škola, studentima, porodiljama, penzionerima – povratnicima i drugim projektima održivosti nevladinih organizacija, planirano je 3.600.000 KM. Podrška od 1.000.000 KM namijenjena je implementaciji Strategije saradnje sa iseljeništvom FBiH za period od 2020. do 2024. godine, mapiranje i uspostavljanje virtualne mape uništenih/obnovljenih stambenih objekata u povratničkim zonama.

Tekući transfer pojedincima za programe povratka u RS iznosi 11.000.000 KM. Od toga je  je 6.000.0000 KM namijenjeno obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, te objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu. Iznos od 5.000.000 KM predstavlja podršku zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, zatim očuvanju postojećih radnih mjesta u povratničkim sredinama, kao i refundaciju doprinosa za uposlenike u privrednim društvima, te podršku razvoju poljoprivrede, proljetnoj i jesenjoj sjetvi. Ova sredstva se odnose i na podršku programima stručnog osposobljavanja, ostvarivanja saradnje s dijasporom kroz finansiranje projekata nevladinih organizacija, fizičkih osoba i privrednika, pružanje besplatne pravne pomoći povratnicima, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.

Treći program, vrijedan 5.000.000 KM, predstavlja podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih s područja regije Srebrenica. Sredstva su namijenjena obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, izgradnju infrastrukture za privredni razvoj regije Srebrenica, te projekte Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari i samog kompleksa u Potočarima.

Četvrti program odnosi se na transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske, te projekte s nevladinim organizacijama, a njegov iznos je 4.000.000 KM. Planiran je za infrastukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, zatim projekte rekonstrukcije stambenih jedinica, ekonomskog osnaživanja povratnika, te za lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova zajedničkih i projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak, kao i za stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva.

Odobravanje i dodjela svih danas odobrenih sredstava će se vršiti na osnovu programa, procedura, projekata, protokola, sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2022. godinu. Za realizaciju ovih odluka zaduženi su federalna ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, te finansija.

Vlada FBiH danas je, također na prijedlog resornog ministarstva, usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2022. godinu.

Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrena tri programa utroška sredstava U vrijednOSTI Od SKORO 12 miliona KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom ministarstvu u Proračunu FBiH za 2022. godinu, ukupne vrijednosti 11.941.000 KM.

Tako je za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije osigurano 2.151.000 KM. Od tog iznosa će 1.800.000 KM biti raspodijeljeno nakon obavljenog javnog poziva, u maksimalnom iznosu od 100.000 KM po programu ili projektu. Sredstva od 251.000 KM bit će raspodijeljena kao interventna.

Drugim programom je iznos od 8.250.000 KM planiran  za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, od čega za realizaciju projekta Oporavak od poplava u FBiH 150.000 KM. Daljnjih 7.750.000 KM bit će raspodijeljeno na tamelju rezultata javnog poziva, dok 350.000 KM predstavljaju interventna sredstva.

Usvojen je i program kojim je iznos od 1.540.000 KM osiguran na ime sudjelovanja Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica u projektima zaštite nacionalnih spomenika. Iznos od 1.400.000 KM bit će dodijeljen nakon javnog poziva i u maksimalnoi vrijednosti do 100.000 KM po jednom odabranom programu ili projektu. Iznos od 140.000 KM predstavlja interventna sredstva.

SAGLASNOSTI NA VELEPRODAJNU CIJENU PRIRODNOG GASA

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

Odlukom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.4.2022. godine, koja iznosi 809 KM/1000 Sm3, odnosno 0,809 KM/Sm3 (t=15°C, p=1,01325 bar, važeći uslovi za BiH), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd=34.075,60 kJ/Sm3). U cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je Federalnom ministarstvu trgovine upućen zahtjev privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo od 5.4.2022. godine za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te mišljenje nadležnog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 6.4.2022. godineu, a u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede i Odlukom o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH.

Energoinvest d.d Sarajevo je u svom zahtjevu naveo da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife i hitno je potrebna korekcija cijene u skladu s dešavanjima na tržištu s ciljem obezbjeđenja kontinuirane isporuke gasa.

Uz zahtjev je priložena Odluka direktora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) od 5.4.2022. godine. U zahtjevu je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo navelo da nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) treba da se poveća za 21,7 posto. Prodajna cijena od 809 KM/Sm3 primjenjivala bi se od 1.4.2022. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije na području Federacije BiH.

Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je da postoje opravdani elementi za traženu korekciju prodajne cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog gasa.

Nakon detaljne analize zahtjeva i dostavljene dokumentacije, kao i pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo trgovine smatra da postoje opravdani razlozi za donošenje ove odluke.

Za realizaciju ove odluke Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU