Data saglasnost na Sporazum o osnovici za obračun i utvrđivanju osnovice za obračun plaća policijskih službenika

Vlada FBiH je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika i utvrđivanju osnovice za obračun plaća policijskih službenika. Odlukom se daje saglasnost na Sporazum kojeg su 15.4.2022. godine zaključili Vlada FBiH i Sindikat službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Današnjom Odlukom je utvrđena i osnovica u visini od 346,50 KM za obračun plaća policijskih službenika koje se isplaćuju iz Budžeta FBiH. Ova osnovica se primjenjuje počevši od 1. marta 2022. godine na način predviđen Sporazumom.

Kako je obrazloženo, Vlada je na sjednici održanoj 14.4.2022. godine, na prijedlog premijera FBiH usvojila informaciju o usklađivanju plaća policijskih službenika FBiH, te ga zadužila da sa sindikatom Federalne uprave policije, organa uprave u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zaključi Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika, u iznosu od 346,50 KM, uz primjenu ove osnovice od 1.3.2022. godine.

Vlada i Sindikat (kojem je rješenjem Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova od 19.4.2016. godine utvrđena reprezentativnost na nivou poslodavca) su 15.04.2022. godine zaključili Sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika. Sporazumom je, u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, omogućeno uvećanje osnovice za obračun plaća policijskih službenika za pet posto u odnosu na ranije važeću osnovicu.

Sporazum stupa na snagu na dan kada Vlada Federacije BiH na isti da svoju saglasnost, pa je stoga bilo potrebno donijeti ovu odluku, s ciljem omogućavanja primjene nove osnovice za obračun plaća.

Izmjene i dopune Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, izmijenila i dopunila Uredbu o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ovo ministarstvo izdaje urbanističku suglasnost i/ili lokacijsku informaciju. U obrazloženju Ministartsvo je istaklo da je ovo učinjeno radi otklanjanja uočenih nedostataka u primjeni Uredbe, posebno u pogledu nadležnosti za izdavanje akata o građenju, kao i usklađivanja terminoloških tako i stvarnih potreba ove uredbe sa odredbama Zakona o vodama.

Jedna od novina u Uredbi je jasnije normiranje nadležnosti u ovoj oblasti između Federacije BiH i kantona.

Također je izvršeno terminološko uskladivanje prema Konvenciji međunarodnog  udruženja za visoke brane (ICOLD) koja brane po veličini svrstava u visoke (više od 15 m) i niske, a kategorija velike brane nije određena i ima elemente subjektivnog ocjenjivanja.

Usvojeni Izvještaji i planovi

Vlada je prihvatila izvještaj o radu Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH za 2021. godinu i stanja u oblasti računovodstva.

Potvrđeno je da je JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za prvi kvartal 2022. godine.

Danas je donesena Odluka o usvajanju izvještaja o poslovanju JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu.

Vlada je danas prihvatila i peti tromjesečni izvještaj o provedbi projekta dodatnog finansiranja za registracije nekretnina u Federaciji BiH za period januar – mart 2022. godine.

Ostale odluke i zaključci

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao korisniku izvršenja, Vlada FBiH je dozvolila ulazak u posjed neketnina potpuno izvlaštenih Rješenjem službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak. JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao korisniku eksproprijacije, dozvoljen je ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica.

Udruženju Humanitarna organizacija „Merhamet” Muslimansko dobrotvorno društvo – Regionalni odbor Sarajevo, Vlada je na period od pet godina i bez naknade, dala na korištenje poslovni prostor u Sarajevu.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici nevladinoj organizaciji „Familie des Vaters – Međugorje“ iz Austrije dala saglasnost za osnivanje predstavništva u FBiH, sa sjedištem u Čapljini.

Također, usvojene su izmjene i dopune informacije o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2021. godini, koju je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, danas donijela zaključak o potrebi prestanka rada Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH, te zadužila Ministarstvo da preuzme poslove ove fondacije.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije usmeno je informirao Vladu FBiH o stanju u privrednom društvu UNIS Ginex d.d. Goražde.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je donijela akte potrebne za raspisivanje javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Nakon što je data prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, radi isteka mandata, data je i prethodna saglasnost za imenovanje Anisa Krivića (predsjednik), Sulejmana Bečirevića, Igora Josipovića, Željka Petrovića i Mustafe Abdulahovića (članovi) za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada FBiH dala je prethodnu saglasanost Skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora, kao i prethodnu saglasanost Skupštini ovog javnog preduzeća za imenovanje Samira Kajimovića za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je Nadzornom odboru Cesta d.d. Mostar dala prethodne saglasnosti za donošenje odluke o razrješenju dva člana  Uprave ovog društva, te za imenovanje Branka Bage za v.d. direktora i Zdenka Propadala za v.d. izvršnog direktora za održavanje, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci.

Prethodne saglasnosti date su i Skupštini  Rudnika mrkog uglja Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, kao i za imenovanje Amira Brigića za vršioca ove dužnosti uime državnog kapitala, najduže do tri mjeseca.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo danas je opunomoćen Halko Balavac.

URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU