JAVNI KONKURS za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vitez

Predmet Javnog konkursa je prikuljanje ponuda zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu općine Vitez, koje nosi oznaku k.p. broj.1172/11, površine 3252 m2, k.o. Počulica, upisan u posjedovni list broj 108, što odgovara  K.Č. 236/116, površine 3252 m, K.O. Prnjavor, upisana u zemljišno knjižni uložak  broj 4, u vlasništvu općenarodna imovina sa dijelom 1/1.
 
II. NAMJENA
 
Poljoprivredno zemljište daje se u zakup u svrhu  izgradnje privremenih objekata koji će služiti za poljoprivrednu proizvodnju.
 
III. TRAJANJE ZAKUPA
 
Poljoprivredno zemljite se daje u zakup u trajanju od 20 godina s mogućnošću produženja, o čemu će se zaključiti ugovor. Početna cijena  zakupa zemljišta iz tačke I. na godišnjem nivou iznosi ukupno 150,00 KM.
 
IV. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA IMAJU
 
Pravo na podnošenje prijava  na javni konkurs imaju svi poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata sa sjedištem odnosno prebivalištem  na području općine Vitez.
 
V. USLOVI UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU
 
Prijava za zakup poljoprivrednog zemljišta po javnom konkursu sa visinom ponuđene zakupnine dostavlja se na prijavnom obrascu, Komisiji za provođenje postupka licitacije koju je imenovalo Općinsko vijeće uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:
 
 
a) potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata koji se vodi u
    općini Vitez;
b) kopija lične karte i kopija CIPS obrasca, za fizička lica;
c) kopija rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica sa izvodom iz statistike o
    razvrstavanju djelatnosti, odnosno odobrenja nadležnog organa za obrtničke 
    djelatnosti  za poljoprivredu.
d) ovjerenu izjavu o posjedovanju poljoprivredne mehanizacije i/ili stočnog fonda;
e) uvjerenje nadležne porezne uprave da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih 
    obaveza.
Prijave sa naprijed navedenim dokazima se podnose na protokol u šalter sali Općine Vitez ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti sa naznakom
OPĆINA VITEZ –  Sjepana Radića  bb 72250 Vitez-KOMISIJA  ZA PROVOĐENJE  POSTUPKA  LICITACIJE ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE VITEZ – NE OTVARAJ
Prijava će se smatrati nepotpunom ako nisu priloženi svi dokazi i isprave iz tačke V. ovog oglasa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VI.  DAN I MJESTO ODRŽAVANJA JAVNOG NADMETANJA LICITACIJE

Javni konkurs ostaje otvoren od  dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na internet stranici Općine Vitez, www.opcinavitez.info  do 24.08. 2022. godine do 9 00  sati.
Javno nadmetanje licitacija će se održati u maloj sali u zgradi Općine Vitez dana 24.08.2022. godine ( srijeda) s početkom u _11,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja licitacije provodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja licitacije imenovano rješenjem Općinskog vijeća Vitez broj: 01-3 -05-1-2032/17 od 05.07.2017 godine.
Prijave ponuditelja koji imaju bilo kakva dugovanja prema Općini neće se razmatrati.
Javnom nadmetanju licitaciji dužan je da prisustvovati podnositelj prijave ili lice koje ima punomoć za zastupanje.
Svaki ponuditelj dužan se pridržavati pravila iz javnog konkursa.
Prijavni obrazac  se može preuzeti u Službi za poduetništvo i lokalni razvoj ili u šalter sali općine Vitez.
Poslije zaključenja javnog nadmetanja – licitacije predsjednik komisije upoznaje sudionike da mogu odmah na zapisnik uložiti prigovor na provedeni postupak licitacije. O prigovoru odlučuje Komisija.
Po okončanju javnog nadmetanja – licitacije Općinski načelnik zaključiti će notarski ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem po prethodno pribavljenom mišljenju Općinskog pravobranitelja.
Troškove izrade notarske obrade ugovora o zakupu sve  troškove koji se odnose na postupak zakupa snosi kupac

www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU