Javni oglas za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez

Na temelju članka 37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBIH («Službene novine FBiH» broj: 49/05 i 103/21 ) i članka 19. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, Općinski načelnik o b j a v lj u j e

J A V N I O G L A S
za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez

1. Pripravnik-vježbenik, SSS-ekonomski tehničar, ……………..2 (dva) izvršitelja.

Uvjeti:

Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u FBIH (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutarnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u BiH, da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba ispunjavati i posebne uvjete i to:

– SSS, ekonomski tehničar,
– da se nalaze na evidenciji nezaposlenih kod nadležne službe za zapošljavanje,
– da nemaju radni staž ili radno iskustvo nakon stjecanja srednje stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti :

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta uz prijavu sa kratkim životopisom na Javni oglas, adresom i kontakt telefonom, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

– diploma o završenoj srednjoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine)
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od tri mjeseca a dostavljaju ga naknadno kandidati koji budu izabrani),
– izjavu ovjerenu od strane općine ili notara kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u BiH,
– izjavu ovjerenu od strane općine ili notara da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba i od kada,
– dokaz o poznavanju rada na računaru što dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili institucija koje se bave obukom za rad na računaru, ovjerena kopija svjedočanstva ili diplome,
– dokaz da nema ostvaren radni staž u struci nakon stečene srednje stručne spreme u trajanju od 9 mjeseci ili više, kandidati dokazuju sljedećom dokumentacijom: potvrdom /uvjerenjem PIO/MIO ili od nadležne ispostave Porezne uprave FBiH da nisu registrovani u matičnoj evidenciji osiguranika 9 mjeseci ili duže nakon srednje stručne spreme,
– dokaz da nemaju ostvareno radno iskustvo u struci u trajanju 9 mjeseci ili više nakon stečene srednje stručne spreme, kandidati dokazuju potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanja-biro.

Napomena:

Kandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog Javnog glasa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje (uvjerenje o radnoj sposobnosti) izdato od ovlaštenog ljekara medicine rada i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak u roku od 8 dana od dana prijema konačnog rješenja. U slučaju da kandidat ne dostavi navedena uvjerenja, biće odabran sljedeći kandidat sa liste.

Radni odnos pripravnika-vježbenika sa srednjom stručnom spremom zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci ( 6 mjeseci pripravničkog-vježbeničkog staža i još 3 mjeseca po isteku pripravničkog-vježbeničkog staža u kojem pripravnik-vježbenik polaže stručni ispit za namještenike).

U radni odnos pripravnika sa srednjom stručnom spremom ne može se primiti osoba koja nakon stečene srednje stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od 9 mjeseci i više, ili ima ostvareno radno iskustvo stečeno volontiranjem ili stručnim osposobljavanjem od 9 mjeseci i više.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Nezavisne novine” i “Dnevni avaz”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas biće objavljen i na službenoj stranici općine Vitez – http://www.opcinavitez.info

Prijave sa kratkim životopisom i navedenom dokumentacijom dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj bb
72 250 V i t e z
Sa naznakom « za prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Boris Marjanović

IZVOR: www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU