PROČITAJTE PRAVA / Sve što trebaju znati žene porodilje iz Srednjobosanskog kantona

Materijalna prava odnosno naknade za žene-porodilje na području Srednjobosanskog kantona koje su u radnom odnosu kao i one koje nisu u radnom odnosu propisana su i ostvaruju se na osnovu odredbi kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom SBK („Službene novine SBK“ broj:10/2005).

Stoga bi se inicijativa za poboljšanjem statusa za navedene kategorije mogla odnositi samo na kantonalni nivo vlasti odnosno ista se može pokrenuti kod Skupštine SBK kao donosioca zakona.

Prema članu 119 Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog Kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 3/04 i 6/13 i 16/20) inicijativu za donošenje zakona može pokrenuti svaki zastupnik, radno tijelo Skupštine, Vlada, ministarstva i ostali kantonalni organi, kantonalna javna preduzeća i druga pravna lica, općinska vijeća, kao i građani i udruženja.

Inicijativa za donošenje zakona dostavlja se predsjedavajućem Skupštine.

Što se tiče trenutnih prava na naknade za žene-porodilje u našem Kantonu, one se redovno ostvaruju putem Centara za socijalni rad ili Službi socijalne zaštite u svim općinama na području SBK.

Pod uslovima propisanim kantonalnim Zakonom, žene porodilje koje su u radnom odnosu ostvaruju mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 50% od iznosa ostvarene plaće za period od šest mjeseci prije porođaja u vremenu regulisanom propisima o radu i radnim odnosima (vremenu trajanja porodiljnog bolovanja).

Za posebne kategorije žena-porodilja koje nisu u radnom odnosu kantonalnim Zakonom je propisana jednokratna novčana pomoć i jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta u iznosu od 35% prosječne mjesečne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u Kantonu.

Budući da su izuzetni slučajevi u kojima se pomenuta prava ostvaruju zbog specifičnih uslova koje žena-porodilja treba ispunjavati, samim tim se i ta prava rijetko ostvaruju (prema podacima Centra za socijalni rad Travnik u prethodnoj godini regulisana je samo jedna novčana pomoć za ženu-porodilju koja nije u radnom odnosu).

Počev od 2016 godine, Općina Travnik u Budžetu Općine redovno planira sredstva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći nezaposlenim porodiljama sa područja Općine Travnik sa tendencijom stalnog povećanja planiranih sredstava za te namjene u Budžetu Općine Travnik kao i iznosa jednokratne novčane pomoći po budžetskim godinama kako slijedi

U 2016 i 2017 godini jednokratna novčana pomoć nezaposlenoj porodilji iznosila je 200,00 KM za svako dijete rođeno pri jednom porodu bez obzira na broj prethodno rođene djece, ukupno planirano 50.000,00 KM u Budžetu Općine Travnik

U 2018 godini pomoć je iznosila 250,00 KM za svako dijete rođeno pri jednom porodu bez obzira na broj prethodno rođene djece, ukupno planirano 60.000,00 KM u Budžetu Općine Travnik

U 2019 godini pomoć je iznosila 300,00 KM za svako dijete rođeno pri jednom porodu, ukupno planirano 75.000,00 KM u Budžetu Općine Travnik

U 2020 godini pomoć je iznosila 300,00 KM za svako dijete rođeno pri jednom porodu, za treće dijete 500,00KM, a za četvrto i svako sljedeće dijete 700,00 KM, ukupno planirano 95.000,00 KM u Budžetu Općine Travnik

U 2021 godini pomoć je iznosila 300,00 KM za svako dijete rođeno pri jednom porodu, 350,00 KM za drugo dijete, 550,00 KM za treće dijete, 750,00 KM za četvrto i peto dijete, 800, 00 KM za šesto i svako sljedeće dijete, ukupno planirano 95.000,00 KM

U 2022 godini Budžetom Općine Travnik planirano je da se izdvoji 252.000,00 KM za jednokratne novčane pomoći nezaposlenim porodiljama

Iznos jednokratne novčane pomoći je 1.200,00 KM za svako dijete rođeno pri jednom porodu u 2022 godini bez obzira na broj prethodno rođene djece

Do sada je u 2022 godini za ove namjene isplaćeno 154.700,00 KM.

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU