MUP SBK o stanju sigurnosti u toku 2021. godine/ Rasvijetljena 3 pokušaja ubistva…

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona su tokom 2021.godine kontinuirano poduzimali planske mjere radnje koje su bile usmjerene na poboljšanje stanja sigurnosti na području našeg kantona. Zahvaljujući navedenim aktivnostima ostvareni su značajni rezultati rada u oblasti kriminaliteta, saobraćaja i javnog reda i mira, kao i ostalih aktivnosti, na osnovu čega je stanje sigurnosti u ovoj godini ocijenjeno kao zadovoljavajuće.

Svakodnevnom analizom sigurnosno interesantnih događaja, kao i rezultata preduzetih mjera i radnji po svim segmentima rada, određivani su pravci budućeg djelovanja policijskih službenika na terenu. Takav pristup je doprinio unaprijeđenju stanja sigurnosti na našem području, posebno ako se uzme u obzir period od nekoliko prethodnih godina.

Važno je napomenuti da su tokom ovog perioda policijski službenici Uprave policije poduzimali mjere i radnje iz svoje nadležnosti na realizaciji svih važećih naredbi nadležnih kriznih štabova u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

KRIMINALITET

Procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela zadržan na visokih 86%

U toku 2021.godine registrovano je ukupno 1071 krivično djelo, što je za 55 djela ili 5% više u odnosu na isti period 2020.godine, kada je registrovano 1016 krivičnih djela.

Procenat riješenosti krivičnih djela po nepoznatom iznosi 65%, dok se procenat ukupne riješenosti, uključujući i krivična djela iz prethodnog perioda, zadržao na nivou prošle godine i iznosi 86%. Ovdje je posebno važno napomenuti riješenost 13 krivičnih djela iz ranijeg perioda.

Zbog navedenih krivičnih djela prijavljena je 1071 osoba, što je u odnosu prethodnu godinu povećanje za 112, od kojih je 441 povratnik u vršenju krivičnih djela (41% od ukupnog broja prijavljenih osoba) i 32 maloljetnika. Ovaj podatak nam govori o znatnom povećanju aktivnosti policijskih službenika u ovoj oblasti, čiji uspjeh se ogleda upravo povećanju broja prijavljenih osoba zbog izvršenja krivičnih djela.

U oblasti kriminaliteta posebna pažnja posvećena je borbi protiv imovinskih delikata, koji su najbrojniji u ovoj oblasti, gdje su evidentni izuzetno dobri rezultati na nivou Uprave policije MUP-a SBK/KSB. Ovih krivičnih djela je evidentirano ukupno 418, što je za 4 djela ili 0,96% više u odnosu isti period prethodne godine.

Rasvijetljeno 66% krivičnih djela razbojništva

Zahvaljujući planskim aktivnostima u oblasti imovinskih delikata, u ovom periodu zadržan je je identičan broj razbojništava u odnosu na prethodne dvije godine. Izvršeno je 9 krivičnih djela razbojništva (2 su izvršena u pokušaju), od kojih je 5 djela rasvijetljeno, što predstavlja izuzetan rezultat, naročito ako se uzme u obzir složenost navedenih krivičnih djela. Pored navedenog, tokom izvještajnog perioda, rasvijetljeno je i jedno djelo razbojništva iz prethodne godine.

Kada su u pitanju djela imovinskih delikata za posmatrani period, posebno je bitno istaknuti zajedničke aktivnosti pripadnika Federalne uprave policije i našeg Ministarstva, u okviru operativne akcije pod nazivom „TRIDENT“, koje su vršene određeni vremenski period u smislu istražnih i posebnih istražnih radnji, a realizovane su u mjesecu februaru 2021.godine, pri čemu je slobode lišeno 6 članova organizovane kriminalne grupe sa područja Sarajeva koji su osumnjičeni za izvršenje više krivičnih djela teških krađa na području ovog Ministarstva i šire. Protiv istih je podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu za 7 slučajeva teških krađa vozila, a zatim i teških krađa iz benzinskih pumpi na području Busovače, Kiseljaka, Kreševa i Fojnice. Radi se o višestrukim povratnicima u činjenju krivičnih djela, a uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu isti su predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Travnik.

Za izvršenje djela iz oblasti protiv imovine, u ovom izvještajnom periodu, ukupno je prijavljeno 389 osoba, od kojih su 193 povratnika i 24 maloljetnika. U 2021.godini evidentiran je 1 napad na 2 bankomata u Novom Travniku, koja su smještena u objektu trgovačkog centra. Kao i u ranijim slučajevima napada na bankomate, izazvana je eksplozija od strane nekoliko nepoznatih osoba, gdje je pričinjena materijalna šteta bez povrijeđenih osoba. U toku 2019.godine evidentirana su 4 napada na bankomate, dok ih u 2020.godini nije bilo zahvaljujući uspješnoj realizaciji operativne akcije „Bankomat“.

Po ovoj problematici policijski službenici kontinuirano poduzimaju planske aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju navedenih oblika krivičnih djela.

Smanjene teške krađe vozila za 68%

Koordiniranim planskim aktivnostima policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona u odnosu na prethodnu godinu uspjeli su smanjiti broj teških krađa vozila za čak 68% i istovremeno rasvijetliti skoro sva prijavljena krivična djela. Naime, u toku 2021.godine evidentirano je 7 takvih krađa, od kojih je rasvijetljano 6. U toku 2020.godine evidentirana su 22 navedena krivična djela.Važno je naglasiti da su gotovo sva otuđena vozila starije proizvodnje i uglavnom su korištena za izvršenje drugih krivičnih djela.

Navedenim rezultatima doprinijele su pojačane aktivnosti policije na kontroli i pregledu kriminogenih osoba, opservaciji terena, te drugim mjerama i radnjama koje su bile usmjerene na prevenciju krađe motornih vozila, ali i poduzimanjem represivnih mjera protiv njihovih izvršilaca.

Rasvijetljena 3 pokušaja ubistva

U ovom periodu nije bilo evidentiranih krivičnih djela ubistava. Uspješno su rasvijetljena 3 krivična djela pokušaja ubistva, 2 na području Viteza i 1 na području Fojnice. Jedno djelo je izvršeno upotrebom vatrenog oružja-pištolja, dok su 2 djela izvršena upotrebom hladnog oružja-noža. Pored navedenog, na području Bugojna je prijavljeno krivično djelo „Čedomorstva“, po kojem su postupali službenici policije u saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom.

Postignuti značajni rezultati u borbi protiv zloupotrebe opojnih droga

Značajni rezultati koje policijski službenici postižu u ovoj oblasti, nastavljeni su i u ovom periodu. Otkriveno je ukupno 213 krivičnih djela iz ove oblasti, zbog kojih je prijavljeno 226 osoba, od kojih je 36 % povratnika i 2 maloljetnika. Broj otkrivenih krivičnih djela je približno isti u odnosu na prethodnu godinu, koji je izuzetno visok, posebno kada uzmemo u obzir period iz ranijih godina.

Važno je napomenuti da je u samo tri akcije koje su izvedene na području Viteza i Busovače zaplijenjeno oko 27 kg opojne droge speed, dok je u jednoj akciji u Novom Travniku pronađeno 26 zamotuljaka opojne droge. Također, pronađene su i značajne količine opojne droge cannabis, kao i određene količine opojnih droga heroin i kokain.

Sve navedeno je rezultat inventivnog pristupa u dokumentovanju i dokazivanju ovih krivičnih djela, za čiju realizaciju su zaduženi specijalizovani timovi za droge, uključujući i čitav niz drugih planskih mjera i radnji. U sklopu planskih aktivnosti koje su se provodile, između ostalog vršene su opservacije kriminogenih osoba, kao i pretresi stambenih objekata, motornih vozila i osoba, te poduzimane i druge mjere i radnje. Ove aktivnosti su realizovane uz dobru saradnju sa građanima, koja je u mnogome doprinijela poboljšanju efikasnosti u radu policijskih službenika.

Ovakve i slične aktivnosti će biti jedan od prioriteta u radu policijskih službenika i u narednom periodu.

Rasvijetljeno 10 krivičnih djela „Računarske prevare“

Tokom izvještajnog perioda u ovoj oblasti prijavljeno je 13 krivičnih djela računarske prevare. Ono što je bitno napomenuti jeste da je ova vrsta djela sve aktuelnija, u prilog čemu govori i podatak da je u odnosu na prethodnu godinu kada su prijavljena samo 2 djela ove vrste, tokom 2021.godine došlo do porasta na 13 djela.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a Travnik su tokom izvještajnog perioda uspješno rasvijetlili 10 djela ove vrste od 13 prijavljenih, što je značajan rezultat ako imamo u vidu svu složenost predmetnih krivičnih djela.

Također, uspješno je rasvijetljeno 6 krivičnih djela „Lažno prijavljivanje”, koja su počinjena na području općine Vitez, zbog čega su slobode lišene 2 osobe. Djela su izvršena na način da su osumnjičeni putem mobilnog telefona prijavljivali u PS Vitez da je u ugostiteljski objekat koji se nalazi u mjestu Bila, općina Vitez, postavljena eksplozivna naprava, te da će ista biti aktivirana. Prijave su zaprimljene u vrijeme dok je u objektu bio veći broj gostiju. Po svakoj prijavi službenici policije su izlazili na lice mjesta, te vršili kontradiverzioni pregled ugostiteljskog objekta, gdje su svaki put utvrdili da se radi o lažnim dojavama.

Evidentirano 98 krivičnih djela „Nasilje u porodici“

Broj krivičnih djela „Nasilja u porodici“ u posmatranom periodu iznosi ukupno 98, što je za 23 djela ili 31 % više u odnosu na prethodnu godinu. Za izvršenje navedenih djela prijavljeno je ukupno 100 osoba, od kojih je 41 povratnik u izvršenju ovih krivičnih djela. Policijski službenici uključeni u dokumentovanje ovih krivičnih djela su posebno obučeni, a ostvarena je i značajna saradnja sa centrima za socijalni rad, kao i drugim relevantnim organima i institucijama.

JAVNI RED I MIR

U posmatranom periodu policijski službenici su kontinuirano radili na održavanju povoljnog stanja javnog reda i mira, zaštiti lične i imovinske sigurnosti građana, osiguranju javnih skupova i manifestacija, pružanju asistencija, te preduzimanju drugih aktivnosti.

Evidentirano je 2176 prekršaja, što predstavlja smanjenje za 56 ili 2,5 % u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni broj uključuje i aktivnosti policijskih službenika usmjerenih na realizaciju naredbi nadležnih kriznih štabova u cilju sprečavanja širenja korona virusa na našem području.

U oblasti javnog reda i mira povećanje rezultata rada policije evidentirano je po pitanju prosjačenja, gdje je povećan broj prekršaja za 21 ili 7% i iznosi ukupno 325 prekršaja. Ovakvim rezultatima u mnogome su doprinijele kontinuirane planske aktivnosti policijskih službenika koje su poduzimane u koordinaciji sa nadležnim službama i institucijama.

OBLAST SAOBRAĆAJA

Broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 13%

Planske aktivnosti koje policijski službenici poduzimaju u oblasti saobraćaja u mnogome su doprinijele smanjenju broja broja saobraćajnih nezgoda za 270 ili 13% u odnosu na prethodnu godinu. U toku 2021.godine evidentirane su 1832 saobraćajne nezgode, dok su u prethodnoj godini evidentirane 2102 nezgode. U navedenim nezgodama poginule su ukupno 23 osobe, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je poginulo 11 osoba. Broj teže i lakše povrijeđenih osoba u odnosu na prethodnu godinu je znatno smanjen.

Iz saobraćaja je isključeno ukupno 1298 vozila, što je za 352 ili 37% više u odnosu na prethodnu godinu, kada je isključeno 946 vozila. Također, isključeno je i 2272 vozača, što je manje za 94 ili 4% u odnosu i na prethodnu godinu. Zbog alkoholiziranosti je isključeno ukupno 1079 vozača, od kojih je 617 vozača zadržano u policijskim stanicama do otriježnjenja zbog prisustva alkohola u organizmu preko 1,5 promila, što predstavlja povećanje za 69 ili 11,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Korištenje mobilnih i fiksnih radara, kao i LPR kamera

U izvještajnom periodu, kontinuiranim korištenjem radarskih sistema, stacioniranih i mobilnih, evidentirano je ukupno 91.662 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, što je povećanje za 31.824 ili 35% u odnosu na prethodnu godinu, kada su evidentirana 59.838 prekršaja.

Izuzetan doprinos u poboljšanju stanja sigurnosti na području našeg kantona jeste korištenje LPR kamera, koje između ostalog evidentiraju neregistrovana vozila, kao i vozila koja se potražuju po raznim osnovama, što u mnogome doprinosi rasvijetljavanju raznih oblika krivičnih djela, gdje se pruža veoma efikasna pomoć i drugim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini.

Važno je napomenuti i oduzimanje vozila višestrukim povratnicima u vršenju najtežih saobraćajnih prekršaja. Vozila se oduzimaju kao sredstva izvršenja prekršaja, kako bi se takve osobe spriječile u daljem činjenju prekršaja, odnosno ugrožavanju sigurnosti u saobraćaju za sve druge učesnike. U ovom periodu takvih vozila je oduzeto ukupno 70, dok je vraćeno 20 vozila, čime su takvi prekršioci spriječeni u daljem činjenju prekršaja.

Uspješno su realizovane razne akcije, kao što su pojačane kontrole neregistrovanosti vozila, alkoholiziranih vozača i dr. koje su također, imale značajan doprinos u poboljšanju stanja sigurnosti saobraćaja na području našeg kantona.

Rad policije u zajednici

Uspješne aktivnosti koje su službenici policije provodili u saradnji sa nevladinim organizacijama, realizovane su kroz stalni program „Rad policije u zajednici“. Tokom izvještajnog perioda policijski službenici našeg ministarstva bili su angažovani na osiguranju brojnih sportskih i vjerskih manifestacija, kao što su Dani Ajvatovice, Sveti Ivo, Sv. Anto i dr., kojom prilikom su službenici policije na adekvatan i profesionalan način poduzeli sve potrebne zakonom propisane mjere i radnje. Posebno uspješno je realizovana kampanja pod nazivom „Slavi odgovorno, slavi bez oružja“, koja je realizovana u saradnji sa UNDP –om BiH.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona će u okviru svojih nadležnosti nastaviti sa ovakvim i sličnim aktivnostima i u narednom periodu, u cilju zadržavanja stanja sigurnosti na zadovoljavajućem nivou, ali i poboljšanju u onim segmentima rada koji se odrede kao prioritet budućeg djelovanja.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU