U ponedjeljak objava javnih poziva Ministarstva za privredu za dodjelu subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima u ZDK

Ministarstvo za privreduZeničko-dobojskogkantona, u skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, dana 04. aprila će objavitjavnepoziveza dodjelusredstava po Programuutroškabudžetskihsredstava u 2022. godini (subvencijeprivatnimpreduzećimaipoduzetnicima).

Sredstva za ovu namjenu planirana su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/22),na poziciji Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 3.100.000,00 KM.

U skladu sa raspoloživim sredstvima biće objavljeno 9 (devet) javnih poziva i to:

  1. Javnipoziv za odabirkorisnika „Programapodrškerazvojukonkurentnostiprivrede (investiranje u opremu, obukeradnesnage, promocijaisajmovi, standardiikontrolakvalitete, patenti)“ za 2022. godinu;
  2. 2.    Javnipoziv za prikupljanjezahtjeva za odobravanjeidodjelufinansijskihsredstavanamjenjenihsubvencioniranjuinvesticijakodobrtaiobavljanjedjelatnostipremaUredbi o zaštititradicionalnihistarihzanata;
  • Javnipoziv za prikupljanjezahtjeva za odobravanjeidodjelufinansijskihsredstavanamjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditimaodobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovuKreditno-garancijskogfonda Vlade Zeničko-dobojskogkantona;
  • Javnipoziv za prikupljanjezahtjeva za odobravanjeidodjelu (refundaciju) finansijskihsredstavanamjenjenihsubvencioniranjuadministrativnihtroškovakodizgradnjeproizvodnihobjekata.

U odnosunajavnepoziveizprethodnihgodina, u 2022. godinibićeobjavljena 3 nova javnapozivai to:

  1. Javnipoziv za podrškusamozapošljavanjairazvoju start up-a,
  2. Javnipozivpodrškasamozapošljavanjuiprivrednimsubjektima u it sektoru za kreiranjeiizvozdigitalnihrješenja.
  3. Javnipoziv za prikupljanjezahtjeva za odobravanjeidodjelu (refundiranje)  finansijskihsredstavanamijenjenihpodršcirazvojaženskogpoduzetništva.

Pored navedenog po Javnompozivu za odabirkorisnika „Programapodrškerazvojukonkurentnostiprivrede (investiranje u opremu, obukeradnesnage, promocijaisajmovi, standardiikontrolakvalitete, patenti)“ za 2022. godinuprivrednisubjektiosim za tehnološkounapređenje MSP, unapređenjekvalitetaproizvodaistandardizacijaposlovanjaiproizvodnihprocesa, moguapliciratii za prekvalifikacijuidokvalifikacijuradnikaradipostizanjavišegstepenaproduktivnostiikreiranjeradnihmjesta, kaoi za pristuptržištuipromocijaproizvoda MSP.

Po Javnompozivu za prikupljanjezahtjeva za odobravanjeidodjelufinansijskihsredstavanamjenjenihsubvencioniranjuinvesticijakodobrtaiobavljanjedjelatnostipremaUredbi o zaštititradicionalnihistarihzanata, u 2022. godini pored obrtnika koji obavljajuprerađivačkudjelatnostmoguapliciratiiobrtnicisapodručjaZeničko-dobojskogkantona koji obavljajuodređeneuslužnedjelatnosti.

Javni pozivi će biti otvoreni 30 (trideset) dana od dana objave na web stranici Kantona, a krajnji rok za dostavu zahtjeva je 05.05.2022. godine, izuzev Javnogpoziva za prikupljanjezahtjeva za odobravanjeidodjelufinansijskihsredstavanamjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditimaodobrenim u period 2020. – 2022. godina po osnovuKreditno-garancijskogfonda Vlade Zeničko-dobojskogkantonagdje je Javnipozivotvoren do 30.11.2022. godineikrajnjirok za dostavuzahtjeva je 30.11.2022. godine.

Javni pozivi će biti dostupni na web stranici Kantona – Javni pozivi.

Cilj objave navedenih javnih poziva je pružanje podrške u unapređenju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća sa potencijalom za rast i izvoz, unapređenju turističke ponude, infrastrukture i poduzetništva za održivi turizam, unapređenju poslovnog ambijenta i preduzetničke infrastrukture, razvoj poduzetništva i podršku osnivanju novih preduzeća, razvoj IT sektora, te podrška ženskom poduzetništvu.

Ministarstvo za privredu

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU