Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

J A V N I  O G L A S
za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Referent-portir………………………1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme

Opis poslova
vrši poslove osiguranja i čuvanja zgrade općine (unutrašnje i vanjsko) i imovine u zgradi; brine o ulasku stranaka u zgradu u vremenu propisanom Odlukom o prijemu stranaka i daje uputstva za njihovo kretanje; vodi evidencije o korištenju sale; vodi evidenciju o kretanju zaposlenika općinskih službi za vrijeme radnog vremena, dolasku i odlasku sa posla; održava red tokom primanja stranaka; vrši i druge poslove koje mu odredi rukovodilac Službe.

Uvjeti za obavljanje poslova  Pored općih uvjeta propisanih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je kandidat punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez, da u posljednje dvije godine od dana objavljenog  javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine), kandidat treba ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez i to:

  • Stepen školske spreme: SSS-IV stepen
  • Vrsta školske spreme: završena srednja škola društvenog ili tehničkog usmjerenja, sa šest (6) mjeseci radnog staža, poslije diplomiranja, na poslovima struke.   

U svrhu dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, uz prijavu na Javni oglas kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

  • 1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi (nostrificirana diploma, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
  • 3. izvadak iz matične knjige rođenih (trajnog karaktera),
  • 4.ovjerenu izjavu kojom se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u F BiH,
  • 5. ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX.1 Ustava BiH,
  • 6. uvjerenje/potvrda o  stažu osiguranja ostvaren na poslovima srednje spreme koja se traži ovim oglasom izdato od strane poslodavca ili od nadležne ispostave PIO/MIO ili od nadležne ispostave Porezne uprave FBiH sa naznakom da je staž osiguranja stečen sa srednjom spremom traženom ovim oglasom.

Uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog oglasa, kandidati koji polažu pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu sukladno  propisu na koji se pozivaju.

Kao radni staž računa se radni staž ostvaren poslije završene srednje škole na poslovima stručne spreme tražene ovim javnim oglasom, s tim da se u radni staž računa i pripravnički/vježbenički i volonterski staž, kao i radno iskustvo stečeno na stručnom osposobljavanju ostvareno  sukladno  posebnim zakonom.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Kandidati u postupku javnog oglasa moraju ispunjavati uvjete javnog oglasa sa danom njegove zadnje objave u dnevnim listovima, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni.

Kandidati koji u bilo čemu ne postupe po javnom oglasu biće isključeni iz daljnje procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Ovaj organ nema obavezu vraćanja dostavljane dokumentacije.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednje objave oglasa u jednom od tri dnevna lista (“Dnevni list”, “Dnevni avaz” i “Oslobođenje”) koji se distribuiraju na cijelom području Federacije BiH.

Javni oglas biće objavljen i na službenoj stranici općine Vitez – http://www.opcinavitez.info

Prijave sa kratkim životopisom, adresom, kontakt telefonom i navedenom dokumentacijom  dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića broj 1.
72 250 V i t e z
Sa naznakom «za Javni oglas za prijem namještenika referenta-portira na neodređeno vrijeme».

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje o čemu će kandidati biti pismeno obavješteni.

www.radiovitez.ba

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU