Odluke i zaključci s današnje redovne sjednice Vijeća ministara BiH

 Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Dodatnog protokola 7 o rješavanju sporova Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

Prijedlog osnova bit će upućen u daljnju proceduru Predsjedništvu BiH, a za potpisnika u ime BiH, odnosno ovlaštenog za usvajanje na sastanku Zajedničkog odbora ovog protokola predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Cilj Dodatnog protokola je unapređenje sistema rješavanja sporova između članica CEFTA-e i pružanje bolje mogućnosti zaštite legitimnih trgovinskih interesa zemalja.

Obaveza donošenja ovog protokola propisana je Višegodišnjim akcionim planom (MAP – REA), usvojenim na sastanku premijera zemalja Zapadnog Balkana 12. jula 2017. godine u Trstu, u okviru Berlinskog procesa.

BiH I SRBIJA INTENZIVIRAJU SARADNJU U OBLASTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA JU

Vijeće ministara BiH prihvatilo je zaključivanje Memoranduma o saradnji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije.

Zaključivanjem ovog memoranduma bit će uspostavljen okvir za održivu i dinamičnu saradnju u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u skladu sa nacionalnim propisima dviju država.

Saradnja će, između ostalog, uključivati razmjenu informacija, normativnih rješenja, provođenje zajedničkih programa stručnog usavršavanja te zajedničke projekte u ovoj oblasti.

Ured koordinatora za reformu javne uprave dostavit će Prijedlog memoranduma  Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odobravanja.

PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA ZAJAM IBRD-a ZA PROJEKT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Cilj Projekta je pružiti podršku razvoju održivog sistema registracije nekretnina s harmoniziranom evidencijom u zemljišnoj knjizi i katastru u urbanim područjima Federacije BiH i Republike Srpske.

Zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu 39 miliona KM bio bi alociran na Federaciju BiH (14 miliona KM) i Republiku Srpsku (25 miliona KM), a uvjeti zajma određeni na pregovorima.

UNAPREĐUJE SE SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I ODGOVORNOSTI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o utvrđivanju forme i okvirnog sadržaja izjave o odgovornosti za ostvarivanje ciljeva institucije, kojom se unapređuje sistem finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama.

Donošenjem ove odluke Vijeće ministara BiH ispunjava preuzete obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Zakona o finansiranju institucija BiH i Reformske agende.

Izjava o odgovornosti za ostvarenje ciljeva institucije podrazumijeva izjavu kojom rukovodilac institucije potvrđuje da je tokom fiskalne godine osigurao namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje sredstava odobrenih budžetom institucije za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te ekonomično, efikasno i efektivno funkcioniranje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u instituciji.

USVOJEN DRŽAVNI GODIŠNJI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o usvajanju Državnog godišnjeg programa za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Riječ je o cjelovitom dokumentu koji kreira politiku zaštite potrošača, definira prioritete, određuje mjere za njihovo ostvarenje u navedenom periodu, te utvrđuje nosioce aktivnosti za ispunjenje planiranih ciljeva i zadataka. Program predstavlja nastavak kontinuiteta koji je uspostavljen donošenjem Državnog programa 2009. godine i kreira se svake godine s osnovnim ciljem poboljšanja kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine  uz promociju važnosti zdravlja i sigurnosti potrošača.

USPOSTAVA REGISTRA ZA DUHANSKU INDUSTRIJU U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o dopuni tarife administrativnih taksi, kojom se prvi put uspostavlja registar i evidencija za duhansku industriju, čime se doprinosi uređenju ove privredne grane i suzbija crno tržište.

Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja dugo nije imala uređenu legislativu za duhansku industriju, a i njene specifičnosti, što je omogućilo ekspanziju velikim kompanijama na domaćem tržištu, kao i procvat ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima.

Visina takse kreće se od 100 KM, koliko iznosi naknada za upis izvoznika, do 150.000 KM za upis uvoznika u Registar izvoznika i uvoznika duhanskih proizvoda ili za upis u Registar veleprodaje duhanskih proizvoda. Za upis ili brisanje iz odgovarajućih registara visina taksi iznosi od 100 do 3.000 KM.

ZAŠTITA OZNAKA PREHRAMBENIH PROIZVODA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Odluku o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti za proizvode zaštićene oznakom porijekla, geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog specijaliteta.

Donošenjem ove odluke omogućava se domaćim proizvođačima nesmetan proces zaštite oznaka prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, kao tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti ovlašćuje se „Organska kontrola d.o.o. Sarajevo.“

Javni poziv za prijavu tijela za ocjenjivanje usaglašenosti stalno je otvoren na web-stranici Agencije za sigurnost hrane www.fsa.gov.ba

Po prijavi na Javni poziv jednog ili više tijela za ocjenjivanje usaglašenosti, a na osnovu ispunjavanja uvjeta iz člana 42. Pravilnika, Agencija  će pripremiti i Vijeću ministara BiH dostaviti dopunu ove odluke.

Ovom odlukom preuzimaju se odredbe dva člana Uredbe Komisije (EU)  u vezi sa sistemima kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

BiH UKLJUČENA U PROCES IZRADE STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o procesu Strategije pametne specijalizacije (S3 – Smart Specialisation Strategy) te podržalo prijedlog da se Bosna i Hercegovina zvanično uključi u proces izrade strategije pametne specijalizacije.

Pametna specijalizacija je dio reformirane kohezione politike Evropske komisije, zamišljena kao teritorijalno bazirani pristup zasnovan na identifikaciji strateških oblasti za intervenciju, ustanovljen na analizi snaga i potencijala privrede određenog regiona, kako bi se izdvojili prioriteti za finansiranje na bazi znanja i inovacija a u cilju jačanja saradnje između nauke, privrede i javne uprave/vlada.

INFORMACIJA O ODRŽANOM GODIŠNJEM SASTANKU ODBORA GUVERNERA EBRD-a 2019. GODINE U SARAJEVU

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o održanom Godišnjem sastanku Odbora guvernera EBRD-a 2019. godine u Sarajevu.

Ukupno je registrirano 2.637 učesnika, a među njima je bilo: 743 predstavnika biznis zajednice, 597 delegata, 253 posebna gosta iz svijeta biznisa te 288 novinara.

Benefiti ovog sastanka značajni su ne samo za imidž Bosne i Hercegovine, zaključeni ugovor o daljnjem ulaganju EBRD-a u izgradnju Koridora Vc, već i za  biznis zajednicu i ostvarene kontakte tokom bilateralnih sastanaka, nevladin sektor, medijska partnerstva, umjetnike iz BiH, hotele, ugostiteljske objekte, taksi prijevoznike i zanatlije.

Gotovo 235 hiljada pregleda zabilježio je promotivni video BiH – zemlje domaćina ovogodišnjeg sastanka guvernera EBRD-a, dok je više od 5,3 miliona zabilježenih  impresija na svim društvenim mrežama korištenim tokom promotivne kampanje ovog važnog događaja.

Tematski članci u vezi sa sastankom EBRD-a i Power Diversity zabilježili su više od 1,4 miliona prikazivanja na internetu.

REALIZACIJA AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE O PROCESU EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o realizaciji Akcionog plana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji za 2018. godinu

Prema Informaciji, realizirano je 90 od planiranih 139 aktivnosti ili 64,75%, a u toku je realizacija 10 aktivnosti ili 7,19%, dok su dvije aktivnosti djelomično realizirane, a njih 37 nije realizirano.

USVOJEN  IZVJEŠTAJ O RADU VIJEĆA MINISTARA BiH ZA 2018.

Na prijedlog Generalnog sekretarijata usvojen je Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u kojem se navodi da su evropske integracije, ekonomski razvoj, jačanje vladavine prava, kao i međunarodna saradnja bili u fokusu rada u prošloj godini

Održana je 41 sjednica, od čega su četiri bile vanredne, na kojima je ukupno razmatrano 1.026 tačaka dnevnog reda te su pripremljena i urađena 1092 zaključka.

Utvrđeno je devet prijedloga zakona te sedam strategija i akcionih planova uz usvojenih 285 informacija iz različitih oblasti.

Vijeće ministara BiH u protekloj godini donijelo je 248 odluka te utvrdilo 52 prijedloga ugovora, sporazuma, protokola i memoranduma.

PROVOĐENJE  STRATEGIJE UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o implementaciji Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u institucijama BiH 2017 – 2020. godine, kojom je predviđena realizacija 59 aktivnosti u okviru 18 mjera i šest stupova.

Provođenjem ovih mjera želi se do kraja 2020. unaprijediti sistem javnih finansija kako bi se osigurala veća funkcionalnost, transparentnost, odgovornost i efikasnost u upravljanju javnim sredstvima i na taj način doprinijelo povećanju makroekonomske stabilnosti u BiH.

Od planirane 31 aktivnosti u 2017. i 2018. godini u potpunosti je završeno njih osam, a provedba 11 aktivnosti obuhvaćena je IPA projektima, čiji se početak implementacije očekuje u narednom periodu. Preostalih 12 aktivnosti u visokom je stepenu provedbe i njihov se završetak očekuje u ovoj godini.

Realizacija preostalih aktivnosti planirana je za 2019. i 2020. godinu.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O STANJU U OBLASTI TRGOVINE LJUDIMA U BiH ZA 2018.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Prema prikupljenim podacima iz tužilaštava, službi za provođenje zakona, centara za socijalni rad te nevladinih organizacija, u prošloj godini identificirano je 36 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, s različitim oblicima eksploatacije. Među njima je 12-ero korišteno za prosjačenje, devetero je bilo seksualno iskorištavano, šestero je korišteno za prodaju radi prisilnog sklapanja braka, a registrirana je i po jedna radna eksploatacija, spolni odnos s djetetom i bludna radnja, dok je u šest slučajeva zabilježen jedan od ostalih oblika eksploatacije.

Među potencijalnim žrtvama trgovine je bilo 12 punoljetnih, a 24 su maloljetnici. Istovremeno je 21 žrtva bila ženskog, a 15 muškog spola. Iz Bosne i Hercegovine je bilo 28 žrtava, a njih osam su strani državljani.

Tužilaštva su donijela 41 naredbu o provođenju istrage protiv 79 osoba i podigla 26 optužnica protiv 37 osoba, dok su sudovi izrekli 48 osuđujućih presuda protiv isto toliko osoba za krivična dijela trgovine ljudima i povezana krivična djela.

Nadležne institucije u BiH i organizacije civilnog društva u saradnji s međunarodnim organizacijama i partnerskim zemljama su od 80 aktivnosti planiranih Akcionim planom suprostavljanja trgovini ljudima u BiH za period 2016 – 2019 u potpunosti realizirali 63 aktivnosti, njih 12 je realizirano djelomično, a za pet aktivnosti realizacija nije započeta u izvještajnom periodu.

NAPREDAK U ISPUNJAVANJU CILJEVA U REFORMI JAVNE UPRAVE

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Izvještajem Ureda koordinatora za reformu javne uprave o napretku (praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini) za period januar – decembar 2018. godine.

U 2018. godini ukupno je realizirano 75% ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1, što je za 3% više u odnosu na prethodnu 2017. godinu, kada je zabilježen napredak od 72%.

Gledajući ukupno ostvarenje ciljeva iz RAP 1, najviši postotak realizacije od 82% ostvaren je na nivou Republike Srpske. Slijedi državni nivo sa ukupno ostvarenim napretkom od 75%, zatim Federacija BiH sa napretkom od 71%, dok je u Brčko distriktu BiH ispunjeno 70% ciljeva iz RAP 1.

Najveći porast u ispunjenju ciljeva u 2018. godini od 5% imale su oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima i Upravni postupci i upravne usluge.

U EU IZVOZIMO 39 POSTO POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Analizu trgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za period 2014 – 2018. godine i zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da nastavi pratiti stanje u ovoj oblasti, o čemu će jednom godišnje izvijestiti  Vijeće ministara BiH.

Prema Informaciji, izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda tokom proteklih godina do 2018. godine bilježio je pozitivna kretanja i imao stalni trend povećanja, a vrijednost uvoza blago je smanjivana. Međutim, deficit je i dalje ostao veoma visok i  još nije manji od 2 milijarde KM. U 2018. godini ostvarena je vrijednost izvoza od 828 miliona KM, a uvoza tri milijarde KM.

U ukupnoj trgovini Bosne i Hercegovine sa inostranstvom u 2018. godini, uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda ima udio oko 16%, dok je udio izvoza poljoprivrednih proizvoda u ukupnom izvozu tek oko 7%.

Najznačajniji proizvodi koji su zastupljeni u izvozu su masti, ulja, voće, mlijeko i mliječni, odnosno proizvodi od šećera i šećer te proizvodi na bazi žitarica i brašna, voda, povrće, proizvodi mlinske industrije i meso.

Evropska unija i dalje je naš najznačajniji partner, gdje izvozimo 39% poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a 35% u zemlje CEFTA-e, Tursku oko 18%, ostatak svijeta 6% i EFTA-u 2%, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(FENA) M.B.


Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU