17.7 C
Sarajevo
Srijeda, 20 listopada, 2021

Odluke i zaključci sa sjednice Vlade Federacije BiH

 Federalna vlada je usvojila Federalnog ministarstva zdravstva o provođenju preporučenih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura i podržala njihovo provođenje u zdravstvenim ustanovama na cijelom teritoriju Federacije BiH.

Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da, u suradnji s kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo u Federaciji BiH, prati provođenje utvrđenih preporučenih mjera.

Resorna federalna ministarstva su obavezana da, svako u okviru svojih ovlasti, utvrde preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura i naloži njihovo provođenje na nižim razinama vlasti.

Preporučeno je da radno vrijeme na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u sedam sati ujutro, da prioritet kod ostvarivanja usluga zdravstvene zaštite imaju kronični bolesnici, mala djeca, trudnice i osobe starije od 65 godina, da roditelji dovedu djecu na cijepljenje protiv zaraznih bolesti najkasnije do 10 sati ujutro, da poslodavci uposlenicima koji obavljaju poslove na otvorenom prostoru početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Ako tehnologija posla to ne dozvoljava, treba razmotriti mogućnost da poslovi u razdoblju od 11 do 18 sati budu prekinuti i nastavljeni poslije 18 sati. Radno vrijeme može biti i skraćeno srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika.

Preporuka je da se uposlenim kroničnim bolesnicima u ovom razdoblju omogući korištenje godišnjeg odmora. Poslodavci bi trebali dozvoliti i ležernije odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima i tijelima vlasti, kao i ležernije odijevanje na oficijelnim događajima. Ustanove koje s radom počinju u 9 sati trebalo bi da početak radnog vremena pomjere na 8 sati.

Općine bi na određenim lokacijama trebale osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni, a u slučaju dugih čekanja na graničnim prijelazima potrebno je osigurati podjelu vode i drugih napitaka.

- Oglašavanje -

Među preporukama je i da pučanstvo bude kontinuirano izvješćivano o općim mjerama zaštite od visokih temperatura (izbjegavanje kretanja od 10 do 18 sati, nošenje široke svijetle odjeće, uporaba šešira i naočala, uzimanje dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, tokom putovanja da prave češće odmore i često uzimaju manje količine tečnosti, itd.).

Također, savjetuje se pučanstvu boravak u rashlađenim i klimatiziranim prostorijama, ali da pri tome vode računa da razlika u temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od pet stupnjeva Celzijusa.

Federalno ministarstvo zdravstva će o provođenju ovih mjera izvijestiti i kantonalna ministarstva zdravstva, s ciljem osiguranja njihovog provođenja na području kantona i organiziranja načina pružanja zdravstvene zaštite, kao i funkcioniranja zdravstvenih ustanova u uvjetima ekstremno visokih temperatura.

INFORMACIJA O PORAVNANJIMA IZMEĐU ENTITETA

Vlada Federacije BiH je upoznata sa informacijom o poravnanjima između entiteta pri raspoodjeli neizravnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za razdoblje 2005. – 2018. godina, koju su podnijeli članovi Upravnog odbora UIO uime Federacije BiH.

U informaciji je navedeno da od drugog privremenog poravnanja 2012. godine do drugog poravnanja 2018. godine, zbog nepostojanja konsenzusa članova UO UNO, nije donesena nijedna odluka o poravnanjima između korisnika prihoda od neizravnih poreza sa Jedinstvenog računa UNO, mada su bili pripremljeni prijedlozi odluka.

Prvo privremeno poravnanje uzima sudjelovanje u krajnjoj potrošnji entiteta na dan 31.07 tekuće godine, za razdoblje siječanj – lipanj, a drugo 31.1. za prethodnu godinu. Konačno poravanje se vrši tek nakon što Upravni odbor UNO odobri izvještaj o eksternoj reviziji.

Prijedlogom dostavljenih odluka o drugim privremenim poravnanjima, Federacija BiH od Republike Srpske ukupno potražuje 31.901.174,10 KM temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2012. i 2016. godinu. Ukupan dug Federacije BiH prema Republici Srpskoj temeljem obračunatog drugog privremenog poravnanja za 2014., 2015., 2017. i 2018. godinu iznosi 38.744.241,46 KM. U konačnici, temeljem obračunatih drugih privremenih poravnanja za sve navedene godine, za koje UO UNO još nije donio odluke, na teret Federacije BiH bi Republici Srpskoj trebalo isplatiti ukupan iznos od 6.843.067,36 KM.

Najveći obračunati pojedinačni iznos duga FBiH prema RS odnosi se na prijedlog drugog privremenog poravnanja za 2018. godinu u iznosu od 33.326.764,78 KM. Vodeći se uporedbom sa svim obračunatim koeficijentima za druga privremena poravnanja u ranijim godinama, koji se unazad pet godina ne spuštaju na razinu ispod minimalno 64 posto, Federacija BiH je sugerirala da nadležna jedinica pri UNO još jednom analizira prijave krajnje potrošnje za 2018. godinu, kako bi bile uočene i otklonjene eventualne pogreške, te preispitani prijedlozi odluka.

Zbog toga je Vlada FBiH danas svoje predstavnike u UO UIO zaključkom zadužila da, na prvoj slijedećoj sjednici UO, ponovo zatraže eksternu reviziju krajnje potrošnje za sve godine.

Nakon toga će biti donesene odluke o poravnanjima kronološkim redom od 2012. do 2018. godine, kao i presude Suda BiH, uz utvrđivanje kašnjenja od momenta obveze od trenutka donošenja odluke i obračunate zatezne kamate za sva kašnjenja kako je to Sud BiH utvrdio presudom.

Naime, razlog za ovakav stav Vlade što je Republika Srpska podnijela tužbeni zahtjev za nadoknadu štete od 52.970.338,09 KM na ime drugog privremenog poravnjanja za 2009. godinu, te prvog i drugog za 2010. godinu. Tužbeni zahtjev za naplatu obračunatog iznosa poravnanja je povučen, jer su ona izvršena tijekom 2011. i 2012. godine, ali je ostao zahtjev za isplatu zakonske zatezne kamate. Iznos koji se potražuje (15.004.650,53 KM) po presudi Suda BiH od 7.5.2015.godine jeste iznos zateznih kamata na kašnjenje uplate javnih prihoda na ime raspodjele prihoda od neizravnih poreza za 2009. i 2010. godinu.

Na ovaj iznos, koji je uglavničen, također se od 2015. godine obračunavaju zatezne kamate i one su do danas dostigle cifru od skoro 15 milijuna KM.

Prema Rješenju Suda BiH od 11.3.2019. godine, obustavljeno je izvršenje presude od 7.5.2015. godine i pozvan UO UNO da do 11.9.2019. godine odluči o prijedlogu dužnika.

U današnjim zaključcima Vlada FBiH, također, inzistira na provedbi svojih zaključaka od 27.7.2018. godine, odnosno reviziji rada UIO, preciznijoj uplati raspodjele prihopda od neizravnih poreza i iskoristit će sve raspoložive mehanizme da utvrdi pravičnost uplate i raspodjele sredstava s Jedinstvenog računa UIO.

DOPUNA ODLUKE O OPASNIM KEMIKALIJAMA

Federalna vlada danas je, dopunom Odluke, proširila popis kemikalija čiji su uvoz, proizvodnja, promet i uporaba zabranjeni, odnosno ograničeni.

Kako je obrazloženo, Odlukom o imenovanju državnog tijela za koordinaciju implementacije Roterdamske konvencije o postupku prethodne obavijesti o suglasnosti za promet nekih opasnih kemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini, Vijeće ministara BiH je imenovalo Upravu BiH za zaštitu zdravlja bilja, koja je obvezna koordinirati i surađivati s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Da bi se ispunila obveza Bosne i Hercegovine o podnošenju odgovora za 14 industrijskih kemikalija, Vlada Federacije BiH je 2016. godine donijela Odluku o zabrani, odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje i uporabe određenih opasnih industrijskih kemikalija u FBiH.

Odluka je donesena jer Federacija BiH još nema separatni, novi Zakon o kemikalijama, koji je Vlada FBiH utvrdila u prosincu 2017. godine, ali on još nije razmatran u Parlamentu Federacije BiH. U međuvremenu je dopunjen Aneks III Roterdamske konvencije i na popis stavljeni tributilkalajna jedinjenja, klorirani parafini kratkog lanca i heksabromciklododekan.

USPOSTAVITI JEDINICE UNUTARNJE REVIZIJE

Vlada FBiH je usvojiila konsolidirano izvješće unutarnje revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2018. godinu.

Organizacije javnog sektora u FBiH, koje su obveznici uspostave unutarnje revizije, Vlada je zadužila da do 31.12.2019. godine uspostave te jedinice, te zaposle unutarnje revizore u sistematiziranim jedinicama za unutarnje reviziju, sukladno važećoj regulativi iz ove oblasti u Federaciji BiH i međunarodnim standardima

Zadužena je Centralna harmonizacijska jedinica Federalnog ministarstva financija da nastavi pružati podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH pri uspostavljanju i razvoju funkcije unutarnje revizije i da nastavi aktivnosti na razvoju sustava javnih unutarnjih financijskih kontrola (PIFC).

NABAVKA UNIFORMI ZA POLICIJSKE KADETE

Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o potrebi da Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova iz tekuće rezerve bude odobreno 400.000 KM za nabavku uniformi za potrebe kadeta Policijske akademije.

Federalno  ministarstvo  finansija  je zaduženo da za prvu narednu  sjednicu  Vlade FBiH pripremi Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

INFORMACIJA POVODOM ZAHTJEVA ZA OTVARANJE STEČAJA U VITEZITU

Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o zahtjevu Općinskog suda u Travniku za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom PS Vitezit d.o.o. Vitez.

U cijelosti su podržane dosadašnje odluke ovog suda o odbijanju prijedloga za otvaranje stečajnih postupaka nad privrednim društvima namjenske industrije zbog nepostojanja pravnog interesa predlagatelja dok se stečajni dužnik nalazi u postupku finansijske konsolidacije, a ne zbog uskraćivanja saglasnosti federalnog ministra energije iz člana 5. stav 5 Zakona o stečajnom postupku.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je zadužen da ovaj ovaj zaključak dostavi Općinskom sudu u Travniku i obavijesti ga da je na snazi Zakon o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, kojim je rok za finansijsku konsolidaciju produžen do10.7.2019. godine.

O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provedbi Uredbe o poticanju zapošljavanja za 2018. godinu.

Federalno ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo financija, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava Federacije BIH i Federalna uprava za inspekcijske poslove su zaduženi da nastave aktivnosti na realizaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, svako unutar svoje nadležnosti.

O IZGRADNJI POSLOVNE ZGRADE AUTOCESTA FBiH

Federalna vlada je usvojila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH o zahtjevu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar od 27.5.2019. godine za izgradnju poslovne zgrade u ovom gradu. Zadužila je Autoceste da osiguraju projektno rješenje, koje treba sadržavati gabarite i spratnost zgrade, kao i druge elemente u skladu sa urbanističkim uslovima.

Služba za zajedničke poslove dužna je da osigura nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka građevinske struke koji će izvršiti procjenu tržišne vrijednosti parcele površine 1436 m2.

Vlada i Autoceste će pristupiti zaključivanju Ugovora o zajedničkom ulaganju za izgradnju poslovne zgrade u Mostaru kada se za to steknu uslovi. Ugovorom će detaljno biti regulisana međusobana prava i obaveze.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada danas je ocijenila kako nije potrebno davanje autentičnog tumačenja čl. 20a Zakona o radu, što je tražila JP Elektroprivreda BiH d.o.o. Sarajevo – Zavisno društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla.

Usvojen je izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period 1.2.-30.4.2019. godine.

Na današnjoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i Bakovići, te Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić za 2018. godinu.

Usvojeni su i izvještaji o prošlogodišnjem radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

Vlada je usvojila i izvještaj o radu Nezavisnog odbora sa izvještajem o radu direktora Federalne uprave policije za period juni – decembar 2018. goodine.

Usvojena je informacija o statusu ugovora o Centralnom nadzoru i nabavci usluga novog Centralnog nadzora u okviru Projekta vodosnabdijevanje i odvođenja otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH).

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, nakon završene konkursne procedure koju je, u skladu sa odlukom Vlade, provela Agencija za državnu službu FBiH, imenovala više direktora federalnih uprava, zavoda i agencija. Za direktora Federalnog zavoda za statistiku imenovan je Emir Kremić, za direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, za direktora Agencije za državnu složbu FBiH Refik Begić i za direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović.

Također, zbog isteka mandata, razriješeni su dužnosti direktorica i zamjenik direktorice Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i imenovane Vlatka Martinović za direktoricu, a Zilha Ademaj za zamjenicu direktorice ovog zavoda, na period od četiri godine. Rješenje o ovim imenovanju stupa na snagu danom donošenja.

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Mostar d.d. Mostar, uime državnog kapitala, imenovani su Amel Bajgurić, Ilija Musa i Adisa Omerbegović – Arapović do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca.

Federalna vlada je danas dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za JP Autoceste d.o.o. Mostar opunomoćen je Jadranko Puljić, za JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Goran Buhač, za BNT – Tvornicu mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik Jakub Mušinbegović, za Aluminij d.d. Mostar Amela Mikulić, za Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići Fahrudin Smailagić, za JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo Amadeo Mandić i za JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Ismet Demirović.

Vlada je Nadzornom odboru BH ­ Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodna saglasnost za imenovanje Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa ovog privrednog društva, na period do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja postupka na osnovu javnog konkursa.

Prethodna saglasnost data je i za imenovanje Mirele Perilije za vršiteljku dužnosti članice Nadzornog odbora ArcelorMittala d.o.o. Zenica, uime Federacije BiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Nadzorni odbor PS Vitezita d.o.o. Vitez dobio je saglasnost Federalne vlade za imenovanje Davora Tomaševića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomsko pravne poslove ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(FENA)


0 0 Glasovi
Article Rating
Pretplatite se
Obavijesti o
guest
0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledajte sve komentare
NAJNOVIJE
Možda vas zanima