Saglasnost za prijem 49 radnika u četiri rudnika na određeno vrijeme

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem radnika u rudnicima mrkog uglja Đurđevik d.o.o. Đurdevik i Zenica d.o.o. Zenica, te rudnicima uglja Kreka d.o.o. Tuzla i Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, a koji posłuju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem radnika na određeno radno vrijeme ukupno 49 radnika u ovim rudnicima. Od toga se na Đurđevik odnosi 30 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, na Zenicu tri radnika na određeno radno vrijeme do dvanaest mjeseci, na Kreku šest radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci, te na Gračanicu deset radnika na određeno radno vrijeme do dvanaest mjeseci.

Podsjetimo, Vlada FBiH je na sjednici održanoj 23.12.2021. godine donijela zaključak kojim je zadužila svi rudnici koji posłuju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da obustave sve konkursne procedure za prijem radnika. Obaveza obustave konkursnih procedura odnosi se i na sve započete postupke za prijem, bez obzira da li se radi o prijemu u radni odnos na određeno ili na neodređeno radno vrijeme. Izuzetno, Vlada može na zahtjev Elektroprivrede BiH i uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dati saglasnost za provođenje konkursne procedure i zapošljavanje za pojedino društvo iz Koncerna.

Iz obrazloženja koje je dostavila Elektroprivreda BiH, uz ostalo navedeno je u informaciji, jasno je da se radi o radnicima koji su vezani za proces neposredne eksploatacije u jamskom proizvodnom pogonu, te bi bez ovih izvršioca proces proizvodnje bio otežan.

Finansijska sredstva Aerodromu u Mostaru

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je predložilo, a Vlada FBiH usvojila  program utroška sredstava tekućeg transfera Budžeta FBiH za 2022. godinu za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar d.o.o. Ovim programom JP Aerodromu Mostar d.o.o.  odobren je iznos od 1.000.000 KM.

Resorno federalno ministarstvo je zaduženo da vrši kontinuiran nadzor utroška sredstava te da sa Aerodromom Mostar potpiše ugovor kojim će biti uređeni način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Aerodrom je dužan o utrošku sredstava kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo, te nakon utroška, a najkasnije do 28.2.2023. godine, sačiniti ukupne izvještaje o utrošenim sredstvima transfera i dostaviti ih Ministarstvu zajedno sa odlukama nadzornih odbora o njihovom usvajanju.

O epidemiološkoj situaciji u FBiH

Vlada FBiH je usvojila informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 9.5.2022. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 60 dana računajući od 12.05.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka njihove primjene.

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području kantona, te u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere spram epidemiološke situacije i o torne redovno izvještavaju Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab FMZ je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH, te u slučaju pogoršanja odmah preporuči Vladi nove mjere.

Ovaj štab će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti kantonalnim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim štabovima, kantonalnim zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama, te Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i upravama policija.

U skladu sa zaključkom od 8.12021. godine, Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U informaciji Kriznog štaba FMZ je, uz ostalo, navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 6,03 slučaja na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidence od prosječne zabilježene u Hercegovačko-neretvanskom (18.9), Posavskom (14,51), Zapadnohercegovačkom (11.78) i Sarajevskom kantonu (6,18).

U Federaciji BiH su na bolničkom liječenju trenutno 42 osobe zbog COVID-19, od kojih niti jedna nije na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji. Kada je riječ o procjeni rizika u FBiH se u proteklom izvještajnom periodu bilježi nizak nivo prijenosa virusa u zajednici. Uzimajući u obzir povoljan trend pada svih sedmičnih indikatora u prethodnom mjesecu, procjenjeno je da je prijetnja zdravlju opće populacije niska, ali da dominacija Omicron varijanta virusa i nedovoljnog obuhvata imunizacijom predstavlja kontinuiran rizik za ranjive skupine.

Usvojena Strategija upravljanja dugom 2022-2024.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila Strategiju upravljanja dugom 2022 – 2024. godina. Ovaj dokument predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politike upravljanja dugom FBiH u ovom razdoblju i temelji se na postojećem portfelju duga Federacije BiH, Programu javnih ulaganja Federacije BiH 2022 – 2024. godina i Dokumentu okvirnog proračuna Federacije BiH 2022 – 2024 godine. Strategija sadrži planove financiranja potreba Vlade FBiH u naredne tri godine kako na vanjskom tako i na unutarnjem tržištu, te indikativne mjere i alate potrebne za dostizanje usvojenih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije su osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.  Pretpostavke troškova i cijena, za razdoblje koji pokriva Strategija, urađene su u suradnji s državnim Ministarstvom financija, Ministarstvom financija RS-a i Direkcijom za financije Brčko Distrikta BiH s ciljem jednoobraznosti strategija na svim razinama u Bosni i Hercegovini.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom obuhvata portfelj duga kojim upravlja Vlada FBiH, a koji je odobrio Parlament FBiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj njegov dio koji je ugovoren radi prosljeđivanja krajnjim korisnicima (financijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima, gradovima i općinama) i ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH.

Portfelj duga koji je razmatran u Strategiji u iznosu od 6.156,28 milijuna KM (3.567,55 milijuna dolara) ili 26,82 posto BDP-a FBiH. On se sastoji od vanjskog duga FBiH u iznosu od 5.402,01 milijuna KM (3.130,45 milijuna dolara) ili 87,75 posto portfelja duga, te unutarnjeg duga od 754,27 milijuna KM (437,1 milijun dolara) ili 12,25 posto portfelja duga.

Portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,25 posto. Ponderirana prosječna kamatna stopa za unutarnji dug, kao i za vanjski, iznosi 1,25 posto. Prosječno vrijeme dospijeća (ATM) za unutarnji dug je 3,6 godina, a 6,6 godina za vanjski dug.

Na osnovu postojećeg portfelja duga, očekivanog makroekonomskog okvira u posmatranom razdoblju, dostupnih izvora financiranja na vanjskom i domaćem tržištu, a uzimajući u obzir pretpostavke budućih cijena i troškova zaduživanja, pripremljeno je nekoliko alternativnih strategija. Balansirajući između troškova i rizika zaduživanja kao mjerilo, definirana je poželjna Strategija upravljanja dugom za naredno razdoblje te predstavljen očekivani portfelj duga na kraju promatranog razdoblja (2024. godina) zajedno s njegovim troškovima i rizicima.

Na kraju Strategije date su preporuke u pogledu budućih zaduženja kako bi postavljeni ciljevi u narednom razdoblju mogli biti dostignuti. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da Strategiju upravljanja dugom 2022-2024. objavi na svojoj web stranici, a dokument će biti dostavljen i Parlamentu FBiH radi informiranja

O izvršenju Proračuna FBiH u prva tri mjeseca 2022. godine

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna u prva tri ovogodišnja mjeseca iznose 1.086,6 milijuna KM, što je 19 posto planiranog za 2022. godinu i više za 12 posto u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi od poreza iznose 982,71 milijun KM, što je 25 posto planiranog za 2022. godinu, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe rast za 14 posto.

Tromjesečni prihodi od poreza na dobit iznosili su 18,7 milijuna KM, što je 28 posto ukupno planiranih za 2022. godinu, a 11 posto više u odnosu na ostvarenje u istom prošlogodišnjem razdoblju. Najveće udio u ovim prihodima čini porez na dobit banaka od 6,2 milijuna KM.

Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kao najznačajnija stavka, sa sudjelovanjem od 52,03 posto u ukupno ostvarenim prihodima, primicima i financiranju, iznose 565,3 milijuna KM. To predstavlja 25 posto planiranog Proračunom za 2022. godinu, te 113 posto u odnosu na ostvarenje u prvom kvartalu prethodne godine. Doprinosi za MIO bili su najveći u ožujku, kada su iznosili 195,5 milijuna KM, a najmanji u siječnju sa 176,6 milijuna KM.

Prihodi od indirektnih poreza čine 36,69 posto ukupno ostvarenih prihoda, primitaka i financiranja, a u razdoblju siječanj – ožujak 2022. godine iznosili su 398,7 milijuna KM, što je 24 posto planiranih sredstava Proračunom za 2022. godinu, a porasli su za 16 posto u odnosu na prva tri prošlogodišnja mjeseca.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine iznose 877 milijuna KM, što je 16 posto planiranog Proračunom FBiH. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 809,95 milijuna KM, što je 92 posto ukupno obračunatih, a u odnosu na isto lanjsko razdoblje manji su za dva posto.

Najveći iznos sredstava od 692,4 milijuna KM utrošen je na socijalna davanja, što predstavlja 78,95 posto ukupno realiziranih rashoda. Tekući transferi i drugi tekući rashodi, koji čine 79,57 posto ukupnog izvršenja Proračuna za 2022. godinu, iznose 697,86 milijuna KM, što je 19 posto planiranog, te 7,2 milijuna KM manje u odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda u periodu siječanj-ožujak 2022. godine odnose se na redovne mjesečne transfere.

Tako je isplata mirovina iznosila 563,42 milijuna KM, za civilne žrtve rata isplaćeno je 5,8 milijuna KM, za vojne invalidnine 62,62 milijuna KM, kroz transfer za provedbu Zakona o pravima razvojačenih branitelja (egzistencijalna naknada) izdvojeno je 11,33 milijuna KM, kroz transfer za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 3,7 milijuna KM, te za civilne invalidnine 33,79 milijuna KM.

Usvojeni izvještaji

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila kvartalni izvještaj o naretku Projekta „Hitni projekat za COVID-19“ za FBiH za period januar – mart 2022. godine.

Prihvaćen je izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova za 2021. godinu. Riječ je projektima „2KR“ i Non-Project Grant Aid.

Vlada je usvojila i izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za prvi kvartal 2022. godine.

Također, usvojen je i završni izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontoli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod „Union banke“ d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu.

Usvojeni su izvještaji o radu nadzornih odbora RMU Banovići d.d. Banovići i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za treći i četvrti kvartal 2021. godine, te o radu Nadzornog odbora BH-Gasa d.o.o. Sarajevo za period od 27.5. do 26.8.2021. godine i od 27.8. do 26.11. 2021. godine.

Federalna vlada je danas potvrdila da je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za prvi kvartal 2022. godine.

Vlada FBiH je usvojila informaciju glavnog federalnog tužioca o primjeni Krivičnog zakona FBiH i stanju kriminaliteta u FBiH u 2021. godini.

Ostale odluke i zaključci

Vlada FBiH se na današnjoj sjednici upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi s postupanjem Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde.

Vlada FBiH je dala saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije od 24.2.2022. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika penzije 4.4.2022. godine, koje je donio Upravni odbor Federalnog zavoda PIO/MIO. Jedna od novina je što je su članu 3. Pravilnika, iza riječi „supružnik”, dodane riječi „i vanbračni partner” kao osoba definisana Porodičnim zakonom FBiH, a koja je svoj status utvrdila u odgovarajućem sudskom postupku.

Federalna vlada je donijela Odluku kojom odobrava prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu od 1992. do 1995. godine, planiranih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, a u skladu s Budžetom FBiH za 2022. godinu, donijela pet odluka o zaduženju FBiH putem emisije obveznica, te četiri odluke o zaduženju FBiH putem emisije trezorskih zapisa.

Federalna vlada se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Odluci Općinskog vijeća Ilidže o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju servisne saobraćajnice od priključka za Bosanku do priključka na saobraćajnicu za Vlakovo.

Također se upoznala sa informacijom o stanju i statusu u privrednom društvu Remontni zavod d.d. Travnik i donijela zaključke koje je predložilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Vlada je donijela odluke o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Filmskog Centra Sarajevo d.o.o., objavljenog u prvoj polovini januara 2022. godine, te o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova ovog nadzornog odbora.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je Nadzornom odboru Konfekcije Borac d.d. Travnik dala prethodne saglasnost za razrješenje dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te za imenovanje Seada Čole za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

U Komisiju za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na period od dvije godine, imenovani su Elvedina Hodžić (predsjednica), Alen Taletović, Zdravko Beljo, Meliha Gigić i Lidija Šimić (članovi).URED VLADE FBiH ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Objavi oglas za posao
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU