Usvojene sve tačke dnevnog reda 22. sjednice Gradskog vijeća

Na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica, koja je održana danas razmatrano je 10 tačaka.

Na početku sjednice vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o radu Gradske uprave i Gradonačelnika za 2021. godinu.

U uvodnim napomenama je ukazano na određena pitanja i oblasti koje su bile predmetom angažovanja i interesovanja rada Gradske uprave i Gradonačelnika u prethodnoj godini.

Izvještaj je baziran na izvještajima o radu i aktivnostima službi za upravu i posebnih službi koje čine organizacijsku strukturu gradske uprave.

Naglašeno je da su gradske službe za upravu u svim oblastima kontinuirano radile na sprovođenju utvrđene politike i neposrednom izvršavanju zakona, podzakonskih akata, drugih propisa i općih akata, rješavale u upravnim stvarima, vodile propisane evidencije i izdavale izvode na osnovu istih, pružale pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava građana, te obavljale druge stručne i upravne radnje.

Posebna pažnja u radu gradskih službi posvećena je razvojnim projektima s ciljem stvaranja pretpostavki i uslova za realizaciju započetih višegodišnjih projekata i otvaranje novih projekata kroz stalno praćenje stanja u pojedinim oblastima, te uspostavu saradnje i partnerstva sa domaćim i stranim subjektima.

Razmatran je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu.

Prihodi i primici Grada u izvještajnoj godini zajedno sa prenesenim sredstvima iz prethodne godine, ostvareni su u iznosu od 44.683.878,63 KM.

Njihovu strukturu čine prihodi od poreza, neporezni prihodi, primljeni tekući transferi i donacije, primljeni kapitalni transferi, kapitalni primici i prenos namjenskih sredstava civilne zaštite po Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća – 0,5 %, neutrošenih u prethodnoj godini.

Budžetom Grada Zenica za 2021. godinu planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 59.304.949,18 KM.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u 2021. godini izvršeni su u iznosu od 47.191.913,98 KM, što predstavlja 80% planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2020. godine veći su za 5%.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu dobio je podršku vijećnika.

Među usvojenim tačkama su Izvještaj o radu Gradskog vijeća Zenica za 2021. godinu i Izvještaj o radu Gradske narodne kuhinje za 2021. godinu.

Gradsko vijeće razmatralo je i prihvatilo Prijedlog Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Zenica.

Odlukom je regulisano organizovanje i funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastva, prava i dužnosti građana i pravnih lica u oblasti zaštite od požara i vatragastva, nadležnost organa vlasti grada Zenica, planiranje i provođenje mjera zaštite od požara, programiranje i planiranje, obučavanje i osposobljavanje i finansiranje zaštite od požara i vatrogastva na području grada Zenica.

Na ovoj sjednici predstavljen je Plan ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu.

Prijedlog plana ulaganja u cestovnu infrastrukturu podrazumijeva realizaciju 25 projekata ukupne investicione vrijednosti 3.326.500,00 KM, te sredstva prenesenih obaveza u visini 883.208,27 KM što ukupno iznosi 4.209.708,27 KM.

Od ukupno planiranih sredstava 56% predviđeno je za sanaciju gradskih ulica, dok je 44% predviđeno za sanaciju lokalnih i nekategorisanih cesta.

Prilikom pripreme prijedloga Plana za 2022. godinu koji se odnosi na nove infrastrukturne projekte vodilo se računa o većini kriterija neophodnih za investiciono održavanje, kao što su izrađena tehnička dokumentacija, pribavljena odobrenja za građenje, realizacija projekata koji se uklapaju u sufinansiranje ili vezu sa saobraćajnicama višeg ranga, potreba za intervencijama u cilju otklanjanja opasnosti i dalje degradacije saobraćajnih površina usljed erozivnih procesa, te potreba za rekonstrukcijom pojedinih gradskih ulica u skladu sa Planom rehabilitacije gradskih ulica u cilju poboljšanja uslova saobraćaja sa svih aspekata.

Gradski vijećnici podržali su Plan ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu.

Također, usvojen je Plan ulaganja u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenica za 2022. godinu, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Fonda za ekologiju za 2021. godinu i Program utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za 2022. godinu.

spot_img
MOŽDA VAS ZANIMA
DRUGI UPRAVO ČITAJU